0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
× بستن

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 2E-200B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 2500
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 20سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 780
 • توان موتور (وات) : 55
 • جریان-آمپر : 0.25
1 از 5
هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 2E-200B مقایسه

% 4935,000

897,600 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 2E-250B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 2400
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 25سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 960
 • توان موتور (وات) : 80
 • جریان-آمپر : 0.40
0 از 0
هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 2E-250B مقایسه

% 41,056,000

1,013,760 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 4E-250B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 25سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 730
 • توان موتور (وات) : 50
 • جریان-آمپر : 0.23
0 از 0
هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 4E-250B مقایسه

% 41,056,000

1,013,760 تومان

هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 2E-300B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 2300
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 30سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
 • توان موتور (وات) : 145
 • جریان-آمپر : 0.66
1 از 5
هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 2E-300B مقایسه

% 41,199,000

1,151,040 تومان

هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 4E-300B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 30سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1845
 • توان موتور (وات) : 85
 • جریان-آمپر : 0.42
0 از 0
هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 4E-300B مقایسه

% 41,199,000

1,151,040 تومان

هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 4E-350B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 35سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2450
 • توان موتور (وات) : 129
 • جریان-آمپر : 0.65
2 از 3
هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 4E-350B مقایسه

% 41,496,000

1,436,160 تومان

هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 6E-350B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 920
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 35سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1615
 • توان موتور (وات) : 74
 • جریان-آمپر : 0.37
0 از 0
هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 6E-350B مقایسه

% 41,496,000

1,436,160 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4E-400B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 40سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3955
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.82
0 از 0
هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4E-400B مقایسه

% 41,760,000

1,689,600 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 6E-400B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 920
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 40سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3295
 • توان موتور (وات) : 108
 • جریان-آمپر : 0.52
0 از 0
هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 6E-400B مقایسه

% 41,760,000

1,689,600 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4D-400B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 40سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3920
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.47
0 از 0
هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4D-400B مقایسه

% 41,760,000

1,689,600 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4E-450B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1350
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 45سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5365
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 1.15
0 از 0
هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4E-450B مقایسه

% 42,002,000

1,921,920 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 6E-450B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 920
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 45سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3775
 • توان موتور (وات) : 138
 • جریان-آمپر : 0.75
0 از 0
هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 6E-450B مقایسه

% 42,002,000

1,921,920 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4D-450B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1350
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 45سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5415
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 0.55
0 از 0
هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4D-450B مقایسه

% 42,002,000

1,921,920 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4E-500B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1320
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 50سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7155
 • توان موتور (وات) : 380
 • جریان-آمپر : 1.85
0 از 0
هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4E-500B مقایسه

% 42,541,000

2,439,360 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6E-500B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 50سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5705
 • توان موتور (وات) : 230
 • جریان-آمپر : 1.05
0 از 0
هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6E-500B مقایسه

% 42,541,000

2,439,360 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4D-500B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1300
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 50سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7395
 • توان موتور (وات) : 414
 • جریان-آمپر : 0.85
0 از 0
هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4D-500B مقایسه

% 42,541,000

2,439,360 تومان

هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4E-600B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1360
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 60سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10040
 • توان موتور (وات) : 700
 • جریان-آمپر : 3.2
0 از 0
هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4E-600B مقایسه

% 43,817,000

3,664,320 تومان

هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 6E-600B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 60سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9130
 • توان موتور (وات) : 480
 • جریان-آمپر : 2.45
0 از 0
هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 6E-600B مقایسه

% 43,817,000

3,664,320 تومان

هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4D-600B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1360
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 60سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11000
 • توان موتور (وات) : 780
 • جریان-آمپر : 1.57
0 از 0
هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4D-600B مقایسه

3,817,000 تومان

هواکش صنعتی 63سانت قابدار زیلابگ 4D-630B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1320
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 63سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12420
 • توان موتور (وات) : 800
 • جریان-آمپر : 1.6
0 از 0
هواکش صنعتی 63سانت قابدار زیلابگ 4D-630B مقایسه

