هواکش سقفی

هواکش سقفی 22 سانت رادیال دمنده REB-22/4V2S هواکش سقفی 22 سانت رادیال دمنده REB-22/4V2S

1,880,000 تومان

%8

1,729,600 تومان

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

توان: 60 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 650

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44 P92/25 هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44 P92/25

2,970,000 تومان

%14

2,554,200 تومان

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

توان: 81

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 810

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35 هواکش سقفی 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35

3,240,000 تومان

%14

2,786,400 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 81

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 810

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سقفی 25 سانت رادیال دمنده REB-25/7A4S هواکش سقفی 25 سانت رادیال دمنده REB-25/7A4S

3,100,000 تومان

%8

2,852,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 100 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 820

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی 25 سانت رادیال دمنده REB-25/7A6S هواکش سقفی 25 سانت رادیال دمنده REB-25/7A6S

3,100,000 تومان

%8

2,852,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 85 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 425

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی 25 سانت رادیال دمنده REB-25/7A4T هواکش سقفی 25 سانت رادیال دمنده REB-25/7A4T

3,100,000 تومان

%8

2,852,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 95 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 820

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی 31 سانت رادیال دمنده REB-31/10A4S هواکش سقفی 31 سانت رادیال دمنده REB-31/10A4S

3,450,000 تومان

%8

3,174,000 تومان

قطر پروانه: 31 سانتیمتر

توان: 200 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1800

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی 31 سانت رادیال دمنده REB-31/10A6S هواکش سقفی 31 سانت رادیال دمنده REB-31/10A6S

3,450,000 تومان

%8

3,174,000 تومان

قطر پروانه: 31 سانتیمتر

توان: 900 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1200

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی 31 سانت رادیال دمنده REB-31/10A4T هواکش سقفی 31 سانت رادیال دمنده REB-31/10A4T

3,450,000 تومان

%8

3,174,000 تومان

قطر پروانه: 31 سانتیمتر

توان: 160 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1850

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45 هواکش سقفی 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45

3,750,000 تومان

%14

3,225,000 تومان

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان: 130

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1610

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سقفی 31 سانت زیلابگ-FTP LXFB-4E-315/100-M102/34 هواکش سقفی 31 سانت زیلابگ-FTP LXFB-4E-315/100-M102/34

4,450,000 تومان

%14

3,827,000 تومان

قطر پروانه: 31 سانتیمتر

توان: 135

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1900

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سقفی 35 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-355/100-M102/47 هواکش سقفی 35 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-355/100-M102/47

5,660,000 تومان

%14

4,867,600 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 240

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3050

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 40 سانت رادیال دمنده REB-40/12G4S هواکش سقفی 40 سانت رادیال دمنده REB-40/12G4S

5,840,000 تومان

%8

5,372,800 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 400 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3900

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی 40 سانت رادیال دمنده REB-40/12G6S هواکش سقفی 40 سانت رادیال دمنده REB-40/12G6S

5,840,000 تومان

%8

5,372,800 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 210 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2600

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی 40 سانت رادیال دمنده REB-40/12G4T هواکش سقفی 40 سانت رادیال دمنده REB-40/12G4T

5,840,000 تومان

%8

5,372,800 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 400 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4000

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی 40 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-400/100-M102/60 هواکش سقفی 40 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-400/100-M102/60

7,030,000 تومان

%14

6,045,800 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 240

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3050

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 50 سانت رادیال دمنده REB-50/16R4S هواکش سقفی 50 سانت رادیال دمنده REB-50/16R4S

9,100,000 تومان

%8

8,372,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 800 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 6600

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی 50 سانت رادیال دمنده REB-50/16R6S هواکش سقفی 50 سانت رادیال دمنده REB-50/16R6S

9,100,000 تومان

%8

8,372,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 300 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4500

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی 50 سانت رادیال دمنده REB-50/16R4T هواکش سقفی 50 سانت رادیال دمنده REB-50/16R4T

9,100,000 تومان

%8

8,372,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 800 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 6600

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سقفی 45 سانت زیلابگ FTP LXFB-4D-450/160-M137/50 هواکش سقفی 45 سانت زیلابگ FTP LXFB-4D-450/160-M137/50

11,400,000 تومان

%14

9,804,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 280

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4500

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی 50 سانت زیلابگ FTP LXFB-6D-500/180-M180/75 هواکش سقفی 50 سانت زیلابگ FTP LXFB-6D-500/180-M180/75

13,900,000 تومان

%14

11,954,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 280

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4500

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 250 2E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 250 2E

14,150,000 تومان

%3

13,725,500 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 155 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1300

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 280 2E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 280 2E

16,729,000 تومان

%3

16,227,130 تومان

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان: 225 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1780

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 280 2E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 280 2E

17,217,000 تومان

%3

16,700,490 تومان

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان: 225 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1780

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 355 4E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 355 4E

30,056,000 تومان

%3

29,154,320 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 245 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2800

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E

40,985,000 تومان

%3

39,755,450 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 480 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3400

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 400 2E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 400 2E

