0
ورود به پنل کاربری

Energy

هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

0 از 0
هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

13,080,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 45000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل

هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

0 از 0
هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 45000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-900

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 440

0 از 0
بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 440

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی EH0045

0 از 0
هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی EH0045

3,444,400 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5-3-5

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی: 500

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی 260 انرژی

0 از 0
 بخاری کارگاهی 260 انرژی

3,564,300 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

0 از 0
 بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

3,564,300 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 32000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 550

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

0 از 0
بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

4,752,400 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 461

0 از 0
 بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 461

4,752,400 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

0 از 0
 بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

4,752,400 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 1000

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

0 از 0
بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

5,341,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

هیتر تابشی سرامیکی 0100 انرژی

0 از 0
هیتر تابشی سرامیکی 0100 انرژی

5,940,500 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 110

مشخصات کامل

هیتر برقی انرژی EH0150

0 از 0
هیتر برقی انرژی EH0150

6,322,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 15-10-5

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی: 1300/765

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

بخاری تابشی سرامیکی 0200 انرژی

0 از 0
بخاری تابشی سرامیکی 0200 انرژی

8,066,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 150

مشخصات کامل

مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618

0 از 0
مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618

9,265,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 18000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 360

مشخصات کامل

مینی هیتر گازی انرژی سری 625

0 از 0
مینی هیتر گازی انرژی سری 625

9,810,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 25000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-700

مشخصات کامل

هیتر گازی 640 انرژی-فن ایرانی

0 از 0
هیتر گازی 640 انرژی-فن ایرانی

10,791,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 45000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل

هیتر گازی 845 انرژی

0 از 0
هیتر گازی 845 انرژی

14,170,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 45000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

0 از 0
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

16,350,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

0 از 0
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

17,876,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900

مشخصات کامل

هیتر گازی کانال خور انرژی سری 660

0 از 0
هیتر گازی کانال خور انرژی سری 660

18,094,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 45000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900 - 400

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

0 از 0
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

46,325,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 150000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

0 از 0
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

48,505,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 150000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

0 از 0
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

68,125,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 300000.

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 8500

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی EC3.5

0 از 0
کولر سلولزی انرژی EC3.5

4,523,500 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور (اسب بخار) : 1/3

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 4420

برق: تکفاز - 220v

سیسستم سرمایشی : تبخیری

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی VC3.8

0 از 0
کولر سلولزی انرژی VC3.8

5,003,100 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور (اسب بخار) : 1/3

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 4420

برق: تکفاز - 220v

سیسستم سرمایشی : تبخیری

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی EC5.5e اقتصادی

0 از 0
کولر سلولزی انرژی EC5.5e اقتصادی

6,267,500 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور (اسب بخار) : 1/2

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 6460

برق: تکفاز - 220v

سیسستم سرمایشی : تبخیری

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی EC7.0e اقتصادی

0 از 0
کولر سلولزی انرژی EC7.0e اقتصادی

7,313,900 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 7990

برق: تکفاز - 220v

سیسستم سرمایشی : تبخیری

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی EC5.5

0 از 0
کولر سلولزی انرژی EC5.5

7,967,900 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور (اسب بخار) : 1/2

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 6460

برق: تکفاز - 220v

سیسستم سرمایشی : تبخیری

مشخصات کامل

کولر سلولزی بالازن انرژی VC6.0

0 از 0
کولر سلولزی بالازن انرژی VC6.0

8,861,700 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 7140

برق: تکفاز - 220v

سیسستم سرمایشی : تبخیری

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی EC7.0

0 از 0
کولر سلولزی انرژی EC7.0

8,916,200 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 7990

برق: تکفاز - 220v

سیسستم سرمایشی : تبخیری

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی پالا EC0750

0 از 0
کولر سلولزی انرژی پالا EC0750

10,987,200 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 7990

برق: تکفاز - 220v

سیسستم سرمایشی :

مشخصات کامل

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 تکفاز

0 از 0
کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 تکفاز

15,238,200 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور (اسب بخار) :

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 11000

برق: تکفاز - 220v

سیسستم سرمایشی : تبخیری

مشخصات کامل

بهار ساز انرژی مدل GM 0680

0 از 0
بهار ساز انرژی مدل GM 0680

15,696,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 900

برق: تکفاز - 220v

سیسستم سرمایشی : تبخیری

مشخصات کامل

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 سه فاز

0 از 0
کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 سه فاز

15,946,700 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور (اسب بخار) :

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 11000

برق: سه فاز - 380v

سیسستم سرمایشی : تبخیری

مشخصات کامل

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC1800

0 از 0
کولر صنعتی سلولزی انرژی EC1800

39,948,500 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور (اسب بخار) :

هوادهی (متر مکعب در ساعت): m^3/h 18000

برق: سه فاز - 380v

سیسستم سرمایشی : تبخیری

مشخصات کامل

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC25

0 از 0
کولر صنعتی سلولزی انرژی EC25

49,834,800 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور (اسب بخار) :

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 6460 cfm

برق: سه فاز - 380v

سیسستم سرمایشی :

مشخصات کامل

آشنایی با برند انرژی

انرژی یکی از برند های معروف در حوزه طراحی و تولید تاسیسات گرمایشی و سرمایشی، خانگی و صنعتی است. انرژی که یکی نام آوران و پیشگامان در این صنعت است.

انرژی تمام محصولات گرمایشی و سرمایشی خود را طبق استاندارد بین المللی طراحی و تولید کرده است که این موضوع به نام تجاری انرژی ارزش خاصی داده است. همچنین محصولات شرکت انرژی توانسته اند استاندارد ISO 9001 را از RWTUV آلمان دریافت کنند.

شرکت انرژی دارای سبد محصولی گسترده ای است که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم:

  • هیتر گازی با حجم گرما دهی بالا و استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت
  • هیتر برقی در سه مدل فن دار، تابشی و همرفتی که مناسب برای گرم کردن محیط های نسبتا کوچک می باشد.
  • هیتر نفتی
  • انواع کوره های هوای گرم که قدرت حرارتی بسیار بالایی دارند.
  • بخاری کارگاهی که همانطور که از نام آن مشخص است برای استفاده در کارگاه های صنعتی کاربرد دارد و می تواند محیط نسبتا بزرگی را پوشش دهد.
  • و انواع محصولات سرمایشی که شامل کولر آبی، کولر سلولوزی و کولر صنعتی می شود.

از افتخارات این شرکت تولید کولر های سلولوزی برای اولین بار در جهان است، که توسط انرژی تولید و به بازار عرضه شده اند. هدف این برند با تولید این محصول این بود که با مصرف انرژی کمتر کارایی کولر های آبی را افزایش دهد.

شرکت انرژی توانسته است محصلات با کیفیت خود را به اقسی نقاط جهان صادر کند، که همین موضوع خود باعث شهرت هر چه بیشتر برند انرژی شده است.

 

021-22683706 بالا