0
ورود به پنل کاربری

الکتروموتور سه فاز

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr

2,011,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 10hp B3-132fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 10hp B3-132fr

7,532,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 10 اسب -7.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 0.75kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 0.75kw

3,290,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 100

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1000

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 10 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 10 اسب YU-B3

8,800,000 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 132

جنس بدنه: چدنی

دور موتور: 3000

توان: 10 اسب -7.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 15kw

0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 15kw

18,670,300 تومان

استعلام موجودی

سایز بدنه: 160

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 20 اسب -15kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

1,277,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1.6 اسب -0.12kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

1,307,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1/4 اسب -0.18kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

1,379,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1/4 اسب -0.18kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

1,387,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1/3 اسب -0.25kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

1,539,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1.2 اسب -0.9kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

1,634,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1/3 اسب -0.25kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

1,658,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1.2 اسب -0.9kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

1,713,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 3.4 اسب -2.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr

1,996,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 3.4 اسب -2.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

2,002,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1000

توان: 1.2 اسب -0.9kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B3-80fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B3-80fr

2,130,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B3-80fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B3-80fr

2,183,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1.5اسب_1.1kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 3.4hp B3-80fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 3.4hp B3-80fr

2,195,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1000

توان: 3.4 اسب -2.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.5hp B3-90fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.5hp B3-90fr

2,516,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1.5اسب_1.1kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 2hp B3-90fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 2hp B3-90fr

2,788,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 2اسب_1.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B3-90fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B3-90fr

2,897,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 2اسب_1.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3hp B3-90fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3hp B3-90fr

3,124,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 3 اسب -2.2kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3hp B3-100fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3hp B3-100fr

3,583,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 3 اسب -2.2kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 4hp B3-100fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 4hp B3-100fr

3,854,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 4 اسب -3kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 4hp B3-100fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 4hp B3-100fr

4,104,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 4 اسب -3kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 5.5hp B3-112fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 5.5hp B3-112fr

5,251,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 5.5 اسب -4kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 5.5hp B3-112fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 5.5hp B3-112fr

5,266,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 5.5 اسب -4kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 7.5hp B3-132fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 7.5hp B3-132fr

6,581,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 7.5 اسب -5.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 7.5hp B3-132fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 7.5hp B3-132fr

7,605,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 7.5 اسب -5.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 10hp B3-132fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 10hp B3-132fr

8,228,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 10 اسب -7.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 15hp B3-160fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 15hp B3-160fr

10,999,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 15 اسب -11kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 10hp B3-160fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 10hp B3-160fr

10,999,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1000

توان: 10 اسب -7.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 15hp B3-160fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 15hp B3-160fr

11,919,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 15 اسب -11kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 20hp B3-160fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 20hp B3-160fr

12,869,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 20 اسب -15kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 15hp B3-160fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 15hp B3-160fr

12,869,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1000

توان: 15 اسب -11kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 25hp B3-160fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 25hp B3-160fr

14,624,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 25 اسب -18.5kw

مشخصات کامل

<< الکتروموتور سه فاز >>

الکتروموتور در دو حالت سه فاز و تک فاز ساخته می شوند که الکتروموتور تک فاز تنها از فاز و نول استفاده می کنند اما الکتروموتور سه فاز برای ایجاد نیروی مکانیکی باید به سه فاز ورودی متصل شود. به این گونه که برای تامین برق دستگاه از اختلاف فاز، میان سه فاز  T , R , S بهره می برند. الکتروموتور سه فاز جزو الکتروموتورهای القایی محسوب می شوند، زیرا توان بالاتری نسبت به الکتروموتور تک فاز ایجاد می کنند. معمولا الکتروموتور سه فاز از نوع قفسه سنجابی بوده و با توان های مختلف تولید و روانه بازار می شوند.

انواع و کاربرد الکتروموتور سه فاز

از ویژگی های مثبت این الکتروموتورها می توان به کاربرد آسان آن، طراحی و راندمان بالا، مقاومت مناسب و قیمت مناسب و ... اشاره کرد. بیشتر الکتروموتورها به صورت دوار ساخته می شوند هر چند الکتروموتورهای خطی نیز سهمی در این بازار دارند. اجزاء اصلی تشکیل دهنده الکتروموتور، روتور و استاتورها است.

امروزه الکتروموتورهای سه فاز در توان های مختلف از 0.1 تا چندین اسب بخار تولید و عرضه می شوند و تمام نیاز های صنعتی و غیر صنعتی را می توانند برطرف کنند. به طور کلی از موارد استفاده الکتروموتور می توان به استفاده آن در صنایع خودروسازی، صنایع غذایی، دارویی، فولاد، کشاورزی، معادن و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع دریایی و  …اشاره کرد.

از آن جایی که پمپ ها دنیای بسیار گسترده ای دارند پمپ های سه فاز نیز خود در انواع مدل ها و توان های مختلف تولید می شوند.

  • انواع الکتروموتور سه فاز
  • الکتروموتور DC یا جریان مستقیم
  • الکتروموتور  AC یا جریان متناوب
  • الکتروموتورهای خاص

عرضه می شوند.

الکتروموتور الکتریکی یک ماشین الکتریکی است که با استفاده از فعل و انفعالات الکترومغناطیسی، برق را به انرژی مکانیکی به صورت دورانی تبدیل کند.

الکتروموتور سه فاز چیست؟

الکتروموتورهای سه فاز نوعی موتور AC هستند که در دو نوع القایی و سنکرون موجودند. با استفاده از یک منبع تغذیه سه فاز کار می کنند. آنها توسط سه جریان متناوب با همان فرکانس هدایت می شوند، می توانند تا 300 کیلووات قدرت داشته باشند و سرعتی بین 900 تا 3600 دور در دقیقه داشته باشند.