42,798,000 تومان

%3

41,514,060 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 480

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3400

جنس پروانه: بکوارد

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 450 4E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 450 4E

46,004,000 تومان

%3

44,623,880 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 640 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3850

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 500 4E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 500 4E

55,205,000 تومان

%3

53,548,850 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 385

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4700

جنس پروانه: بکوارد

مشخصات کامل
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 500 4E هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 500 4E

56,599,000 تومان

%3

54,901,030 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 385

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4700

جنس پروانه: بکوارد

مشخصات کامل

انتخاب هواکش سقفی با توجه به اجزا و کاربردهای آن

هواکش های آکسیال سقفی یکی از مدل های کاربردی و عمومی از میان دیگر مدل های هواکش است. از این رو این هواکش برای محیط هایی که جای مناسب برای نصب هواکش ندارند، بسیار کاربردی است و به راحتی می توان آن را در هر مکانی نصب کرد. مسلما در محیط های کاری و دیگر محیط ها اگر تهویه مناسبی در هوا وجود نداشته باشد، ماندن در آن محیط سخت می شود بخصوص در محیط کار. این هواکش همان گونه که از نامش مشخص است محل نصبش بر روی سقف است. این محصول قابلیت این را دارد که هوای محیط را به سرعت تهویه کرده و هوا را در جهت محور چرخش پروانه های خود به گردش در آورد و حجم زیادی از هوا را جا به جا کند.

کاربرد هواکش سقفی

هواکش های سقفی به دلیل طراحی ظاهری خود که ظاهری شبیه به قارچ دارند، هواکش قارچی یا روف فن نیز به آن ها گفته می شود. برای محیط های مختلفی کاربرد دارند که از میان آن ها می توان به استفاده آن ها در سوله ها، استخر ها، سرویس های بهداشتی، کارخانه جات، تابلو ها و ... اشاره کرد. از مزایای این هواکش ها این است که توانایی کار کردن در بدترین شرایط آب هوایی را نیز دارند. هواکش های سقفی با ظرفیت های مختلفی در بازار وجود دارند و شما می توانید براساس نیاز خود از ظرفیت 500 تا 120000 متر مکعب را سفارش دهید.

هواکش سقفی

انواع هواکش های سقفی و کاربرد آن

همانطور که اشاره شد هواکش های سقفی از پر کاربردترین هواکش های موجود در بازار هستند. به طور کلی هر نوع هواکشی که قابلیت نصب بر روی سقف را داشته باشد، می توان در دسته بندی هواکش های سقفی قرار داد.

هواکش های سقفی در دو مدل هواکش سقفی صنعتی و خانگی موجود است. تفاوت های آنان در  تنوع مدل ها و کارایی آن ها است. مطمئنا می دانید هواکش های خانگی به این دلیل که باید هوای محیط کوچکتری را تهویه کنند از توان تولیدی پایین تری برخوردار هستند و نسبت به هواکش های سقفی صنعتی از نظر تنوع، مدل و کارایی، کمتر و پایین تر هستند.

هواکش های سقفی صنعتی به این دلیل که باید حجم هوای بیشتری را تهویه کنند در تولید آن ها از تجهیزات پیشرفته تر و با ظرفیت بالا تر استفاده می شود تا علاوه بر توان بالا در تهویه هوا مصرف انرژی کمتری نیز داشته باشد.

اجزای تشکیل دهنده هواکش سقفی

هواکش های سقفی از اجزاء مختلفی تشکیل شده اند که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم:

 • پروانه: در هواکش های سقفی معمولا از پروانه های نوع بکوارد استفاده می شود که معمولا قطری برابر با 20 تا 100 سانتی متر دارند.
 • الکتروموتور: از مهمترین اجزای استفاده شده در هواکش های سقفی الکتروموتور ها هستند.
 • شاسی و بدنه: از مشخصه های مهم در هواکش ها بدنه و شاسی آن هاست که باید جنس آن ها از موادی باشد که در برابر پوسیدگی و خورندگی مقاومت بالایی داشته باشد.
 • سیستم انتقال قدرت: سیستم انقال قدرت در هواکش های سقفی به دو صورت دایرکت درایو (اتصال مستقیم) و اتصال پولی تسمه ای می باشد.
 • یاتاقان
 • شافت

استفاده از هواکش سقفی چه مزایایی دارد

 • هواکش سقفی نصب آسانی دارد و به راحتی می توان آن را در هر مکانی که برای هواکش های سقفی مناسب است، نصب کرد.
 • این هواکش طول عمر بالایی در مقایسه با دیگر هواکش ها دارد و کارایی بالایی نیز دارد.
 • با انتخاب هواکش های سقفی، با توجه به کنترل سرعتی که دارند، در مصرف انرژی بسیار صرفه جویی می شود.
 • طراحی مدرن و متنوعی دارند و می توانند فضایی زیبا را به محیط کار و منزل شما ببخشند.
 • این مدل از انواع هواکش نسبت به هواکش های دیواری قدرت موتور بالاتری دارند.
 • راه اندازی و نصب هواکش های سقفی، نسبت به دیگر انواع هواکش آسان تر و مقرون به صرفه تر است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا