0
ورود به پنل کاربری

چینت

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-0910

0 از 0
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-0910

165,000 تومان

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011

0 از 0
کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011

460,000 تومان

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 40

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

0 از 0
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

142,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-0911

0 از 0
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-0911

142,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210

1 از 5
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210

145,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 12

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1211

0 از 0
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1211

146,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211

0 از 0
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211

146,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 12

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

مینی کنتاکتور 20 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-20A

0 از 0
مینی کنتاکتور 20 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-20A

177,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

مینی کنتاکتور 25 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-25A

0 از 0
مینی کنتاکتور 25 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-25A

177,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1810

0 از 0
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1810

181,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811

0 از 0
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811

183,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 18

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1811

0 از 0
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1811

183,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-1811

0 از 0
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-1811

183,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 18

ولتاژ: 380 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510

0 از 0
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510

198,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 25

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-2511

0 از 0
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-2511

200,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511

0 از 0
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511

200,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 25

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

مینی کنتاکتور 40 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-40A

0 از 0
مینی کنتاکتور 40 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-40A

200,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور خازنی 12.5 کیلووات چینت 220 ولت مدل CJ19-2511

0 از 0
کنتاکتور خازنی 12.5 کیلووات چینت 220 ولت مدل CJ19-2511

231,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-0922-Z

0 از 0
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-0922-Z

235,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-1222-Z

0 از 0
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-1222-Z

246,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور خازنی 20 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-3211

0 از 0
کنتاکتور خازنی 20 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-3211

277,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

0 از 0
کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

278,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 63

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210

0 از 0
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210

280,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-3210

0 از 0
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-3210

280,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ: 24 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-3211

0 از 0
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-3211

283,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ: 380 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211

0 از 0
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211

283,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-3211

0 از 0
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-3211

283,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-1822-Z

0 از 0
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-1822-Z

292,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

مینی کنتاکتور 32 آمپر - 3 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-32A

0 از 0
مینی کنتاکتور 32 آمپر - 3 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-32A

295,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 1 تا 1.6 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 1 تا 1.6 آمپر NS2-25

303,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 1-1.6

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 1.6 تا 2.5 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 1.6 تا 2.5 آمپر NS2-25

303,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر):

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 2.5 تا 4 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 2.5 تا 4 آمپر NS2-25

303,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 2.5-4

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 4 تا 6.3 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 4 تا 6.3 آمپر NS2-25

303,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 4-6.3

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 6 تا 10 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 6 تا 10 آمپر NS2-25

303,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 6-10

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 9 تا 14 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 9 تا 14 آمپر NS2-25

303,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 9-14

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 13 تا 18 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 13 تا 18 آمپر NS2-25

303,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 13-18

مشخصات کامل

آشنایی با برند چینت

CHINT از برند های پیشرو در ارائه راه حل های انرژی هوشمند در جهان است که در سال 1984 در چین تاسیس شد. این برند از بزرگ ترین تولید کننده گان تجهیزات فشار قوی، متوسط و ضعیف است.

چینت جزء شرکت های مهم در آسیا است و با طراحی و تولید محصولات با کیفیت و تنوع در تولید محصولات خود، قادر به کسب تائیدیه های مهم بین المللی مانند PCT, CSA, NRI, KEMA, VDE, CB, UL, RCC, SEMKO  و FI شده است.

برند چینت نگاه مصرف کننده گان بسیاری را در سراسر دنیا به خود معطوف کرده است و در واقع دلیل این محبوبیت قیمت مناسب در کنار کیفیت بالا است. این برند نمایندگان بسیاری در سراسر دنیا دارد و محصولات آن به کشور های  زیادی صادر می شود.

همچنین برند Electronic Chint که اولین شرکت چینی محسوب می شود و کار آن تولید محصولات برقی ولتاژ پایین بود، از زیر مجموعه های برند چینت است.

این برند در طی سالها فعالیت خود موفق به تولید 6 هزار محصول مختلف شده است که بیشتر تولیدات آن محصولات فشار ضعیف هستند. از محصولاتی که چینت به طراحی و تولید آن ها می پردازد می توان کلید های حرارتی، کلید های اتوماتیک، انواع کنتاکتور ها، کلید های هوایی، انواع فیوز، کلید مینیاتوری، کلید فیوز، بریکر، ترانسفورماتور، برقگیر و... را نام برد. کنتاکتور های چینت در بین مهندسان و متخصصان برق و اتوماسیون صنعتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مورد تایید بسیاری از برندهای مطرح دنیا جهت استفاده در مصارف گوناگون صنعتی است . کلید مینیاتوری و فیوز برند چینت موارد استفاده فراوانی دارد ولی یکی از مصارف اصلی و پر کاربرد این محصول در سیستم های برق خانگی و ساختمانهای مسکونی است که امنیت بالایی برای این سیستم ها ایجاد می کند .

همچنین این محصولات در بسیاری از از پروژه های نیروگاهی، نفتی و کارخانجات بزرگ تولیدی در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار می گیرند.

021-22683706 بالا