سنسور

سنسور و انواع ان

سنسور ها یا حس گر ها ابزاری هستند که به یک محرک فیزیکی خاص واکنش نشان می دهند و دارای انواع مختلفی از قبیل سنسور مکانیکی، الکتریکی، مغناطیسی یا نوری و ... هستند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا