آبراه

پمپ کف کش مدل آبراه APD-20.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-20.4

6,500,000 تومان

%8

5,980,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4

6,700,000 تومان

%8

6,164,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4

6,800,000 تومان

%8

6,256,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-20.4 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-20.4

6,950,000 تومان

%8

6,394,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.4

7,000,000 تومان

%8

6,440,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4F

7,150,000 تومان

%8

6,578,000 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4F

7,250,000 تومان

%8

6,670,000 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.4 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.4

7,450,000 تومان

%8

6,854,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6 پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6

7,650,000 تومان

%8

7,038,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-15.6 پمپ کف کش مدل آبراه APD-15.6

7,700,000 تومان

%8

7,084,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4

7,900,000 تومان

%8

7,268,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.4

8,000,000 تومان

%8

7,360,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6F پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6F

8,100,000 تومان

%8

7,452,000 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-15.6 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-15.6

8,150,000 تومان

%8

7,498,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6 پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6

8,320,000 تومان

%8

7,654,400 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-50.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-50.4

8,350,000 تومان

%8

7,682,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4F

8,350,000 تومان

%8

7,682,000 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.6 پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.6

8,400,000 تومان

%8

7,728,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-40.4 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-40.4

8,450,000 تومان

%8

7,774,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4F

8,650,000 تومان

%8

7,958,000 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6F پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6F

8,770,000 تومان

%8

8,068,400 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-13.9 پمپ کف کش مدل آبراه APD-13.9

8,800,000 تومان

%8

8,096,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.6 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.6

8,850,000 تومان

%8

8,142,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4

8,950,000 تومان

%8

8,234,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-60.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-60.4

9,050,000 تومان

%8

8,326,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-22.9 پمپ کف کش مدل آبراه APD-22.9

9,200,000 تومان

%8

8,464,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-13.9 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-13.9

9,250,000 تومان

%8

8,510,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4F

9,400,000 تومان

%8

8,648,000 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-60.4 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-60.4

9,500,000 تومان

%8

8,740,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6 پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6

9,520,000 تومان

%8

8,758,400 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.6 پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.6

9,600,000 تومان

%8

8,832,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4

9,800,000 تومان

%8

9,016,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-70.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-70.4

9,900,000 تومان

%8

9,108,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6F پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6F

9,970,000 تومان

%8

9,172,400 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-50.6 پمپ کف کش مدل آبراه AP-50.6

10,000,000 تومان

%8

9,200,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-40.6 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-40.6

10,050,000 تومان

%8

9,246,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

معرفی برند آبراه

برند آبراه پمپ از تولید کنندگان با کیفیت می باشد که در زمینه پمپ آب کفکش به فعالیت می پردازد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا