اینورتر پنتاکس

اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-200-2K2G1 اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-200-2K2G1

استعلام موجودی

توان : 2.2 کیلو وات - 3 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 23 آمپر | جریان خروجی 9.6 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 0.4 کیلووات مدل DSI-200-K40G1 اینورتر پنتاکس 0.4 کیلووات مدل DSI-200-K40G1

4,152,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 0.37 کیلو وات - نیم اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 5.4 آمپر | جریان خروجی 2.3 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-200-K75G1 اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-200-K75G1

4,290,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 0.75 کیلو وات - 1 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 8.2 آمپر | جریان خروجی 4 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-200-1K5G1 اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-200-1K5G1

4,726,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 1.5 کیلووات - 2 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 14 آمپر | جریان خروجی 7 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-400-1K5G1 اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-400-1K5G1

4,730,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 1.5 کیلووات - 2 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 14.1 آمپر | جریان خروجی 7 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-400-K75G3 اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-400-K75G3

7,532,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 0.75 کیلو وات - 1 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 4.3 آمپر | جریان خروجی 2.5 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-400-K75G1 اینورتر پنتاکس 0.75 کیلووات مدل DSI-400-K75G1

8,292,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 0.75 کیلو وات - 1 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 8.3 آمپر | جریان خروجی 4 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-400-2K2G3 اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-400-2K2G3

8,441,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 2.2 کیلو وات - 3 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 6 آمپر | جریان خروجی 5 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-400-1K5G3 اینورتر پنتاکس 1.5 کیلووات مدل DSI-400-1K5G3

8,798,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 1.5 کیلووات - 2 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 6.2 آمپر | جریان خروجی 3.8 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-400-2K2G1 اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-400-2K2G1

9,821,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 2.2 کیلو وات، 3 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 24.2 آمپر / جریان خروجی 10 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 4 کیلووات مدل DSI-400-004G3 اینورتر پنتاکس 4 کیلووات مدل DSI-400-004G3

10,200,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 0.75KW - 1HP

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

وزن: 2 کیلوگرم

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 8.3 آمپر / جریان خروجی 4 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 5.5 کیلووات مدل DSI-400-5K5G3 اینورتر پنتاکس 5.5 کیلووات مدل DSI-400-5K5G3

12,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 5.5 کیلو وات - 7.5 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 21.5 آمپر | جریان خروجی 13 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 4 کیلو وات مدل DSI-400-004G1 اینورتر پنتاکس 4 کیلو وات مدل DSI-400-004G1

12,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 4 کیلو وات - 5.5 اسب

نوع فاز: تک فاز به سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 34 آمپر | جریان خروجی 16 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 7.5 کیلووات مدل DSI-400-7K5G3 اینورتر پنتاکس 7.5 کیلووات مدل DSI-400-7K5G3

13,604,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 7.5 کیلو وات - 10 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 27.9 آمپر | جریان خروجی 17 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 11 کیلووات مدل DSI-400-011G3 اینورتر پنتاکس 11 کیلووات مدل DSI-400-011G3

18,182,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 11 کیلو وات - 15 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 39 آمپر | جریان خروجی 24 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 15 کیلووات مدل DSI-400-015G3 اینورتر پنتاکس 15 کیلووات مدل DSI-400-015G3

19,642,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 15 کیلو وات - 20 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 50.3 آمپر | جریان خروجی 30 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 18.5 کیلووات مدل DSI-400-018G3 اینورتر پنتاکس 18.5 کیلووات مدل DSI-400-018G3

25,599,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 18.5 کیلو وات - 25 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 60 آمپر | جریان خروجی 39 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 22 کیلووات مدل DSI-400-022G3 اینورتر پنتاکس 22 کیلووات مدل DSI-400-022G3

28,658,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 22 کیلو وات - 30 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 69.3 آمپر | جریان خروجی 45 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 30 کیلووات مدل DSI-400-030G3 اینورتر پنتاکس 30 کیلووات مدل DSI-400-030G3

40,008,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 30 کيلووات/40 اسب بخار

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): 65.7 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 37 کیلووات مدل DSI-400-037G3 اینورتر پنتاکس 37 کیلووات مدل DSI-400-037G3

48,656,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 37 کیلو وات - 50 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 104 آمپر | جریان خروجی 75 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 45 کیلووات مدل DSI-400-045G3 اینورتر پنتاکس 45 کیلووات مدل DSI-400-045G3

61,536,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 45 کیلو وات - 60 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 124 آمپر | جریان خروجی 91 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 55 کیلووات مدل DSI-400-055G3 اینورتر پنتاکس 55 کیلووات مدل DSI-400-055G3

72,013,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 55 کیلو وات - 75 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 150 آمپر | جریان خروجی 112 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 75 کیلووات مدل DSI-400-075G3 اینورتر پنتاکس 75 کیلووات مدل DSI-400-075G3

90,194,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 75 کیلو وات - 100 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 166.4 آمپر | جریان خروجی 150 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 90 کیلووات مدل DSI-400-090G3 اینورتر پنتاکس 90 کیلووات مدل DSI-400-090G3

109,112,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 90 کیلو وات - 125 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 184.3 آمپر | جریان خروجی 170 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 110 کیلووات مدل DSI-400-110G3 اینورتر پنتاکس 110 کیلووات مدل DSI-400-110G3

129,500,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 110 کیلو وات - 150 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 226.8 آمپر | جریان خروجی 210 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 132 کیلووات مدل DSI-400-132G3 اینورتر پنتاکس 132 کیلووات مدل DSI-400-132G3

150,098,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 132 کیلو وات - 175 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 268.1 آمپر | جریان خروجی 250 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 355 کیلووات مدل DSI-400-355G3 اینورتر پنتاکس 355 کیلووات مدل DSI-400-355G3

497,525,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 355 کیلو وات - 420 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 734.5 آمپر | جریان خروجی 650 آمپر

مشخصات کامل
اینورتر پنتاکس 400 کیلووات مدل DSI-400-400G3 اینورتر پنتاکس 400 کیلووات مدل DSI-400-400G3

533,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 400 کیلو وات - 530 اسب

نوع فاز: سه فاز

جریان اینورتر (آمپر): جریان ورودی 787.6 آمپر | جریان خروجی 725 آمپر

مشخصات کامل
1

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا