چینت

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل -09A کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل -09A

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 72

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 63

مشخصات کامل
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211 کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211

79,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 1P کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 1P

87,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 1P کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 1P

94,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NH4-40A 1P کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NH4-40A 1P

94,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C32 10kA کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C32 10kA

109,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 10 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C10 10kA کلید مینیاتوری 10 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C10 10kA

109,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 20 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C20 10kA کلید مینیاتوری 20 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C20 10kA

109,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 20

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 6 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C6 10kA کلید مینیاتوری 6 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C6 10kA

109,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 6

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C40 10kA کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C40 10kA

109,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 16 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C16 10kA کلید مینیاتوری 16 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C16 10kA

109,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C63 10kA کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C63 10kA

114,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 50 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C50 10kA کلید مینیاتوری 50 آمپر چینت مدل NXB-63H 1P C50 10kA

114,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 10 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C10(R) 6KA کلید مینیاتوری 10 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C10(R) 6KA

261,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 20 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C20(R) 6KA کلید مینیاتوری 20 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C20(R) 6KA

261,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 20

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 16 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C16(R) 6KA کلید مینیاتوری 16 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C16(R) 6KA

261,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C32(R) 6KA کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C32(R) 6KA

261,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C40(R) 6KA کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C40(R) 6KA

261,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 25 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C25(R) 6KA کلید مینیاتوری 25 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C25(R) 6KA

261,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 3P کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 3P

270,000 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 3P کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 3P

270,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 125 آمپر چینت مدل NXB-125-1P 125A کلید مینیاتوری 125 آمپر چینت مدل NXB-125-1P 125A

279,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 125

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 50 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C50(R) 6KA کلید مینیاتوری 50 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C50(R) 6KA

279,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C63(R) 6KA کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NXB-63 3P C63(R) 6KA

279,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 100 آمپر چینت مدل NH4-100A 3P کلید مینیاتوری 100 آمپر چینت مدل NH4-100A 3P

310,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 100

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 20 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C20 10kA کلید مینیاتوری 20 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C20 10kA

311,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 20

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C40 10kA کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C40 10kA

311,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C32 10kA کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C32 10kA

311,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 10 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C10 10kA کلید مینیاتوری 10 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C10 10kA

311,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 16 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C16 10kA کلید مینیاتوری 16 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C16 10kA

311,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C63 10kA کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C63 10kA

343,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 50 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C50 10kA کلید مینیاتوری 50 آمپر چینت مدل NXB-63H 3P C50 10kA

343,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -0910 کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -0910

351,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 9

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911 کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

362,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 9

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -1210 کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -1210

364,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 12

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
1 2 3 ... 10 »

آشنایی با برند چینت

CHINT از برند های پیشرو در ارائه راه حل های انرژی هوشمند در جهان است که در سال 1984 در چین تاسیس شد. این برند از بزرگ ترین تولید کننده گان تجهیزات فشار قوی، متوسط و ضعیف است.

چینت جزء شرکت های مهم در آسیا است و با طراحی و تولید محصولات با کیفیت و تنوع در تولید محصولات خود، قادر به کسب تائیدیه های مهم بین المللی مانند PCT, CSA, NRI, KEMA, VDE, CB, UL, RCC, SEMKO  و FI شده است.

برند چینت نگاه مصرف کننده گان بسیاری را در سراسر دنیا به خود معطوف کرده است و در واقع دلیل این محبوبیت قیمت مناسب در کنار کیفیت بالا است. این برند نمایندگان بسیاری در سراسر دنیا دارد و محصولات آن به کشور های  زیادی صادر می شود.

همچنین برند Electronic Chint که اولین شرکت چینی محسوب می شود و کار آن تولید محصولات برقی ولتاژ پایین بود، از زیر مجموعه های برند چینت است.

این برند در طی سالها فعالیت خود موفق به تولید 6 هزار محصول مختلف شده است که بیشتر تولیدات آن محصولات فشار ضعیف هستند. از محصولاتی که چینت به طراحی و تولید آن ها می پردازد می توان کلید های حرارتی، کلید های اتوماتیک، انواع کنتاکتور ها، کلید های هوایی، انواع فیوز، کلید مینیاتوری، کلید فیوز، بریکر، ترانسفورماتور، برقگیر و... را نام برد. کنتاکتور های چینت در بین مهندسان و متخصصان برق و اتوماسیون صنعتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مورد تایید بسیاری از برندهای مطرح دنیا جهت استفاده در مصارف گوناگون صنعتی است . کلید مینیاتوری و فیوز برند چینت موارد استفاده فراوانی دارد ولی یکی از مصارف اصلی و پر کاربرد این محصول در سیستم های برق خانگی و ساختمانهای مسکونی است که امنیت بالایی برای این سیستم ها ایجاد می کند .

همچنین این محصولات در بسیاری از از پروژه های نیروگاهی، نفتی و کارخانجات بزرگ تولیدی در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار می گیرند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا