آبراه

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-13.9 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-13.9

استعلام موجودی

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-33.9 پمپ کف کش مدل آبراه APD-33.9

استعلام موجودی

توان: 3.5 اسب -2.6kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 39 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-13.9 پمپ کف کش مدل آبراه APD-13.9

استعلام موجودی

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4

8,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4

8,100,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4F

8,600,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4F

8,700,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-20.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-20.4

8,850,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.4

9,120,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-20.4 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-20.4

9,450,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6 پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6

9,700,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.4 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.4

9,720,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4

10,120,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6F پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6F

10,300,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6 پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6

10,680,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4

10,700,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4F

10,720,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-15.6 پمپ کف کش مدل آبراه APD-15.6

10,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6F پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6F

11,280,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4F

11,300,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.4

11,360,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-15.6 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-15.6

11,400,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4

11,400,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-50.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-50.4

11,810,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.6 پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.6

11,920,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-40.4 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-40.4

11,960,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4F

12,000,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6 پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6

12,210,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.6 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.6

12,520,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6F پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6F

12,810,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-50.6 پمپ کف کش مدل آبراه AP-50.6

12,880,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4

12,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-60.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-60.4

12,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-22.9 پمپ کف کش مدل آبراه APD-22.9

13,100,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 33 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4F

13,500,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-60.4 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-60.4

13,500,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
1 2 ... »

معرفی برند آبراه

برند آبراه پمپ از تولید کنندگان با کیفیت می باشد که در زمینه پمپ آب کفکش به فعالیت می پردازد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا