آبراه

پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4

7,300,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4

7,400,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-20.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-20.4

7,400,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.4

7,500,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4F

7,900,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-20.4 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-20.4

8,000,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4F

8,000,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.4 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.4

8,100,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6 پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6

8,800,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-15.6 پمپ کف کش مدل آبراه APD-15.6

9,000,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4

9,200,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.4

9,350,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6F پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6F

9,400,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-15.6 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-15.6

9,600,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6 پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6

9,700,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4

9,700,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-50.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-50.4

9,750,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.6 پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.6

9,800,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4F

9,800,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-40.4 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-40.4

9,950,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4F

10,300,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-13.9 پمپ کف کش مدل آبراه APD-13.9

10,300,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42 مترمکعب برساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6F پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6F

10,300,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4

10,360,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.6 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.6

10,400,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.8 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-60.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-60.4

10,650,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-22.9 پمپ کف کش مدل آبراه APD-22.9

10,780,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 33 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-13.9 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-13.9

10,900,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42 مترمکعب برساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4F پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4F

10,960,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6 پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6

11,100,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب برساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-60.4 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-60.4

11,250,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.6 پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.6

11,250,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4 پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4

11,550,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه APD-70.4 پمپ کف کش مدل آبراه APD-70.4

11,600,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6F پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6F

11,700,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش مدل آبراه AP-50.6 پمپ کف کش مدل آبراه AP-50.6

11,700,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 13.2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

معرفی برند آبراه

برند آبراه پمپ از تولید کنندگان با کیفیت می باشد که در زمینه پمپ آب کفکش به فعالیت می پردازد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا