0
ورود به پنل کاربری

سنسور

انکودر آتونیکس مدل E15S2-36-2-N-5-R

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E15S2-36-2-N-5-R

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E15S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E18S2.5-200-1-N-5-R

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E18S2.5-200-1-N-5-R

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر:

سری: E18S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E20S2-360-3-N-12-R

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E20S2-360-3-N-12-R

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E20S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E30S4-3000-3-N-24

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E30S4-3000-3-N-24

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E30S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E40H8-5000-3-N-24

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E40H8-5000-3-N-24

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E40S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E50S8-8000-3-N-24

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E50S8-8000-3-N-24

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E50S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E58SC10-8000-3-N-24

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E58SC10-8000-3-N-24

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر:

سری: E58SC

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFU-210-05R

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFU-210-05R

استعلام موجودی

نوع: انعطاف پذیر سرتخت

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFN-210-05R

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFN-210-05R

استعلام موجودی

نوع: انعطاف پذیر سرتخت

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDF-210-05R

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDF-210-05R

استعلام موجودی

نوع: انعطاف پذیر سرتخت

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-05

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-05

استعلام موجودی

نوع: استاندارد استوانه ای با قطر 3 میلیمتر

شعاع خمش مجاز: R15

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05R

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05R

استعلام موجودی

نوع:

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05R

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05R

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M4

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-10R

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-10R

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M6

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-06B

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-06B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M3

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-06B

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-06B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد استوانه ای با قطر 3 میلیمتر

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-06B

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-06B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M4

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-13B

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-13B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M6

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M3

شعاع خمش مجاز: R15

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M4

شعاع خمش مجاز: R15

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DN3

0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DN3

استعلام موجودی

نوع تشخیص: القائی مربع شکل با تشخیص از بالا

تغذیه و نوع سیم بندی: 4 سیم DC

سری:

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DP3

0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل AS80-50DP3

استعلام موجودی

نوع تشخیص: elghayi morabaei shekl

تغذیه و نوع سیم بندی: 4 سیم DC

سری:

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN

0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DP

0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DP

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN2

0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8DN2

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DN

0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DN

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DP

0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DP

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DM2

0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15DM2

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AO

0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AO

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AC

0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR18-8AC

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AO

0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AO

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AC

0 از 0
سنسور القایی آتونیکس مدل CR30-15AC

استعلام موجودی

نوع تشخیص: khazani ostovanei

تغذیه و نوع سیم بندی: 3 سیم DC

سری: CR

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BA

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT-P

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT-P

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BA

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BA

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD-P

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD-P

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BA

مشخصات کامل

سنسور و انواع ان

سنسور ها یا حس گر ها ابزاری هستند که به یک محرک فیزیکی خاص واکنش نشان می دهند و دارای انواع مختلفی از قبیل سنسور مکانیکی، الکتریکی، مغناطیسی یا نوری و ... هستند.

021-22683706 بالا