Aqua

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-30 پمپ کف کش آکوا مدل A-2-30

14,700,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش Aqua مدل A-3-30 پمپ کف کش Aqua مدل A-3-30

14,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش Aqua مدل A-4S-27 پمپ لجن کش Aqua مدل A-4S-27

17,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 80 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش آکوا مدل A-4-27 پمپ لجن کش آکوا مدل A-4-27

17,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 80 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش آکوا مدل A-4-30 پمپ کف کش آکوا مدل A-4-30

17,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 55 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش آکوا مدل A-5-30 پمپ کف کش آکوا مدل A-5-30

18,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12 اسب_9.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 100 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش آکوا مدل A-3B-22 پمپ لجن کش آکوا مدل A-3B-22

18,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 50 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش آکوا مدل A-4SM-27 پمپ لجن کش آکوا مدل A-4SM-27

18,200,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 80 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش آکوا مدل A-2-60 پمپ کف کش آکوا مدل A-2-60

18,250,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-22 پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-22

18,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 50 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش آکوا مدل A-3-60 پمپ کف کش آکوا مدل A-3-60

19,600,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش Aqua مدل A-6-30 پمپ کف کش Aqua مدل A-6-30

20,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 140 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 29 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش Aqua مدل A-2-90 پمپ کف کش Aqua مدل A-2-90

20,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12 اسب_9.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش Aqua مدل A-6S-27 پمپ لجن کش Aqua مدل A-6S-27

21,200,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 200 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش آکوا مدل A-3-90 پمپ کف کش آکوا مدل A-3-90

21,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12 اسب_9.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش Aqua مدل A-6SM-27 پمپ لجن کش Aqua مدل A-6SM-27

22,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 200 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش آکوا مدل A-2-120 پمپ کف کش آکوا مدل A-2-120

22,400,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش آکوا مدل A-5-50 پمپ کف کش آکوا مدل A-5-50

22,400,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 130 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش Aqua مدل A-4-90 پمپ کف کش Aqua مدل A-4-90

25,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 17.5 اسب_ 13kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 55 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش Aqua مدل A-3-120 پمپ کف کش Aqua مدل A-3-120

26,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 17.5 اسب_ 13kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 118 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش آکوا مدل A-2-150 پمپ کف کش آکوا مدل A-2-150

26,200,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 17.5 اسب_ 13kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 140 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش آکوا مدل A-4-120 پمپ کف کش آکوا مدل A-4-120

27,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 55 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 115 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش آکوا مدل A-3-150 پمپ کف کش آکوا مدل A-3-150

28,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 140 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش آکوا مدل A-2-170 پمپ کف کش آکوا مدل A-2-170

28,700,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 160 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش آکوا مدل A-6-50 پمپ کف کش آکوا مدل A-6-50

29,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 140 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
1

آشنایی با برند آکوا پمپ Aqua

شرکت ایتالیایی آکوا در سال 1973 با هدف برطرف کردن نیاز مشتریان در جهت تصفیه آب تاسیس شد. مثل دیگر شرکت ها در ابتدا با نیروی کار پایین کار خود را شروع کرد.

این شرکت بیش از 45 سال است که خدمات برجسته خود را به مشتریان تجاری و اجتماعی خود ارائه می دهد. Aqua Pump که از دهه 1940 یک شرکت خانوادگی محسوب می شود که اکنون وارد نسل 4 خود شده است و تعهد آنها نسبت به مشتریانشان مانند همیشه قوی است.

شرکت آکوا می داند که ارائه خدمات عالی به مشتری با آموزش آغاز می شود، به این خاطر آموزش را سرلوحه کارهای خود قرار داده است. شرکت آکوا همیشه به دنبال پیشرفت و یادگیری همزمان با پیشرفت صنعت است. امروزه آکوا به یکی از موفق ترین شرکت ها در حوزه کاری خود تبدیل شده است و این موفقیت را مدیون تعهد به مشتریان و خدمات پس از فروش است.

تنوع در تولید باعث شده است که آکوا خط تولید خود را گسترش دهد و محصولات خود را به بیش از 100 کشور در جهان صادر کند. از محصولات این شرکت می توان به پمپ های کفکش و لجن کش و فلوتر اشاره کرد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا