0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0

3,930,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
1 از 1

4,180,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 26m
0 از 0

4,100,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 26m
0 از 0

4,350,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 37m
0 از 0

4,440,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 37m
0 از 0

4,690,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 47m
0 از 0

4,785,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 47m
0 از 0

5,035,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 58m
0 از 0

5,100,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 58m
1 از 5

5,350,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0

5,390,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0

5,640,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-78.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 80m
0 از 0

5,900,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-93.4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 95m
0 از 0

6,430,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 16m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0

4,155,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 16m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 15m
0 از 0

4,405,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 16m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

4,775,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 16m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

5,025,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-40.6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 15m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 40m
0 از 0

5,275,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-40.6F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 15m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 40m
0 از 0

5,525,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-50.6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 13m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
0 از 0

5,665,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-60.6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 12m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
0 از 0

5,990,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-60.6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 70m
0 از 0

6,435,000 تومان