جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0

3,185,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
1 از 1

3,385,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 26m
0 از 0

3,320,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 26m
0 از 0

3,520,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37m
0 از 0

3,600,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37m
0 از 0

3,800,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47m
0 از 0

3,880,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47m
0 از 0

4,080,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58m
0 از 0

4,120,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58m
0 از 0

4,320,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0

4,360,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0

4,560,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-78.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80m
0 از 0

4,785,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-93.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 95m
0 از 0

5,200,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 16m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0

3,370,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 16m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0

3,570,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 16m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

3,875,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 16m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

4,075,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-40.6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 15m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40m
0 از 0

4,280,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-40.6F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 15m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40m
0 از 0

4,480,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-50.6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 13m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
0 از 0

4,590,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-60.6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 12m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
0 از 0

4,855,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-70.6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 10m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0

5,215,000 تومان