0
ورود به پنل کاربری

پیچ و مهره

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4006

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4006

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4810

میخ پرچی آلومینیوم NKS-4810

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-3206

میخ پرچی آلومینیوم PX-3206

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-4012

میخ پرچی آلومینیوم PX-4012

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم PX-4820

میخ پرچی آلومینیوم PX-4820

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-3206

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-3206

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4010

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4010

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4806

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4806

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-6010

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-6010

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-6030

میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-6030

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم سرپهن LKS-4008

میخ پرچی آلومینیوم سرپهن LKS-4008

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم سر پهن

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیوم سرپهن LKS-4820

میخ پرچی آلومینیوم سرپهن LKS-4820

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم سر پهن

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی فولادی ST-3014

میخ پرچی فولادی ST-3014

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی فولادی ST-4006

میخ پرچی فولادی ST-4006

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی فولادی ST-4812

میخ پرچی فولادی ST-4812

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی فولادی ST-4828

میخ پرچی فولادی ST-4828

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی استنلس استیل PX-3006

میخ پرچی استنلس استیل PX-3006

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی استنلس استیل PX-4006

میخ پرچی استنلس استیل PX-4006

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ استنلس استیل

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی استنلس استیل PX-4808

میخ پرچی استنلس استیل PX-4808

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ استنلس استیل

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی استنلس استیل PX-6015

میخ پرچی استنلس استیل PX-6015

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ استنلس استیل

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-64125

میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-64125

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرعدسی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-64265

میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-64265

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرعدسی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-78195

میخ پرچی قفل شونده سرعدسی MLK-78195

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرعدسی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی قفل شونده سرخزینه MLK-64135

میخ پرچی قفل شونده سرخزینه MLK-64135

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرخزینه

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی قفل شونده سرعدسی CLK-48145

میخ پرچی قفل شونده سرعدسی CLK-48145

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرعدسی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی قفل شونده سرخزینه CLK-64230

میخ پرچی قفل شونده سرخزینه CLK-64230

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ قفل شونده سرخزینه

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4808

میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4808

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4821

میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4821

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-40125

میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-40125

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی ته بسته SAS-4006

میخ پرچی ته بسته SAS-4006

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی ته بسته SAS-4812

میخ پرچی ته بسته SAS-4812

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-3206

میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-3206

استعلام موجودی

مدل: سرخزینه فولادی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-4810

میخ پرچی سرخزینه فولادی HKS-4810

استعلام موجودی

مدل: سرخزینه فولادی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی شکوفه ای PR-3210

میخ پرچی شکوفه ای PR-3210

استعلام موجودی

مدل: شکوفه ای

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی شکوفه ای PR-4016

میخ پرچی شکوفه ای PR-4016

استعلام موجودی

مدل: شکوفه ای

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

میخ پرچی شکوفه ای PR-4830

میخ پرچی شکوفه ای PR-4830

استعلام موجودی

مدل: شکوفه ای

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل

پیچ و مهره و کاربرد ان

پیچ و مهره قطعاتی فولادی هستند که دریکدیگر محکم بست شده و برای بساری از مکان ها و وسایل از آن ها استفاده می شود.

021-22683706 تماس
تماس
بالا