0
ورود به پنل کاربری

کلید حرارتی

کلید حرارتی چینت 1 تا 1.6 آمپر NS2-25

کلید حرارتی چینت 1 تا 1.6 آمپر NS2-25

461,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 1-1.6

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 2.5 تا 4 آمپر NS2-25

کلید حرارتی چینت 2.5 تا 4 آمپر NS2-25

461,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 2.5-4

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 4 تا 6.3 آمپر NS2-25

کلید حرارتی چینت 4 تا 6.3 آمپر NS2-25

461,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 4-6.3

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 6 تا 10 آمپر NS2-25

کلید حرارتی چینت 6 تا 10 آمپر NS2-25

461,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 6-10

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 9 تا 14 آمپر NS2-25

کلید حرارتی چینت 9 تا 14 آمپر NS2-25

461,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 9-14

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 13 تا 18 آمپر NS2-25

کلید حرارتی چینت 13 تا 18 آمپر NS2-25

461,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 13-18

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 17 تا 23 آمپر NS2-25

کلید حرارتی چینت 17 تا 23 آمپر NS2-25

461,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 17-23

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 1 تا 1.6 آمپر NS2-25X

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 1 تا 1.6 آمپر NS2-25X

513,750 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 1-1.6

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 2.5 تا 4 آمپر NS2-25X

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 2.5 تا 4 آمپر NS2-25X

513,750 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 2.5-4

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 4 تا 6.3 آمپر NS2-25X

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 4 تا 6.3 آمپر NS2-25X

513,750 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 4-6.3

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 6 تا 10 آمپر NS2-25X

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 6 تا 10 آمپر NS2-25X

513,750 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 6-10

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 9 تا 14 آمپر NS2-25X

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 9 تا 14 آمپر NS2-25X

513,750 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 9-14

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 13 تا 18 آمپر NS2-25X

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 13 تا 18 آمپر NS2-25X

513,750 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 13-18

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 17 تا 23 آمپر NS2-25X

کلید حرارتی چینت با دسته گردان 17 تا 23 آمپر NS2-25X

513,750 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 17-23

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 25 تا 40 آمپر NS2-25

کلید حرارتی چینت 25 تا 40 آمپر NS2-25

1,194,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 25-40

مشخصات کامل

کلید حرارتی چینت 56 تا 80 آمپر NS2-25

کلید حرارتی چینت 56 تا 80 آمپر NS2-25

1,194,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 56-80

مشخصات کامل

کلید حرارتی و کاربرد آن

کلید های حرارتی که از فیوز مینیاتوری و بیمتال که با آن می شود موتور را در برابر اتصال های کوتاه و اضافه باز به طور همزمان حفاظت کرد.

 
021-22683706 تماس
تماس
بالا