هواکش سقفی

هواکش سقفی 22 سانت رادیال دمنده REB-22/4V2S هواکش سقفی 22 سانت رادیال دمنده REB-22/4V2S

1,880,000 تومان

%6

1,767,200 تومان

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 900

جنس پروانه: بکوارد

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44 P92/25 هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44 P92/25

2,970,000 تومان

%13

2,583,900 تومان

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 810

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35 هواکش سقفی 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35

3,240,000 تومان

%13

2,818,800 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 810

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 25 سانت رادیال دمنده REB-25/7A4S هواکش سقفی 25 سانت رادیال دمنده REB-25/7A4S

3,100,000 تومان

%6

2,914,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 850

جنس پروانه: بکوارد

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 25 سانت رادیال دمنده REB-25/7A6S هواکش سقفی 25 سانت رادیال دمنده REB-25/7A6S

3,100,000 تومان

%6

2,914,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 600

جنس پروانه: بکوارد

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 25 سانت رادیال دمنده REB-25/7A4T هواکش سقفی 25 سانت رادیال دمنده REB-25/7A4T

3,100,000 تومان

%6

2,914,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 850

جنس پروانه: بکوارد

مشخصات کامل
هواکش سقفی 31 سانت رادیال دمنده REB-31/10A4S هواکش سقفی 31 سانت رادیال دمنده REB-31/10A4S

3,450,000 تومان

%6

3,243,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1450

جنس پروانه: بکوارد

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 31 سانت رادیال دمنده REB-31/10A6S هواکش سقفی 31 سانت رادیال دمنده REB-31/10A6S

3,450,000 تومان

%6

3,243,000 تومان

قطر پروانه: 10*30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 950

جنس پروانه: بکوارد

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 31 سانت رادیال دمنده REB-31/10A4T هواکش سقفی 31 سانت رادیال دمنده REB-31/10A4T

3,450,000 تومان

%6

3,243,000 تومان

قطر پروانه: 10*30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1480

جنس پروانه: بکوارد

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45 هواکش سقفی 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45

3,750,000 تومان

%13

3,262,500 تومان

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1610

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 31 سانت زیلابگ-FTP LXFB-4E-315/100-M102/34 هواکش سقفی 31 سانت زیلابگ-FTP LXFB-4E-315/100-M102/34

4,450,000 تومان

%13

3,871,500 تومان

قطر پروانه: 31 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1900

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 35 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-355/100-M102/47 هواکش سقفی 35 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-355/100-M102/47

5,660,000 تومان

%13

4,924,200 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3050

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 40 سانت رادیال دمنده REB-40/12G4S هواکش سقفی 40 سانت رادیال دمنده REB-40/12G4S

5,840,000 تومان

%6

5,489,600 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3350

جنس پروانه: بکوارد

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 40 سانت رادیال دمنده REB-40/12G6S هواکش سقفی 40 سانت رادیال دمنده REB-40/12G6S

5,840,000 تومان

%6

5,489,600 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2350

جنس پروانه: بکوارد

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 40 سانت رادیال دمنده REB-40/12G4T هواکش سقفی 40 سانت رادیال دمنده REB-40/12G4T

5,840,000 تومان

%6

5,489,600 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3450

جنس پروانه: بکوارد

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 40 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-400/100-M102/60 هواکش سقفی 40 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-400/100-M102/60

7,030,000 تومان

%13

6,116,100 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3050

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 50 سانت رادیال دمنده REB-50/16R4S هواکش سقفی 50 سانت رادیال دمنده REB-50/16R4S

9,100,000 تومان

%6

8,554,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 6500

جنس پروانه: بکوارد

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 50 سانت رادیال دمنده REB-50/16R6S هواکش سقفی 50 سانت رادیال دمنده REB-50/16R6S

9,100,000 تومان

%6

8,554,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 6000

جنس پروانه: بکوارد

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 50 سانت رادیال دمنده REB-50/16R4T هواکش سقفی 50 سانت رادیال دمنده REB-50/16R4T

9,100,000 تومان

%6

8,554,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 6500

جنس پروانه: بکوارد

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 45 سانت زیلابگ FTP LXFB-4D-450/160-M137/50 هواکش سقفی 45 سانت زیلابگ FTP LXFB-4D-450/160-M137/50

11,400,000 تومان

%13

9,918,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4500

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 50 سانت زیلابگ FTP LXFB-6D-500/180-M180/75 هواکش سقفی 50 سانت زیلابگ FTP LXFB-6D-500/180-M180/75

13,900,000 تومان

%13

12,093,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4500

برق: سه فاز

درجه حفاظت (IP): IP54

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 250 2E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 250 2E

14,161,000 تومان

%8

13,028,120 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1300

برق: تک فاز

درجه حفاظت (IP): IPX4

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 280 2E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 280 2E

16,655,000 تومان

%8

15,322,600 تومان

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1780

برق: تک فاز

درجه حفاظت (IP): IPX4

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 280 2E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 280 2E

17,316,000 تومان

%8

15,930,720 تومان

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1780

برق: تک فاز

درجه حفاظت (IP): IPX4

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 355 4E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 355 4E

30,522,000 تومان

%8

28,080,240 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2800

برق: تک فاز

درجه حفاظت (IP): IPX4

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E

41,161,000 تومان

%8

37,868,120 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3400

برق: تک فاز

درجه حفاظت (IP): IPX4

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 400 2E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 400 2E

