0
ورود به پنل کاربری

آبراه

پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4

4,850,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-20.4

 پمپ کف کش مدل آبراه APD-20.4

4,950,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4

4,950,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 26 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.4

 پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.4

5,050,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4F

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4F

5,150,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6

5,200,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4F

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4F

5,250,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 26 متر

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-20.4

 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-20.4

5,250,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.4

 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.4

5,350,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-15.6

 پمپ کف کش مدل آبراه APD-15.6

5,480,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4

5,500,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6F

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6F

5,500,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-15.6

 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-15.6

5,780,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4F

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4F

5,800,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4

5,950,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6

5,950,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.4

 پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.4

5,950,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-50.4

 پمپ کف کش مدل آبراه APD-50.4

6,170,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.6

 پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.6

6,230,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-40.4

 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-40.4

6,250,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4F

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4F

6,250,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4

6,300,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-50.4

 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-50.4

6,470,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.6

 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.6

6,530,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4F

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4F

6,600,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6

6,600,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4

6,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-60.4

 پمپ کف کش مدل آبراه APD-60.4

6,740,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-13.6

 پمپ کف کش مدل آبراه APD-13.6

6,850,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6F

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6F

6,900,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4F

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4F

6,950,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-60.4

 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-60.4

7,040,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-50.6

 پمپ کف کش مدل آبراه AP-50.6

7,100,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.6

 پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.6

7,150,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-22.9

 پمپ کف کش مدل آبراه APD-22.9

7,150,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

توان: 3 اسب_2.2kw

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-13.6

 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-13.6

7,150,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل

معرفی برند آبراه

برند آبراه پمپ از تولید کنندگان با کیفیت می باشد که در زمینه پمپ آب کفکش به فعالیت می پردازد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا