0
ورود به پنل کاربری

تهویه

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

84,000 تومان

%7

78,120 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 70

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

94,000 تومان

%7

87,420 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 120

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

103,000 تومان

%7

95,790 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 75

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

105,000 تومان

%7

97,650 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S

هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S

108,000 تومان

%7

100,440 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 140

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش کامپیوتری سایز 12×12

هواکش کامپیوتری سایز 12×12

104,000 تومان

جنس پروانه: باکالیت

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S-IP

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S-IP

118,000 تومان

%7

109,740 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 65

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S

119,000 تومان

%7

110,670 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن اون تستر DCV-08-80-H

فن اون تستر DCV-08-80-H

120,000 تومان

%7

111,600 تومان

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن اون تستر DCV-08-80-L

فن اون تستر DCV-08-80-L

120,000 تومان

%7

111,600 تومان

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن کانوکشن دمنده مدل DCV-15

فن کانوکشن دمنده مدل DCV-15

124,000 تومان

%7

115,320 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن اون تستر DCV-12-80

فن اون تستر DCV-12-80

124,000 تومان

%7

115,320 تومان

قطر پروانه: 10*25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1400

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن کانوکشن دمنده مدل DCV-12

فن کانوکشن دمنده مدل DCV-12

124,000 تومان

%7

115,320 تومان

قطر پروانه: 18*6 سانتیمتر

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S-IP

هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S-IP

144,000 تومان

%7

133,920 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 115

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش کامپیوتری 12 ولت 8*8

هواکش کامپیوتری 12 ولت 8*8

140,000 تومان

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S

هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S

152,000 تومان

%7

141,360 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 210

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

168,000 تومان

%7

156,240 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 210

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی اتوایر 15 سانت دمنده VAL-15S2S

هواکش خانگی اتوایر 15 سانت دمنده VAL-15S2S

175,000 تومان

%7

162,750 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S-IP

هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S-IP

185,000 تومان

%7

172,050 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 135

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H1

فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H1

191,000 تومان

%7

177,630 تومان

قطر پروانه: 18*6 سانتیمتر

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن تانژانت دمنده دور متوسط DTG-M

فن تانژانت دمنده دور متوسط DTG-M

191,000 تومان

%7

177,630 تومان

قطر پروانه: 18*6 سانتیمتر

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن تانژانت دمنده کم دور DTG-L

فن تانژانت دمنده کم دور DTG-L

191,000 تومان

%7

177,630 تومان

قطر پروانه: 18*6 سانتیمتر

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S

هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S

196,000 تومان

%7

182,280 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 270

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

204,000 تومان

%7

189,720 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 310

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H2

فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H2

205,000 تومان

%7

190,650 تومان

قطر پروانه: 18*6 سانتیمتر

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S

هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S

206,000 تومان

%7

191,580 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 80

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش کامپیوتری dc12 ولت 9×9

هواکش کامپیوتری dc12 ولت 9×9

198,000 تومان

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S

هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S

234,000 تومان

%7

217,620 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 685

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

235,000 تومان

%7

218,550 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 310

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی اتوایر 20 سانت دمنده VAL-20H2S

هواکش خانگی اتوایر 20 سانت دمنده VAL-20H2S

250,000 تومان

%7

232,500 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 420

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S

هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S

256,000 تومان

%7

238,080 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S

هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S

258,000 تومان

%7

239,940 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 600

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S

هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S

258,000 تومان

%7

239,940 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 360

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S

هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S

271,000 تومان

%7

252,030 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 430

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S

هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S

282,000 تومان

%7

262,260 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 950

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

292,000 تومان

%7

271,560 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 420

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا