0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

4,323,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-14-.4F

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
1 از 1

4,598,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

4,510,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-23.4F

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

4,785,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

4,884,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-33.4F

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

5,159,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

5,263,500 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-43.4F

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

5,538,500 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

5,610,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-56.4F

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
1 از 5

5,885,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

5,929,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-68.4F

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

6,204,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-78.4

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

6,490,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-93.4

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

7,073,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

4,570,500 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-15.6F

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

4,845,500 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

5,252,500 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-30.6F

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

5,527,500 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-40.6

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

5,802,500 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-40.6F

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

6,077,500 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-50.6

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

6,231,500 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-60.6

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

6,589,000 تومان

پمپ کفکش آبراه مدل AP-60.6

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

7,078,500 تومان