0
ورود به پنل کاربری

آچار

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2108 سایز 8

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2108 سایز 8

31,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1019

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1019

33,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار دوسررینگی نووا NTS-1043

آچار دوسررینگی نووا NTS-1043

37,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1020

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1020

37,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2111 سایز 11

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2111 سایز 11

38,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار دوسررینگی نووا NTS-1044

آچار دوسررینگی نووا NTS-1044

42,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1022

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1022

43,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2113 سایز 13

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2113 سایز 13

43,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2114 سایز 14

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2114 سایز 14

46,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2115 سایز 15

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2115 سایز 15

51,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2116 سایز 16

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2116 سایز 16

54,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2117 سایز 17

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2117 سایز 17

59,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2118 سایز 18

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2118 سایز 18

64,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2119 سایز 19

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2119 سایز 19

66,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار دوسررینگی نووا NTS-1047

آچار دوسررینگی نووا NTS-1047

69,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1030

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1030

74,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2161 سایز 11

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2161 سایز 11

77,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2120 سایز 20

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2120 سایز 20

79,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار دوسررینگی نووا NTS-1048

آچار دوسررینگی نووا NTS-1048

80,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1031

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1031

88,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2164 سایز 14

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2164 سایز 14

89,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2165 سایز 15

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2165 سایز 15

91,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2166 سایز 16

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2166 سایز 16

98,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

رابط آچار بکس فنری a-kraft-A200206

رابط آچار بکس فنری a-kraft-A200206

99,000 تومان

گروه: متعلقات بکس

نوع: آچار تکی

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2167 سایز 17

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2167 سایز 17

104,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2168 سایز 18

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2168 سایز 18

108,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار دوسر رینگی نووا NTS-1050

آچار دوسر رینگی نووا NTS-1050

110,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2123 سایز 23

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2123 سایز 23

111,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2124 سایز 24

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2124 سایز 24

116,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار دوسر رینگ اکرافت A63110608

آچار دوسر رینگ اکرافت A63110608

119,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگ نووا NTS-1034

آچار یکسر رینگ نووا NTS-1034

129,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

ست آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1142

ست آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1142

146,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 287 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار آلن چاقویی ستاره ای نووا NTK-1140

آچار آلن چاقویی ستاره ای نووا NTK-1140

168,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 240 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگ نووا NTS-1036

آچار یکسر رینگ نووا NTS-1036

168,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار آلن چاقویی نووا NTK-1141

آچار آلن چاقویی نووا NTK-1141

168,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 225 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2130 سایز 30

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2130 سایز 30

198,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار و انواع آن

از پرکاربرد ترین ابزار دستی های موجود در بازار آچار ها هستند که دارای انواع مختلفی از قبیل بکس، فرانسه،  تخت، رینگی، آلن و ... هستند.

021-22683706 تماس
تماس
بالا