% 44,807,000

4,614,720 تومان

هواکش صنعتی 71سانت قابدار زیلابگ 6D-710B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 71سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 15120
 • توان موتور (وات) : 900
 • جریان-آمپر : 1.9
0 از 0
هواکش صنعتی 71سانت قابدار زیلابگ 6D-710B مقایسه

% 49,625,000

9,240,000 تومان

هواکش تاسیساتی 20سانت بدون قاب زیلابگ 4E-200S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 20سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
 • توان موتور (وات) : 40
 • جریان-آمپر : 0.21
0 از 0
هواکش تاسیساتی 20سانت بدون قاب زیلابگ 4E-200S مقایسه

% 4814,000

781,440 تومان

هواکش تاسیساتی 25سانت بدون قاب زیلابگ 4E-250S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 25سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 730
 • توان موتور (وات) : 50
 • جریان-آمپر : 0.23
0 از 0
هواکش تاسیساتی 25سانت بدون قاب زیلابگ 4E-250S مقایسه

% 4935,000

897,600 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4E-300S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 30سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1845
 • توان موتور (وات) : 85
 • جریان-آمپر : 0.42
0 از 0
هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4E-300S مقایسه

% 41,056,000

1,013,760 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4D-300S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 30سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1835
 • توان موتور (وات) : 75
 • جریان-آمپر : 0.22
0 از 0
هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4D-300S مقایسه

% 41,056,000

1,013,760 تومان

هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4E-350S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • شدت صدا :
 • قطر پروانه : 35سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2450
 • توان موتور (وات) : 129
 • جریان-آمپر : 0.65
0 از 0
هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4E-350S مقایسه

% 41,309,000

1,256,640 تومان

هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4D-350S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 35سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2470
 • توان موتور (وات) : 129
 • جریان-آمپر : 0.40
0 از 0
هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4D-350S مقایسه

% 41,309,000

1,256,640 تومان

هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4E-400S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 40سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3955
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.82
0 از 0
هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4E-400S مقایسه

% 41,573,000

1,510,080 تومان

هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4D-400S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1380
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 40سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3920
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.47
0 از 0
هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4D-400S مقایسه

% 41,573,000

1,510,080 تومان

هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4E-450S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1350
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 45سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5365
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 1.15
0 از 0
هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4E-450S مقایسه

% 41,782,000

1,710,720 تومان

هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4D-450S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1350
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 45سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5415
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 0.55
0 از 0
هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4D-450S مقایسه

% 41,782,000

1,710,720 تومان

هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4E-500S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1320
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 50سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7155
 • توان موتور (وات) : 380
 • جریان-آمپر : 1.85
0 از 0
هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4E-500S مقایسه

% 42,178,000

2,090,880 تومان

هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4D-500S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1300
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 50سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7395
 • توان موتور (وات) : 414
 • جریان-آمپر : 0.85
0 از 0
هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4D-500S مقایسه

2,180,000 تومان

هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4E-600S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1360
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 60سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10040
 • توان موتور (وات) : 700
 • جریان-آمپر : 3.2
0 از 0
هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4E-600S مقایسه

% 43,289,000

3,157,440 تومان

هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4D-600S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1360
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 60سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11000
 • توان موتور (وات) : 780
 • جریان-آمپر : 1.57
0 از 0
هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4D-600S مقایسه

% 43,289,000

3,157,440 تومان

هواکش تاسیساتی 63سانت بدون قاب زیلابگ 4D-630S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1320
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 63سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12420
 • توان موتور (وات) : 800
 • جریان-آمپر : 1.6
0 از 0
هواکش تاسیساتی 63سانت بدون قاب زیلابگ 4D-630S مقایسه

3,586,000 تومان

هواکش تاسیساتی 71سانت بدون قاب زیلابگ 6D-710S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 71سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 15120
 • توان موتور (وات) : 900
 • جریان-آمپر : 1.9
0 از 0
هواکش تاسیساتی 71سانت بدون قاب زیلابگ 6D-710S مقایسه

% 47,777,000

7,465,920 تومان

هواکش تاسیساتی 80سانت بدون قاب زیلابگ 6D-800S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 920
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 80سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 20695
 • توان موتور (وات) : 1200
 • جریان-آمپر : 2.85
0 از 0
هواکش تاسیساتی 80سانت بدون قاب زیلابگ 6D-800S مقایسه

% 411,176,000

10,728,960 تومان

هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 4E-200B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
 • توان موتور (وات) : 40
 • جریان-آمپر : 0.21
0 از 0
هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 4E-200B مقایسه

% 4935,000

897,600 تومان

هواکش آکسیال 22 سانت 2550 دور آلمان برند EBM W2E200HK 38

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 2550
 • شدت صدا :
 • قطر پروانه : 22 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) :
 • توان موتور (وات) :
 • جریان-آمپر :
0 از 0
هواکش آکسیال 22 سانت 2550 دور آلمان برند EBM W2E200HK 38 مقایسه

480,000 تومان

هواکش آکسیال عقب زن قابدار EBM W2DCA02-01

 • ولتاژ :
 • جنس پروانه :
 • جنس بدنه :
 • دور موتور :
 • شدت صدا :
 • قطر پروانه :
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) :
 • توان موتور (وات) :
 • جریان-آمپر :
0 از 0
هواکش آکسیال عقب زن قابدار EBM W2DCA02-01 مقایسه

630,000 تومان

هواکش آکسیال عقب زن قابدار EBM W2D250CA01

 • ولتاژ :
 • جنس پروانه :
 • جنس بدنه :
 • دور موتور :
 • شدت صدا :
 • قطر پروانه :
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) :
 • توان موتور (وات) :
 • جریان-آمپر :
0 از 0
هواکش آکسیال عقب زن قابدار EBM W2D250CA01 مقایسه

695,000 تومان

هواکش 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30V2S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 2200
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 30 سانتیمتر
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2000
 • توان موتور (وات) : 140
 • جریان-آمپر : 0.65
0 از 0
هواکش 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30V2S مقایسه

% 8630,000

579,600 تومان

هواکش 80سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-80K6T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه : 80cm
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11200
 • توان موتور (وات) : 410
 • جریان-آمپر : 0.90
0 از 0
هواکش 80سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-80K6T مقایسه

% 81,622,000

1,492,240 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6D-500B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • شدت صدا : تا 70dB
 • قطر پروانه : 50
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5840
 • توان موتور (وات) : 210
 • جریان-آمپر : 0.55
0 از 0
هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6D-500B مقایسه

% 42,541,000

2,439,360 تومان

هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • جنس بدنه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • دور موتور : 900
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 80 سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 20000
 • توان موتور (وات) : 1.5kw
 • جریان-آمپر : -
0 از 0
هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens مقایسه

8,500,000 تومان

هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 950
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 60 سانتیمتر
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6600
 • توان موتور (وات) : 230w
 • جریان-آمپر : 1/30
0 از 0
هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z6S مقایسه

% 81,908,000

1,755,360 تومان

هواکش20سانت آکسیال طرح آلمان مدل چهارگوش دمنده VIF-20V2S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 2700
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 20 سانتیمتر
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 750
 • توان موتور (وات) : 54
 • جریان-آمپر : 0.26
0 از 0
هواکش20سانت آکسیال طرح آلمان مدل چهارگوش دمنده VIF-20V2S مقایسه

% 8476,000

437,920 تومان

هواکش25سانت آکسیال طرح آلمان مدل چهارگوش دمنده VIF-25V2S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 2600
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 25 سانتیمتر
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1500
 • توان موتور (وات) : 90
 • جریان-آمپر : 0.42
0 از 0
هواکش25سانت آکسیال طرح آلمان مدل چهارگوش دمنده VIF-25V2S مقایسه

% 8537,000

494,040 تومان

هواکش30سانت آکسیال طرح آلمان مدل چهارگوش دمنده VIF-30V4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • جنس بدنه : فلزی
 • دور موتور : 1450
 • شدت صدا : تا 60dB
 • قطر پروانه : 30 سانتیمتر
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1350
 • توان موتور (وات) : 73
 • جریان-آمپر : 0.38
0 از 0
هواکش30سانت آکسیال طرح آلمان مدل چهارگوش دمنده VIF-30V4S مقایسه

% 8575,000

529,000 تومان