43,289,000 تومان

%8

39,825,880 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3400

جنس پروانه: بکوارد

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 450 4E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 450 4E

47,325,000 تومان

%8

43,539,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3850

برق: تک فاز

درجه حفاظت (IP): IPX4

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 500 4E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 500 4E

56,716,000 تومان

%8

52,178,720 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4700

جنس پروانه: بکوارد

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 500 4E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 500 4E

59,417,000 تومان

%8

54,663,640 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4700

جنس پروانه: بکوارد

برق: تک فاز

مشخصات کامل

انتخاب هواکش سقفی با توجه به اجزا و کاربردهای آن

هواکش های آکسیال سقفی یکی از مدل های کاربردی و عمومی از میان دیگر مدل های هواکش است. از این رو این هواکش برای محیط هایی که جای مناسب برای نصب هواکش ندارند، بسیار کاربردی است و به راحتی می توان آن را در هر مکانی نصب کرد. مسلما در محیط های کاری و دیگر محیط ها اگر تهویه مناسبی در هوا وجود نداشته باشد، ماندن در آن محیط سخت می شود بخصوص در محیط کار. این هواکش همان گونه که از نامش مشخص است محل نصبش بر روی سقف است. این محصول قابلیت این را دارد که هوای محیط را به سرعت تهویه کرده و هوا را در جهت محور چرخش پروانه های خود به گردش در آورد و حجم زیادی از هوا را جا به جا کند.

کاربرد هواکش سقفی

هواکش های سقفی به دلیل طراحی ظاهری خود که ظاهری شبیه به قارچ دارند، هواکش قارچی یا روف فن نیز به آن ها گفته می شود. برای محیط های مختلفی کاربرد دارند که از میان آن ها می توان به استفاده آن ها در سوله ها، استخر ها، سرویس های بهداشتی، کارخانه جات، تابلو ها و ... اشاره کرد. از مزایای این هواکش ها این است که توانایی کار کردن در بدترین شرایط آب هوایی را نیز دارند. هواکش های سقفی با ظرفیت های مختلفی در بازار وجود دارند و شما می توانید براساس نیاز خود از ظرفیت 500 تا 120000 متر مکعب را سفارش دهید.

هواکش سقفی

انواع هواکش های سقفی و کاربرد آن

همانطور که اشاره شد هواکش های سقفی از پر کاربردترین هواکش های موجود در بازار هستند. به طور کلی هر نوع هواکشی که قابلیت نصب بر روی سقف را داشته باشد، می توان در دسته بندی هواکش های سقفی قرار داد.

هواکش های سقفی در دو مدل هواکش سقفی صنعتی و خانگی موجود است. تفاوت های آنان در  تنوع مدل ها و کارایی آن ها است. مطمئنا می دانید هواکش های خانگی به این دلیل که باید هوای محیط کوچکتری را تهویه کنند از توان تولیدی پایین تری برخوردار هستند و نسبت به هواکش های سقفی صنعتی از نظر تنوع، مدل و کارایی، کمتر و پایین تر هستند.

هواکش های سقفی صنعتی به این دلیل که باید حجم هوای بیشتری را تهویه کنند در تولید آن ها از تجهیزات پیشرفته تر و با ظرفیت بالا تر استفاده می شود تا علاوه بر توان بالا در تهویه هوا مصرف انرژی کمتری نیز داشته باشد.

اجزای تشکیل دهنده هواکش سقفی

هواکش های سقفی از اجزاء مختلفی تشکیل شده اند که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم:

 • پروانه: در هواکش های سقفی معمولا از پروانه های نوع بکوارد استفاده می شود که معمولا قطری برابر با 20 تا 100 سانتی متر دارند.
 • الکتروموتور: از مهمترین اجزای استفاده شده در هواکش های سقفی الکتروموتور ها هستند.
 • شاسی و بدنه: از مشخصه های مهم در هواکش ها بدنه و شاسی آن هاست که باید جنس آن ها از موادی باشد که در برابر پوسیدگی و خورندگی مقاومت بالایی داشته باشد.
 • سیستم انتقال قدرت: سیستم انقال قدرت در هواکش های سقفی به دو صورت دایرکت درایو (اتصال مستقیم) و اتصال پولی تسمه ای می باشد.
 • یاتاقان
 • شافت

استفاده از هواکش سقفی چه مزایایی دارد

 • هواکش سقفی نصب آسانی دارد و به راحتی می توان آن را در هر مکانی که برای هواکش های سقفی مناسب است، نصب کرد.
 • این هواکش طول عمر بالایی در مقایسه با دیگر هواکش ها دارد و کارایی بالایی نیز دارد.
 • با انتخاب هواکش های سقفی، با توجه به کنترل سرعتی که دارند، در مصرف انرژی بسیار صرفه جویی می شود.
 • طراحی مدرن و متنوعی دارند و می توانند فضایی زیبا را به محیط کار و منزل شما ببخشند.
 • این مدل از انواع هواکش نسبت به هواکش های دیواری قدرت موتور بالاتری دارند.
 • راه اندازی و نصب هواکش های سقفی، نسبت به دیگر انواع هواکش آسان تر و مقرون به صرفه تر است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا