0
ورود به پنل کاربری

اینورتر پنتاکس

اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-200-2K2G1

اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-200-2K2G1

4,198,000 تومان

توان : 2.2

نوع فاز: تک فاز

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 0.4 کیلووات مدل DSI-200-K40G1

اینورتر پنتاکس 0.4 کیلووات مدل DSI-200-K40G1

2,703,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 0.4

نوع فاز: تک فاز

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-200-K75G1

اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-200-K75G1

2,817,500 تومان

استعلام موجودی

توان : 0.75

نوع فاز: تک فاز

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-400-K75G3

اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-400-K75G3

4,485,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 0.75 کیلووات

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 3.5 آمپر | جریان خروجی 2.5 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-400-1K5G3

اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-400-1K5G3

4,772,500 تومان

استعلام موجودی

توان : 1.5 کیلووات - 2 اسب

نوع فاز: سه فاز

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-400-K75G1

اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-400-K75G1

4,945,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 0.75 کیلو وات - 1 اسب

نوع فاز: تک فاز

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-400-2K2G3

اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-400-2K2G3

5,175,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 2.2 کیلو وات - 3 اسب

نوع فاز: سه فاز

وزن: 2 کیلوگرم

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-400-1K5G1

اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-400-1K5G1

5,405,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 1.5 کیلووات - 2 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 14.5 آمپر | جریان خروجی 7.5 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-400-2K2G1

اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-400-2K2G1

5,980,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 2.2 کیلو وات

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): 24.2 آمپر / جریان خروجی 10 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 4 کیلووات مدل DSI-400-004G3

اینورتر پنتاکس 4 کیلووات مدل DSI-400-004G3

6,440,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 0.75KW - 1HP

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

وزن: 2 کیلوگرم

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 8.3 آمپر / جریان خروجی 4 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 4 کیلووات مدل DSI-400-004G1

اینورتر پنتاکس 4 کیلووات مدل DSI-400-004G1

7,820,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 4 کیلو وات - 5.5 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 35 آمپر | جریان خروجی 16 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 5.5 کیلووات مدل DSI-400-5K5G3

اینورتر پنتاکس 5.5 کیلووات مدل DSI-400-5K5G3

7,877,500 تومان

استعلام موجودی

توان : 5.5 کیلو وات - 7.5 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 21.5 آمپر | جریان خروجی 13 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 7.5 کیلووات مدل DSI-400-7K5G3

اینورتر پنتاکس 7.5 کیلووات مدل DSI-400-7K5G3

8,625,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 7.5 کیلو وات - 10 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 27.9 آمپر | جریان خروجی 17 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 11 کیلووات مدل DSI-400-011G3

اینورتر پنتاکس 11 کیلووات مدل DSI-400-011G3

11,155,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 11 کیلو وات - 15 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 39 آمپر | جریان خروجی 24 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 15 کیلووات مدل DSI-400-015G3

اینورتر پنتاکس 15 کیلووات مدل DSI-400-015G3

13,225,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 15 کیلو وات - 20 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 50.3 آمپر | جریان خروجی 30 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 18.5 کیلووات مدل DSI-400-018G3

اینورتر پنتاکس 18.5 کیلووات مدل DSI-400-018G3

17,250,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 18.5 کیلو وات - 25 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 60 آمپر | جریان خروجی 39 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 22 کیلووات مدل DSI-400-022G3

اینورتر پنتاکس 22 کیلووات مدل DSI-400-022G3

20,125,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 22 کیلو وات - 30 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 69.3 آمپر | جریان خروجی 45 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 30 کیلووات مدل DSI-400-030G3

اینورتر پنتاکس 30 کیلووات مدل DSI-400-030G3

26,450,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 30 کيلووات/40 اسب بخار

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): 65.7 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 37 کیلووات مدل DSI-400-037G3

اینورتر پنتاکس 37 کیلووات مدل DSI-400-037G3

30,475,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 37 کیلو وات - 50 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 104 آمپر | جریان خروجی 75 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 45 کیلووات مدل DSI-400-045G3

اینورتر پنتاکس 45 کیلووات مدل DSI-400-045G3

37,950,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 45 کیلو وات - 60 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 124 آمپر | جریان خروجی 91 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 55 کیلووات مدل DSI-400-055G3

اینورتر پنتاکس 55 کیلووات مدل DSI-400-055G3

45,425,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 55 کیلو وات - 75 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 150 آمپر | جریان خروجی 112 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 75 کیلووات مدل DSI-400-075G3

اینورتر پنتاکس 75 کیلووات مدل DSI-400-075G3

55,775,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 75 کیلو وات - 100 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 166.4 آمپر | جریان خروجی 150 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 90 کیلووات مدل DSI-400-090G3

اینورتر پنتاکس 90 کیلووات مدل DSI-400-090G3

67,275,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 90 کیلو وات - 125 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 184.3 آمپر | جریان خروجی 170 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 110 کیلووات مدل DSI-400-110G3

اینورتر پنتاکس 110 کیلووات مدل DSI-400-110G3

85,100,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 110 کیلو وات - 150 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 226.8 آمپر | جریان خروجی 210 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 132 کیلووات مدل DSI-400-132G3

اینورتر پنتاکس 132 کیلووات مدل DSI-400-132G3

101,200,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 132 کیلو وات - 180 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 268.1 آمپر | جریان خروجی 250 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 160 کیلووات مدل DSI-400-160G3

اینورتر پنتاکس 160 کیلووات مدل DSI-400-160G3

120,750,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 200 کیلو وات - 270 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 406.6 آمپر | جریان خروجی 380 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 200 کیلووات مدل DSI-400-200G3

اینورتر پنتاکس 200 کیلووات مدل DSI-400-200G3

163,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 200 کیلو وات - 270 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 406.6 آمپر | جریان خروجی 380 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 250 کیلووات مدل DSI-400-250G3

اینورتر پنتاکس 250 کیلووات مدل DSI-400-250G3

194,350,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 250 کیلو وات - 340 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 503 آمپر | جریان خروجی 470 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 315 کیلووات مدل DSI-400-315G3

اینورتر پنتاکس 315 کیلووات مدل DSI-400-315G3

285,200,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 315 کیلو وات - 420 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 650.7 آمپر | جریان خروجی 600 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 355 کیلووات مدل DSI-400-355G3

اینورتر پنتاکس 355 کیلووات مدل DSI-400-355G3

310,500,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 350 کیلو وات - 470 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 734.5 آمپر | جریان خروجی 650 آمپر

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 400 کیلووات مدل DSI-400-400G3

اینورتر پنتاکس 400 کیلووات مدل DSI-400-400G3

333,500,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 400 کیلو وات - 530 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 787.6 آمپر | جریان خروجی 725 آمپر

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا