0
ورود به پنل کاربری

سنسور

انکودر آتونیکس مدل E15S2-36-2-N-5-R

انکودر آتونیکس مدل E15S2-36-2-N-5-R

استعلام موجودی

سری: E15S

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E20S2-360-3-N-12-R

انکودر آتونیکس مدل E20S2-360-3-N-12-R

استعلام موجودی

سری: E20S

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E30S4-3000-3-N-24

انکودر آتونیکس مدل E30S4-3000-3-N-24

استعلام موجودی

سری: E30S

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E40H8-5000-3-N-24

انکودر آتونیکس مدل E40H8-5000-3-N-24

استعلام موجودی

سری: E40S

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E50S8-8000-3-N-24

انکودر آتونیکس مدل E50S8-8000-3-N-24

استعلام موجودی

سری: E50S

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFU-210-05R

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFU-210-05R

استعلام موجودی

نوع: انعطاف پذیر سرتخت

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFN-210-05R

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFN-210-05R

استعلام موجودی

نوع: انعطاف پذیر سرتخت

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDF-210-05R

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDF-210-05R

استعلام موجودی

نوع: انعطاف پذیر سرتخت

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-05

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-05

استعلام موجودی

نوع: استاندارد استوانه ای با قطر 3 میلیمتر

شعاع خمش مجاز: R15

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05R

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05R

استعلام موجودی

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05R

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05R

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M4

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-10R

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-10R

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M6

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-06B

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-06B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M3

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-06B

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-06B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد استوانه ای با قطر 3 میلیمتر

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-06B

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-06B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M4

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-13B

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-13B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M6

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M3

شعاع خمش مجاز: R15

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M4

شعاع خمش مجاز: R15

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DN3

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DN3

استعلام موجودی

نوع تشخیص: القائی مربع شکل با تشخیص از بالا

تغذیه و نوع سیم بندی: 4 سیم DC

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DP3

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DP3

استعلام موجودی

نوع تشخیص: elghayi morabaei shekl

تغذیه و نوع سیم بندی: 4 سیم DC

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DP

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DP

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN2

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN2

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DN

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DN

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DP

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DP

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DM2

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DM2

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AO

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AO

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AC

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AC

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AO

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AO

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AC

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AC

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT

استعلام موجودی

سری: BA

نوع تغذیه: 12-24VDC

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT-P

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT-P

استعلام موجودی

سری: BA

نوع تغذیه: 12-24VDC

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD

استعلام موجودی

سری: BA

نوع تغذیه: 12-24VDC

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD-P

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD-P

استعلام موجودی

سری: BA

نوع تغذیه: 12-24VDC

مشخصات کامل

سنسور و انواع ان

سنسور ها یا حس گر ها ابزاری هستند که به یک محرک فیزیکی خاص واکنش نشان می دهند و دارای انواع مختلفی از قبیل سنسور مکانیکی، الکتریکی، مغناطیسی یا نوری و ... هستند.

021-22683706 تماس
تماس
بالا