فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 120l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0

1,825,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-78.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80m
0 از 0

2,745,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 280l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

2,215,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 280l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

2,355,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-40.6

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,450,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-40.6F

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,590,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-50.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2hp
 • میزان آبدهی : 220l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
0 از 0

2,630,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-60.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3.2hp
 • میزان آبدهی : 200l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
0 از 0

2,780,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-70.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3.5in
 • میزان آبدهی : 180l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0

2,990,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-93.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 95m
0 از 0

2,988,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 280l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0

1,928,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 280l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0

2,068,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 120l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
1 از 1

1,965,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 120l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 26m
0 از 0

1,840,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 26m
0 از 0

1,980,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.2hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37m
0 از 0

2,055,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.2hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37m
0 از 0

2,195,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47m
0 از 0

2,200,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47m
0 از 0

2,400,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58m
0 از 0

2,255,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58m
0 از 0

2,395,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0

2,500,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2.2hp
 • میزان آبدهی : 210l/m
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0

2,640,000 تومان