0
ورود به پنل کاربری

کلید حرارتی

کلید حرارتی چینت 1 تا 1.6 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 1 تا 1.6 آمپر NS2-25
مشاهده جزئیات

303,000تومان

استعلام موجودی

کلید حرارتی چینت 1.6 تا 2.5 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 1.6 تا 2.5 آمپر NS2-25
مشاهده جزئیات

303,000تومان

استعلام موجودی

کلید حرارتی چینت 2.5 تا 4 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 2.5 تا 4 آمپر NS2-25
مشاهده جزئیات

303,000تومان

استعلام موجودی

کلید حرارتی چینت 4 تا 6.3 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 4 تا 6.3 آمپر NS2-25
مشاهده جزئیات

303,000تومان

استعلام موجودی

کلید حرارتی چینت 6 تا 10 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 6 تا 10 آمپر NS2-25
مشاهده جزئیات

303,000تومان

استعلام موجودی

کلید حرارتی چینت 9 تا 14 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 9 تا 14 آمپر NS2-25
مشاهده جزئیات

303,000تومان

استعلام موجودی

کلید حرارتی چینت 13 تا 18 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 13 تا 18 آمپر NS2-25
مشاهده جزئیات

303,000تومان

استعلام موجودی

کلید حرارتی چینت 17 تا 23 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 17 تا 23 آمپر NS2-25
مشاهده جزئیات

303,000تومان

استعلام موجودی

کلید حرارتی چینت 20 تا 25 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 20 تا 25 آمپر NS2-25
مشاهده جزئیات

303,000تومان

استعلام موجودی

کلید حرارتی چینت 25 تا 40 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 25 تا 40 آمپر NS2-25
مشاهده جزئیات

771,000تومان

استعلام موجودی

کلید حرارتی چینت 40 تا 63 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 40 تا 63 آمپر NS2-25
مشاهده جزئیات

771,000تومان

استعلام موجودی

کلید حرارتی چینت 56 تا 80 آمپر NS2-25

0 از 0
کلید حرارتی چینت 56 تا 80 آمپر NS2-25
مشاهده جزئیات

771,000تومان

استعلام موجودی

کلید حرارتی و کاربرد آن

کلید های حرارتی که از فیوز مینیاتوری و بیمتال که با آن می شود موتور را در برابر اتصال های کوتاه و اضافه باز به طور همزمان حفاظت کرد.

 
نمایش بیشتر