جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0

2,190,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
1 از 1

2,360,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 7m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 26m
0 از 0

2,280,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 12m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 26m
0 از 0

2,450,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.2hp
 • میزان آبدهی : 12m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37m
0 از 0

2,470,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.2hp
 • میزان آبدهی : 12m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37m
0 از 0

2,640,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 12m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47m
0 از 0

2,650,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 12m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47m
0 از 0

2,820,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2hp
 • میزان آبدهی : 12m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58m
0 از 0

2,710,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 12m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58m
0 از 0

2,880,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2hp
 • میزان آبدهی : 12m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0

3,000,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2.2hp
 • میزان آبدهی : 12m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0

3,170,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-78.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3hp
 • میزان آبدهی : 12m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80m
0 از 0

3,295,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-93.4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3hp
 • میزان آبدهی : 12m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 95m
0 از 0

3,565,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 16m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0

2,315,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1hp
 • میزان آبدهی : 16m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0

2,485,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 16m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

2,660,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5hp
 • میزان آبدهی : 16m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

2,830,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-40.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2 اسب
 • میزان آبدهی : 15m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40m
0 از 0

2,945,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-40.6F

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2.2 اسب
 • میزان آبدهی : 15m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40m
0 از 0

3,115,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-50.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2hp
 • میزان آبدهی : 13m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
0 از 0

3,160,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-60.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3.2hp
 • میزان آبدهی : 12m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
0 از 0

2,340,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-70.6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 3.5 اسب
 • میزان آبدهی : 10m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0

3,590,000 تومان