0
ورود به پنل کاربری

هواکش سقفی

هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44 P92/25

0 از 0
هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44 P92/25

2,420,000 تومان

2,105,400 تومان %13 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

توان : 81

هوادهی: 810

مشخصات کامل

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E

0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E

32,258,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 4800

هوادهی: 3400

مشخصات کامل

هواکش 22 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-22-4V2S

0 از 0
هواکش 22 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-22-4V2S

1,485,000 تومان

1,425,600 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

توان : 65

هوادهی: 900

مشخصات کامل

هواکش 20 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-20-10L4S

0 از 0
هواکش 20 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-20-10L4S

2,257,000 تومان

2,166,720 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 85

هوادهی: 450

مشخصات کامل

هواکش 20 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-20-10L6S

0 از 0
هواکش 20 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-20-10L6S

2,257,000 تومان

2,166,720 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 70

هوادهی: 310

مشخصات کامل

هواکش سقفی 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35

0 از 0
هواکش سقفی 25  سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35

2,640,000 تومان

2,296,800 تومان %13 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 81

هوادهی: 810

مشخصات کامل

هواکش 25 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-25-10L4S

0 از 0
هواکش 25 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-25-10L4S

2,457,000 تومان

2,358,720 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 100

هوادهی: 850

مشخصات کامل

هواکش 25 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-25-10L6S

0 از 0
هواکش 25 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-25-10L6S

2,457,000 تومان

2,358,720 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 85

هوادهی: 600

مشخصات کامل

هواکش 30 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L4S

0 از 0
هواکش 30 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L4S

2,728,000 تومان

2,618,880 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 130

هوادهی: 1450

مشخصات کامل

هواکش 30 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L6S

0 از 0
هواکش 30 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L6S

2,728,000 تومان

2,618,880 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10*30 سانتیمتر

توان : 95

هوادهی: 950

مشخصات کامل

هواکش 30 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L4T

0 از 0
هواکش 30 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L4T

2,728,000 تومان

2,618,880 تومان %4 تخفیف

برق: سه فاز

قطر پروانه: 10*30 سانتیمتر

توان : 130

هوادهی: 1480

مشخصات کامل

هواکش سقفی 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45

0 از 0
هواکش سقفی 28  سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45

3,050,000 تومان

2,653,500 تومان %13 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان : 130

هوادهی: 1610

مشخصات کامل

هواکش سقفی 31 سانت زیلابگ-FTP LXFB-4E-315/100-M102/34

0 از 0
هواکش سقفی 31 سانت زیلابگ-FTP LXFB-4E-315/100-M102/34

3,620,000 تومان

3,149,400 تومان %13 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 31 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 1610

مشخصات کامل

هواکش سقفی 35 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-355/100-M102/47

0 از 0
هواکش سقفی 35 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-355/100-M102/47

4,600,000 تومان

4,002,000 تومان %13 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 240

هوادهی: 3050

مشخصات کامل

هواکش 40 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z4S

0 از 0
هواکش 40 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z4S

4,620,000 تومان

4,435,200 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 500

هوادهی: 3350

مشخصات کامل

هواکش 40 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z6S

0 از 0
هواکش 40 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z6S

4,620,000 تومان

4,435,200 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 230

هوادهی: 2350

مشخصات کامل

هواکش 40 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z4T

0 از 0
هواکش 40 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z4T

4,620,000 تومان

4,435,200 تومان %4 تخفیف

برق: سه فاز

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 550

هوادهی: 3450

مشخصات کامل

هواکش سقفی 40 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-400/100-M102/60

0 از 0
هواکش سقفی 40 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-400/100-M102/60

5,710,000 تومان

4,967,700 تومان %13 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 240

هوادهی: 3050

مشخصات کامل

هواکش 50 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z4S

0 از 0
هواکش 50 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z4S

7,170,000 تومان

6,883,200 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 1020

هوادهی: 6500

مشخصات کامل

هواکش 50 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z6S

0 از 0
هواکش 50 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z6S

7,170,000 تومان

6,883,200 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 350

هوادهی: 6000

مشخصات کامل

هواکش 50 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z4T

0 از 0
هواکش 50 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z4T

7,170,000 تومان

6,883,200 تومان %4 تخفیف

برق: سه فاز

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 1050

هوادهی: 6500

مشخصات کامل

هواکش سقفی 45 سانت زیلابگ FTP LXFB-4D-450/160-M137/50

0 از 0
هواکش سقفی 45 سانت زیلابگ FTP LXFB-4D-450/160-M137/50

9,285,000 تومان

8,077,950 تومان %13 تخفیف

برق: سه فاز

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 280

هوادهی: 4500

مشخصات کامل

هواکش سقفی 50 سانت زیلابگ FTP LXFB-6D-500/180-M180/75

0 از 0
هواکش سقفی 50 سانت زیلابگ FTP LXFB-6D-500/180-M180/75

11,315,000 تومان

9,844,050 تومان %13 تخفیف

برق: سه فاز

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 280

هوادهی: 4500

مشخصات کامل

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 250 2E

0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 250 2E

11,098,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 155

هوادهی: 1300

مشخصات کامل

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 280 2E

0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 280 2E

13,053,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان : 225

هوادهی: 1780

مشخصات کامل

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 280 2E

0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 280 2E

13,570,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان : 225

هوادهی: 1780

مشخصات کامل

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 355 4E

0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 355 4E

23,920,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 245

هوادهی: 2800

مشخصات کامل

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 400 2E

0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 400 2E

33,925,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 480

هوادهی: 3400

مشخصات کامل

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 450 4E

0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 450 4E

37,088,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 640

هوادهی: 3850

مشخصات کامل

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 500 4E

0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 500 4E

43,700,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 385

هوادهی: 4700

مشخصات کامل

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 500 2E

0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 500 2E

44,448,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 385

هوادهی: 4700

مشخصات کامل

هواکش های آکسیال سقفی یکی از مدل های کاربردی و عمومی از میان دیگر مدل های هواکش است. از این رو این هواکش برای محیط هایی که جای مناسب برای نصب هواکش ندارند، بسیار کاربردی است و به راحتی می توان آن را در هر مکانی نصب کرد. مسلما در محیط های کاری و دیگر محیط ها اگر تهویه مناسبی در هوا وجود نداشته باشد، ماندن در آن محیط سخت می شود بخصوص در محیط کار. این هواکش همان گونه که از نامش مشخص است محل نصبش بر روی سقف است. این محصول قابلیت این را دارد که هوای محیط را به سرعت تهویه کرده و هوا را در جهت محور چرخش پروانه های خود به گردش در آورد و حجم زیادی از هوا را جا به جا کند.

کاربرد هواکش سقفی

هواکش های سقفی به دلیل طراحی ظاهری خود که ظاهری شبیه به قارچ دارند، هواکش قارچی یا روف فن نیز به آن ها گفته می شود. برای محیط های مختلفی کاربرد دارند که از میان آن ها می توان به استفاده آن ها در سوله ها، استخر ها، سرویس های بهداشتی، کارخانه جات، تابلو ها و ... اشاره کرد. از مزایای این هواکش ها این است که توانایی کار کردن در بدترین شرایط آب هوایی را نیز دارند. هواکش های سقفی با ظرفیت های مختلفی در بازار وجود دارند و شما می توانید براساس نیاز خود از ظرفیت 500 تا 120000 متر مکعب را سفارش دهید.

 

هواکش سقفی

 

انواع هواکش های سقفی و کاربرد آن

همانطور که اشاره شد هواکش های سقفی از پر کاربردترین هواکش های موجود در بازار هستند. به طور کلی هر نوع هواکشی که قابلیت نصب بر روی سقف را داشته باشد، می توان در دسته بندی هواکش های سقفی قرار داد.

هواکش های سقفی در دو مدل هواکش سقفی صنعتی و خانگی موجود است. تفاوت های آنان در  تنوع مدل ها و کارایی آن ها است. مطمئنا می دانید هواکش های خانگی به این دلیل که باید هوای محیط کوچکتری را تهویه کنند از توان تولیدی پایین تری برخوردار هستند و نسبت به هواکش های سقفی صنعتی از نظر تنوع، مدل و کارایی، کمتر و پایین تر هستند.

هواکش های سقفی صنعتی به این دلیل که باید حجم هوای بیشتری را تهویه کنند در تولید آن ها از تجهیزات پیشرفته تر و با ظرفیت بالا تر استفاده می شود تا علاوه بر توان بالا در تهویه هوا مصرف انرژی کمتری نیز داشته باشد.

اجزای تشکیل دهنده هواکش سقفی

هواکش های سقفی از اجزاء مختلفی تشکیل شده اند که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم:

پروانه

در هواکش های سقفی معمولا از پروانه های نوع بکوارد استفاده می شود که معمولا قطری برابر با 20 تا 100 سانتی متر دارند.

الکتروموتور

از مهمترین اجزای استفاده شده در هواکش های سقفی الکتروموتور ها هستند.

شاسی و بدنه

از مشخصه های مهم در هواکش ها بدنه و شاسی آن هاست که باید جنس آن ها از موادی باشد که در برابر پوسیدگی و خورندگی مقاومت بالایی داشته باشد.

سیستم انتقال قدرت

سیستم انقال قدرت در هواکش های سقفی به دو صورت دایرکت درایو (اتصال مستقیم) و اتصال پولی تسمه ای می باشد.

یاتاقان

شافت

 

مزایای استفاده از هواکش سقفی

 

استفاده از هواکش سقفی چه مزایایی دارد

  • هواکش سقفی نصب آسانی دارد و به راحتی می توان آن را در هر مکانی که برای هواکش های سقفی مناسب است، نصب کرد.
  • این هواکش طول عمر بالایی در مقایسه با دیگر هواکش ها دارد و کارایی بالایی نیز دارد.
  • با انتخاب هواکش های سقفی، با توجه به کنترل سرعتی که دارند، در مصرف انرژی بسیار صرفه جویی می شود.
  • طراحی مدرن و متنوعی دارند و می توانند فضایی زیبا را به محیط کار و منزل شما ببخشند.
  • این مدل از انواع هواکش نسبت به هواکش های دیواری قدرت موتور بالاتری دارند.
  • راه اندازی و نصب هواکش های سقفی، نسبت به دیگر انواع هواکش آسان تر و مقرون به صرفه تر است.
021-22683706 بالا