0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-0910

 • جریان نامی : 9A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

140,000 تومان

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210

 • جریان نامی : 12A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

145,000 تومان

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1810

 • جریان نامی : 18A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

181,000 تومان

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510

 • جریان نامی : 25A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

198,000 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210

 • جریان نامی : 32A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

280,000 تومان

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011

 • جریان نامی : 40A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

369,000 تومان

کنتاکتور 50 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-5011

 • جریان نامی : 50A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

659,000 تومان

کنتاکتور 65 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-6511

 • جریان نامی : 65A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

690,000 تومان

کنتاکتور 80 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-8011

 • جریان نامی : 80A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0

832,000 تومان

کنتاکتور 95 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-9511

 • جریان نامی : 95
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,181,000 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-3210

 • جریان نامی : 32
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 24
 • گروه کاربردی :
0 از 0

280,000 تومان

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-4011

 • جریان نامی : 40
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 24
 • گروه کاربردی :
0 از 0

369,000 تومان

کنتاکتور 115 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-115

 • جریان نامی : 115
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,522,000 تومان

کنتاکتور 150 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-150

 • جریان نامی : 150
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

1,913,000 تومان

کنتاکتور 185 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-185

 • جریان نامی : 185
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

2,811,000 تومان

کنتاکتور 225 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-225

 • جریان نامی : 225
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

3,063,000 تومان

کنتاکتور 265 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-265

 • جریان نامی : 265
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

3,645,000 تومان

کنتاکتور 400 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-400

 • جریان نامی : 400
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

6,008,000 تومان

کنتاکتور 500 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-500

 • جریان نامی : 500
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

8,906,000 تومان

کنتاکتور 630 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-630

 • جریان نامی : 630
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

10,981,000 تومان

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

 • جریان نامی : 9
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

142,000 تومان

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211

 • جریان نامی : 12
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

146,000 تومان

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811

 • جریان نامی : 18
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

183,000 تومان

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511

 • جریان نامی : 25
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

200,000 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211

 • جریان نامی : 32
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0

283,000 تومان

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-1811

 • جریان نامی : 18
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین : 380
 • گروه کاربردی :
0 از 0

183,000 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-3211

 • جریان نامی : 32
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین : 380
 • گروه کاربردی :
0 از 0

283,000 تومان

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-0911

 • جریان نامی : 9
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین : 110
 • گروه کاربردی :
0 از 0

142,000 تومان

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1211

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

146,000 تومان

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1811

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

183,000 تومان

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-2511

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

200,000 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-3211

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

283,000 تومان

کنتاکتور 50 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-5011

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

659,000 تومان

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-0922-Z

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

235,000 تومان

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-1222-Z

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

246,000 تومان

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-1822-Z

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

292,000 تومان

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-2522-Z

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

333,000 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-3222-Z

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

386,000 تومان

کنتاکتور 38 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-3822-Z

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

483,000 تومان

کنتاکتور بی صدا دوپل 20 آمپر چینت مدل NCH8-20A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

151,000 تومان

کنتاکتور بی صدا دوپل 40 آمپر چینت مدل NCH8-40A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

278,000 تومان

کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

278,000 تومان

مینی کنتاکتور 32 آمپر - 3 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-32A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

295,000 تومان

مینی کنتاکتور 20 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-20A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

177,000 تومان

مینی کنتاکتور 25 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-25A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

177,000 تومان

مینی کنتاکتور 40 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-40A

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

200,000 تومان

کنتاکتور خازنی 12.5 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-2511

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

231,000 تومان

کنتاکتور خازنی 20 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-3211

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

277,000 تومان

کنتاکتور خازنی 25 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-4311

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

373,000 تومان

کنتاکتور خازنی 33.3 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-6321

 • جریان نامی :
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0

785,000 تومان