سیستما

پمپ بشقابی سیستما BTCt 25/160C پمپ بشقابی سیستما BTCt 25/160C

تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 9.6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51

مشخصات کامل
پمپ بشقابی سیستما BTCt 32/215A پمپ بشقابی سیستما BTCt 32/215A

تومان

استعلام موجودی

توان: 15 اسب_11kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 21

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 120

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWX 300-A/1.1  پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWX 300-A/1.1

تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.5

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TCX 160/1.1 پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما  TCX 160/1.1

تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 24

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.6

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWXt 500-C/2.2 پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TWXt 500-C/2.2

تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 60

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 50-250C پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 50-250C

تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 78

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 71.3

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-200B پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-200B

تومان

استعلام موجودی

توان: 25 اسب_18.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 144

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 80-200A پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 80-200A

تومان

استعلام موجودی

توان: 50 اسب _ 37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 240

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58.8

مشخصات کامل
پمپ لجن کش سیستما TVP 400/S پمپ لجن کش سیستما TVP 400/S

تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.9

مشخصات کامل
پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-11 پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-11

تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.5

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 98

مشخصات کامل
پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-7 IE3 پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-7 IE3

تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.5

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 63

مشخصات کامل
پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 32-8 IE3 پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 32-8 IE3

تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 144

مشخصات کامل
پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-6 پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-6

تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 56

مشخصات کامل
پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 42-8 IE3 پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 42-8 IE3

تومان

استعلام موجودی

توان: 40 اسب _ 30kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 55

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 190

مشخصات کامل
پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 8-4 پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 8-4

تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 41

مشخصات کامل
پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 85-5 IE3 پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 85-5 IE3

تومان

استعلام موجودی

توان: 50 اسب _ 37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 110

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 139

مشخصات کامل
پمپ خطی سیستما TB 65-160/11 پمپ خطی سیستما  TB 65-160/11

تومان

استعلام موجودی

توان: 15 اسب_11kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 86

حداکثر ارتفاع یا هد: 22.8

مشخصات کامل
پمپ خطی سیستما TB 80-160/4 پمپ خطی سیستما  TB 80-160/4

تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 70

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.5

مشخصات کامل
پمپ خطی سیستما TB 50-160/7.5 پمپ خطی سیستما TB 50-160/7.5

تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 68

حداکثر ارتفاع یا هد: 21

مشخصات کامل
پمپ استخری سیستما TSW 750 پمپ استخری سیستما TSW 750

تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.5

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13

مشخصات کامل
پمپ بشقابی سیستما BTC 32/210D پمپ بشقابی سیستما BTC 32/210D

تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 79

مشخصات کامل
پمپ بشقابی سیستما BTC 40/180D پمپ بشقابی سیستما BTC 40/180D

تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
پمپ بشقابی سیستما BTCt 40/180D پمپ بشقابی سیستما BTCt 40/180D

تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TCX 60/0.75 پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما  TCX 60/0.75

تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 29

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما TCXt 100/1.1 پمپ سانتریفیوژ استیل سیستما  TCXt 100/1.1

تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 29.5

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-160C پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-160C

تومان

استعلام موجودی

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 144

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-160D پمپ سانتریفیوژ سیستما TNt 65-160D

تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 132

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28.5

مشخصات کامل
پمپ لجن کش سیستما TPQt 150-18.5 پمپ لجن کش سیستما TPQt 150-18.5

تومان

استعلام موجودی

توان: 25 اسب_18.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 270

حداکثر ارتفاع یا هد: 24

مشخصات کامل
پمپ لجن کش سیستما TPQt 150-22 پمپ لجن کش سیستما TPQt 150-22

تومان

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 300

حداکثر ارتفاع یا هد: 29.5

مشخصات کامل
پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-22 پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-22

تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.5

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 197

مشخصات کامل
پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-26 IE3 پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 2-26 IE3

تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.5

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 232

مشخصات کامل
پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-19 پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-19

تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 183

مشخصات کامل
پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-22 پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 4-22

تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 211

مشخصات کامل
پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 65-4 IE3 پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 65-4 IE3

تومان

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 80

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 107

مشخصات کامل
پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 8-15 پمپ عمودی طبقاتی سیستما MVSt 8-15

تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 155

مشخصات کامل
پمپ خطی سیستما TB 65-125/3 پمپ خطی سیستما  TB 65-125/3

تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 46.5

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.2

مشخصات کامل
1 2 3 ... 9 »

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا