گیربکس

گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 10 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 10

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 60 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 60

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 25 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 25

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 30 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 30

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 100 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 100

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 40 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 40

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 15 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 15

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 20 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 20

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 7.5 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 7.5

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 48 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 48

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 78 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 30 نسبت 1 به 78

517,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 11

خروجی: 14

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 7.5 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 7.5

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 15 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 15

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 40 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 40

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 10 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 10

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 20 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 20

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 30 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 30

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 48 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 48

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 60 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 60

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 25 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 40 نسبت 1 به 25

654,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 14

خروجی: 18

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 25 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 25

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 7.5 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 7.5

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 10 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 10

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 20 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 20

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 30 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 30

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 48 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 48

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 15 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 15

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 78 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 78

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 40 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 40

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 60 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 60

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 100 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 50 نسبت 1 به 100

792,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 19

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 63 نسبت 1 به 10 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 63 نسبت 1 به 10

1,094,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 24

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 63 نسبت 1 به 40 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 63 نسبت 1 به 40

1,094,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 24

خروجی: 25

مشخصات کامل
گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 63 نسبت 1 به 60 گیربکس حلزونی سهند سری w سایز 63 نسبت 1 به 60

1,094,000 تومان

استعلام موجودی

ورودی: 24

خروجی: 25

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

انتخاب و خرید گیربکس پمپ آب با قیمت مناسب

با توجه به کارکردهای طولانی مدت یک گیربکس صنعتی، لزوم استفاده از مواد مناسب در ساخت آن بسیار حائز اهمیت است. بنابراین خرید گیربکس پمپ آب مستلزم دقت و انجام بررسی های فنی و تجربی است. از طرف دیگر استفاده از محصولات تولیدکنندگان معتبر اطمینان خاطر شما را تا حدود زیادی از بابت کیفیت آن فرآهم خواهد آورد. انتخاب یک برند تولیدکننده قابل اعتماد از جمله خدمات مهم سایت ویدفکتور به شما است که طی ارائه ضمانت اصالت کالا، خرید یک گیربکس صنعتی به همراه قیمت مناسب آن را برای شما فراهم ساخته است. در ادامه متن ضمن بررسی انواع گیربکس های صنعتی شما را در انتخاب بهترین گزینه راهنمایی خواهیم کرد. همچنین برای مطالعه جزئیات بیشتر می توانید به مقالۀ کامل‌تر گیربکس صنعتی چیست و انواع مختلف آن مراجعه کنید.

گیربکس چیست؟

گیربکس صنعتی یک سیستم محصور است که انرژی مکانیکی را به یک واحد انتقال می دهد؛ یعنی توان مکانیکی دورانی را از یک منبع تولید توان مکانیکی به یک بار یا مصرف کننده توان مکانیکی انتقال می دهد. گیربکس ها می توانند سرعت و گشتاور خود را تغییر دهند تا انرژی را به یک قالب سازگار تبدیل کنند. به دلیل استفاده از متریال مناسب و دقت در ساخت، گیربکس های صنعتی طول عمر زیاد، راندمان بالا و تلفات کمتری دارند.

انواع گیربکس صنعتی

گیربکس های صنعتی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند :

 1. گیربکس های کاهنده (دور خروجی  دور ورودی): در مواقعی که بخواهیم گشتاور را بالا ببریم و دور موتور را کم کنیم از گیربکس های کاهنده استفاده می کنیم.
 2. گیربکس های افزاینده (دور خروجی  دور ورودی): در مواقعی که بخواهیم دور موتور را زیاد و گشتاور را کم کنیم از گیربکس های افزاینده استفاده می کنیم.
 3. گیربکس های تغیر دهنده راستا یا جهت دوران (دور خروجی = دور ورودی): تغییر گشتاوری صورت نمی گیرد.

بطور عمومی اکثر گیربکس ها کاهنده اند و از گیربکس های افزاینده فقط در موارد خاصی استفاده می کنیم.

جعبه دنده صنعتی به سهولت کار مکانیکی در صنایع مختلف کمک می کند. مهم ترین جزء یک گیربکس، چرخ دنده های آن است. همچنین عامل تفاوت نوع، عملکرد و کاربرد گیربکس های مختلف، چرخ دنده های آن هستند. گیربکس های اصلی مورد استفاده صنایع شامل گیربکس های حلزونی، خورشیدی، هلیکال موازی (شفت مستقیم)، هلیکال مورب (Bevel)، ایستگاهی (Indesk)، گیربکس های صنعتی خاص و ... می شوند.

صنایع اصلی که در آنها استفاده زیادی از گیربکس صنعتی وجود دارد عبارتند از: صنعت کاغذ سازی، صنعت سیمان، صنعت فولاد و ...

خصوصیات فیزیکی گیربکس

اجزای فیزیکی یک گیربکس بین انواع مختلف آن و تولید کنندگان مختلف، متفاوت است.

 • اکثر گیربکس ها از مواد آهنی، آلومینیومی یا برنجی ساخته شده اند. همچنین می توانند با استفاده از پلاستیک ها به عنوان پلی کربنات یا نایلون تولید شوند.
 • علاوه بر مواد اولیه مورد استفاده، جهت گیری دندانه دنده نقش مهمی در عملکرد کلی دستگاه، گشتاور و سرعت آن دارد.
 • همه گیربکس ها به یک شکل کار می کنند. جهت چرخش چرخ دنده ها به جهت ورودی و جهت چرخ دنده ها بستگی دارد.
 • به عنوان مثال، اگر چرخ دنده اولیه در جهت عقربه ساعت چرخانده شود دنده ای که در آن گیر می کند خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخد.

انواع گیربکس ها

 • گیربکس حلزونی: گیربکس حلزونی به دنده ای متشکل از شفت با نخ مارپیچ گفته می شود که با یک چرخ دندانه دار درگیر شده و آن را می راند. گیربکس های حلزونی قطر بزرگ‌تری داشته و با دندانه‌های برنجی روی حوزه‌ی پیرامونی هم چفت می‌شوند. دنده‌های حلزونی مورد استفاده در این گیربکس ها از جنس فولاد یا برنج هستند و انواع مختلفی از جمله پایه دار، فلنج دار و هالو شفت دارند. جنس قسمت خارجی گیربکس از چدن و آلومینیوم ساخته می‌شود. گیربکس حلزونی یک گیربکس دائم کار نیست. گیربکس های حلزونی می تواند نسبت کاهنده زیادی داشته باشد، بنابراین در مواردی از آن استفاده می کنیم که بخواهیم گشتاور را بسیار افزایش دهیم یا سرعت را بسیار کاهش. این گیربکس ها برای انجام کارهای سنگین استفاده نمی شوند. موارد استفاده آن‌ها به دلیل کارکرد نرم شان در بالابر، آسانسورهایی که نیاز به ایجاد گشتاور نرم دارند، نوار نقاله، دمنده ها، هواکش ها و … است.

نمای از تصویر گیربکس حلزونی

 • گیربکس‌ خورشیدی (سیاره ای): گیربکس های خورشیدی نوعی گیربکس هستند که ورودی و خروجی هر دو مرکز چرخش یکسانی دارند. این بدان معنی است که مرکز دنده ورودی به دور مرکز دنده خروجی می چرخد ​​و شفت های ورودی و خروجی در یک راستا قرار می گیرند. تراز بندی چرخ دنده ها را می توان با منظومه شمسی مقایسه کرد که در آن سیارات به دور خورشید می چرخند، از این رو "جعبه دنده سیاره ای" نامیده می شود. در وسط گیربکس سیاره ای، یک دنده (خورشید) وجود دارد (همچنین به عنوان دنده مرکزی شناخته می شود). در اطراف آن، 2 یا بیشتر چرخ دنده (سیاره) وجود دارد. در اطراف چرخ دنده های سیاره یک چرخ دنده حلقه ای وجود دارد که تشکیلات را به هم نزدیک می کند. چرخ دنده های سیاره توسط یک حامل متصل می شوند که به نوبه خود به شافت خروجی متصل می شود. گیربکس خورشیدی برای کارکردهایی با دقت بسیار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. موارد استفاده این گیربکس ها در چاپ (پرینتر) برای کاهش سرعت رولر، در ماشین بسته بندی محصولات تجدید پذیر و … است.

تصویر تعدادی از انواع مختلف گیربکس خورشیدی و متعلقات آن

 • هلیکال موازی شفت مستقیم (مارپیچی): گیربکس های مارپیچ، از دوام بسیار بالایی برخوردار هستند و برای کاربردهای بار بالا ایده آل هستند. این توانایی انتقال حرکت و قدرت را بین شافت های موازی یا زاویه راست دارد. گیربکس های هلیکال کارآمدترین گیربکس های تولید شده در صنعت هستند و درست پس از گیربکس های خورشیدی با کارایی 98٪ کار می کنند. کاربرد کلی دنده های مارپیچ و گیربکس های مارپیچ بسیار گسترده است؛ در صنایع کودسازی، صنایع چاپ، صنایع فولاد، صنایع نساجی، صنایع پلاستیک، صنایع غذایی، نوار نقاله، آسانسور، دمنده، کمپرسور، صنایع نفت و برش و ...

تصویر گیربکس مارپیچی

 • هلیکال مورب (Bevel): چرخ دنده های اریب در شرایطی استفاده می شوند که جهت چرخش شافت ها مهم باشد. از یک دنده مخروطی شکل که نیرو را بین 2 محور متقاطع انتقال می دهد، تشکیل شده است. چرخ دنده های مارپیچی کنترل بالایی را بر روی نحوه مشبک شدن دندان ها ایجاد می کنند، طراحی آن ها امکان تغییر مسیرهای نصب خاص بدون افزایش بیش از حد بار در دو سر دندان را فراهم می کند. می توان از آنها در سرعت زیاد استفاده کرد و معمولاً در چرخ دنده های موتور سیکلت و دوچرخه استفاده می شود.

گیربکس چرخ دنده های اریب

 • گیربکس ایستگاهی (چرخ دنده ثابت): در گیربکس های ایستگاهی، چرخ دنده ها دارای محورهای ثابت چرخش هستند. از مزایای این گیربکس ها میتوان به سرعت، دقت و راحتی در استفاده اشاره کرد. در این گیربکس ها، جریان ورودی را به جریان خروجی نوساندار و پله ای تبدیل می کنند. این ویژگی درصنایع مختلفی از جمله تولیدات انبوه سازی، برای مثل در ماشین ریش تراش استفاده می شود.

برای مطالعه بیشتر می توانید به مقاله انواع گیربکس های صنعتی مراجعه فرمایید.


نقش روان کننده ها در گیربکس

روان کننده های صنعتی روغن ها ، مایعات ، گریس ها و سایر ترکیباتی هستند که اصطکاک، اتصال، سایش یا رطوبت را کاهش می دهند. روان کننده ایده آل، تماس جامد با جامد را به حداقل می رساند و هر نوع اصطکاک را که در غیر این صورت مانع حرکت می کند و باعث سایش می شود، کاهش می دهد.

پارامترها و مشخصه های مهم در انتخاب گیربکس

 • توان ورودی (مهم ترین پارامتر)
 • دور یا سرعت ورودی
 • دور خروجی
 • نسبت تبدیل (سرعت دوران خروجی  سرعت دوران ورودی)
 • اندازه گشتاور خروجی (حداکثر دور)
 • سایز شفت ورودی و خروجی
 • جنس پوسته (پوسته چدنی مقاوم تر بوده و مناسب محیط هایی با مواد خورنده است)
 • دمای محیط (روی روانکار ها تاثیر دارد)
 • شرایط محیطی (گرد و غبار، رطوبت و سایر عوامل محیطی مخرب)
 • مقدار بار شعاعی و محوری
 • زمان کارکرد گیربکس (از 2ساعت تا دائم کار)

نکات مهم برای نگهداری گیربکس صنعتی

 • تعمیر و نگهداری برای کار یک گیربکس صنعتی در فواصل طولانی مدت ضروری است. در ادامه چند نکته آسان برای تعمیر و نگهداری آورده شده است که به حفظ گیربکس کمک می کند. شما باید جعبه دنده صنعتی را در جای خشک نگهداری کنید. این یک پیش شرط بسیار ضروری است. برای به حداقل رساندن خطر، گیربکس باید در یک مکان امن قرار گیرد. محل نگهداری و دستگاه را مرتباً تمیز کنید. با دور نگه داشتن تجهیزات و محیط کار از گرد و غبار، آلودگی و مواد زائد، تأثیرات محیطی را کاهش دهید. فیلترها را نیز بررسی کنید.
 • بررسی کنید که آیا گیربکس طبق درجه حرارتی و مکانیکی توصیه شده توسط سازنده استفاده می شود. (گیربکس ها اغلب فراتر از مشخصات تجویز شده سازنده و با قدرت بالاتر از حد مورد نیاز کار می کنند. این امر بر کارایی تجهیزات تأثیر می گذارد و ماندگاری تجهیزات را کاهش می دهد.)
 • برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد، باید دمای گیربکس به صورت دوره ای بررسی شود.
 • به طور منظم روغن کاری کنید. همیشه از درجه و نوع روان کننده توصیه شده به میزان مناسب و پیشنهاد شده توسط سازنده استفاده کنید. قدرت روان کننده را اندازه گیری کنید. نشت روغن نشان می دهد که ممکن است مهر و موم ها عملکرد خوبی نداشته و نیاز به تعویض داشته باشند.
 • هرگونه صدای نامنظم ممکن است نشان دهنده تأثیرپذیری اجزا باشد. معاینه مرتب ارتعاشات چرخ دنده ها و یاتاقان های داخلی می تواند برای آزمایش عدم تغییر جهت دستگاه، ترک قطعات و غیره انجام شود.

خرید گیربکس حلزونی

برای خرید گیربکس حلزونی بهترین پیشنهاد ممکن استفاده از خدمات رایگان مشاوره تخصصی خرید فروشگاه ویدفکتور است. کارشناسان ما روزانه ده ها مشاوره مرتبط به انتخاب و استفاده از انواع گیربکس را به مشتریان ویدفکتور ارائه می کنند و قیمت گیربکس حلزونی از جمله مهمترین عواملی بوده است که در گزینش انتخاب نهایی برای خریداران موثر قلمداد می شود. ارسال سریع کالا و ارائه ضمانت اصالت توسط فروشگاه ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی تولیدکنندگان گیربکس حلزونی از مهمترین مزیت های شما برای خرید گیربکس صنعتی حلزونی از ویدفکتور است.

نظرات

عبدالله شهبازی
/ 25 - مرداد - 1401

سلام خسته نباشید گیربکس میخوام که فلنجش کوچیک باشه موتور 0.75/1 چه مدلی پیشنهاد میدید

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

با سلام و عرض احترام
پیشنهاد ما مدل گیربکس حلروزی سهند سری wسایز 30 نسبت 1به 7/5 میباشد

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا