فروش ویژه
منو
RAD
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش راد 35 متری مدل 2ASN 4/3

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1HP
 • میزان آبدهی : 7.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35
0 از 0

2,481,100 تومان

2ASB 4/5 پمپ کفکش راد 55 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5HP
 • میزان آبدهی : 6.8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 55
0 از 0

2,812,900 تومان

2ASB 4/6 پمپ کفکش راد 65 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5HP
 • میزان آبدهی : 7.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 65
0 از 0

3,073,300 تومان

2ASB 4/8 پمپ کفکش راد 90 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2.2HP
 • میزان آبدهی : 7.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90
0 از 0

3,762,100 تومان

2AS 6/2 پمپ کفکش راد 28 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1HP
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 28
0 از 0

2,606,100 تومان

2AS 6/3 پمپ کفکش راد 38 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 38
0 از 0

2,982,000 تومان

2AS 6/4 پمپ کفکش راد 48 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5
 • میزان آبدهی : 13.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 48
0 از 0

3,436,600 تومان

2AS 6/6 پمپ کفکش راد 68 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3HP
 • میزان آبدهی : 10.8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 68
0 از 0

3,720,100 تومان

2VS 18 9/3 پمپ کفکش راد 33 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3HP
 • میزان آبدهی : 39
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33
0 از 0

3,906,000 تومان

2VS 18 9/5 پمپ کفکش راد 44 متری مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3HP
 • میزان آبدهی : 27
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 44
0 از 0

4,147,500 تومان

پمپ کفکش راد 35 متری-فلوتردار مدل 2ASN 4/3

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1HP
 • میزان آبدهی : 7.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35
0 از 0

2,655,400 تومان

2ASB 4/4 پمپ کفکش راد 45 متری-فلوتردار مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1HP
 • میزان آبدهی : 8.6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 45
0 از 0

2,753,100 تومان

2ASB 4/5 پمپ کفکش راد 55 متری-فلوتردار مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5HP
 • میزان آبدهی : 6.8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 55
0 از 0

2,987,200 تومان

2ASB 4/6 پمپ کفکش راد 65 متری-فلوتردار مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5HP
 • میزان آبدهی : 7.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 65
0 از 0

3,247,600 تومان

2AS 6/2 پمپ کفکش راد 28 متری-فلوتردار مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1HP
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 28
0 از 0

2,780,400 تومان

2AS 6/3 پمپ کفکش راد 38 متری-فلوتردار مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 38
0 از 0

3,156,300 تومان

2VS 27 9/1 پمپ کفکش راد 13 متری-فلوتردار مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5
 • میزان آبدهی : 45
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13
0 از 0

3,026,100 تومان

2VS 18 9/2 پمپ کفکش راد 22 متری-فلوتردار مدل

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2
 • میزان آبدهی : 33
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22
0 از 0

3,498,600 تومان