ساختار الکتروموتورهای سه فاز

این موتورها از سه جز اصلی : استاتور، روتور و محفظه تشکیل شده اند.

استاتور متشکل از یک سری ورقه های فولادی آلیاژی است که در اطراف آنها سیم پیچ های موتور وجود دارند. این سیم پیچ ها از منبع تغذیه سه فاز انرژی می گیرند. روتور همچنین شامل سیم پیچ های القایی و میله های فلزی متصل شده برای تشکیل مدار است. روتور شفت موتور را احاطه کرده و جزئی از موتور است که برای تولید انرژی مکانیکی، خروجی موتور می چرخد.

 

ساختار الکتروموتورهای سه فاز

 

محفظه الکتروموتور، روتور را با شفت موتور روی مجموعه ای از یاتاقان ها نگه می دارد تا اصطکاک شفت چرخان را کاهش دهد. این محفظه دارای درپوش های انتهایی است که پایه های بلبرینگ را نگه می دارد و یک فن را به شفت موتور متصل می کند که هنگام چرخش شفت، می چرخد. فن چرخان از خارج محفظه هوای محیط را می کشد و هوا را از طریق استاتور و روتور مجبور می کند تا اجزای موتور را خنک کرده و گرمای حاصل از مقاومت سیم پیچ را در سیم پیچ های مختلف پخش کند. درپوش انتهایی همچنین مکانی را برای قرار دادن اتصالات الکتریکی سه فاز به موتور فراهم می کند.

الکتروموتور سه فاز چگونه کار می کند؟

الکتروموتورهای سه فاز با اصل القای الکترومغناطیسی (که توسط فیزیکدان انگلیسی مایکل فارادی در سال 1830 کشف شد.) کار می کنند.

فارادی متوجه شد وقتی یک هادی مانند سیم پیچ یا حلقه سیم در یک میدان مغناطیسی در حال تغییر قرار می گیرد، EMF (نیروی محرکه الکتریکی) در هادی ایجاد می شود. وی همچنین مشاهده كرد، جریانی كه در یك سیم رسانا جریان می یابد، یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند و با تغییر جریان سیم در اندازه یا جهت، میدان مغناطیسی تغییر خواهد كرد.

هنگامی که استاتور از یک منبع انرژی الکتریکی سه فاز تأمین می شود، هر سیم پیچ یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند که قطب های آن (شمال یا جنوب) با نوسانات جریان AC از طریق یک چرخه کامل، موقعیت خود را تغییر می دهند (از آنجا که هر یک از سه فاز جریان AC با تغییر 120 درجه تغییر فاز می دهند) قطبیت مغناطیسی سه سیم پیچ همه در یک لحظه یکسان نیستند.

این شرایط منجر می شود استاتور به یک میدان مغناطیسی چرخشی تبدیل شود.

هنگامی که روتور در مرکز سیم پیچ های استاتور قرار می گیرد، تغییر میدان مغناطیسی استاتور باعث ایجاد جریانی در سیم پیچ های روتور می شود که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسی مخالف توسط روتور می شود.

میدان روتور به دنبال همسانی قطب خود با میدان استاتور است، در نتیجه یک گشتاور خالص بر روی شفت موتور اعمال می شود و هنگامی که می خواهد میدان خود را در یک راستا قرار دهد، چرخش آن شروع می شود (توجه داشته باشید که در موتور القایی سه فاز، اتصال مستقیم برق به روتور وجود ندارد؛ بلکه القای مغناطیسی باعث چرخش موتور می شود.)

با الکتروموتورو سه فاز القایی، روتور به دنبال حفظ همسویی با RMF (میدان مغناطیسی گردان) استاتور است، اما هرگز به آن دست نمی یابد، به همین دلیل الکتروموتورهای القایی را موتورهای ناهمزمان نیز می نامند

(پدیده ای که باعث می شود سرعت روتور از سرعت RMF عقب بماند، به عنوان لغزش شناخته می شود)

روش های راه اندازی الکتروموتور سه فاز القایی

  • راه اندازی مستقیم
  • راه اندازی به روش ستاره مثلث
  • راه اندازی به وسیله اتو ترانسفورماتور متغیر
  • روش راه اندازی با اضافه کردن مقاومت در مدار روتور
  • راه اندازی به روش اضافه کردن مقاومت در مدار استاتور
  • راه اندازی با استفاده از اینورتر

قدرت الکتروموتور سه فاز

در بحث قدرت الکتروموتور سه فاز، منابع تغذیه سه فاز کارایی بیشتری دارند. منبع تغذیه سه فاز می تواند سه برابر منبع تغذیه تک فاز برق را انتقال دهد، در حالی که فقط به یک سیم اضافی نیاز دارد (یعنی سه سیم به جای دو سیم). بنابراین، منابع تغذیه سه فاز، چه سه سیم داشته باشند و چه چهار سیم، از مواد رسانای کمتری برای انتقال مقدار مشخصی از برق نسبت به منبع تغذیه تک فاز استفاده می کنند.

هر دو سیستم توزیع برق تک فاز و سه فاز نقش هایی دارند که برای آنها مناسب است. اما دو نوع سیستم کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند. الکتروموتورهای سه فاز نسبت به الکتروموتورهای تکفاز گران ترند و سر و صدای کمتری دارند.

الکتروموتورهای سه فاز معمولاً در صنعت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند (صنایع خودروسازی، صنایع غذایی، دارویی، فولاد، کشاورزی، معادن، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع دریایی و).

021-22683706 بالا