منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP مقایسه

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-56fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-56fr مقایسه

368,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.8hp B3-56fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.09
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.8hp B3-56fr مقایسه

380,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.6hp B3-56fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.6hp B3-56fr مقایسه

389,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr مقایسه

430,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B34-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B34-63fr مقایسه

450,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr مقایسه

451,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B5-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B5-63fr مقایسه

454,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr مقایسه

458,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B34-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B34-63fr مقایسه

471,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B5-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B5-63fr مقایسه

475,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B34-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B34-63fr مقایسه

478,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B5-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B5-63fr مقایسه

482,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr مقایسه

485,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B34-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B34-63fr مقایسه

505,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B5-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B5-63fr مقایسه

509,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4A 0.6kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.6
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4A 0.6kw مقایسه

510,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr مقایسه

514,200 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.9kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.9
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.9kw مقایسه

520,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr مقایسه

521,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B14-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B14-71fr مقایسه

541,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B14-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B14-71fr مقایسه

548,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B5-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B5-71fr مقایسه

549,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4A 0.12kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4A 0.12kw مقایسه

550,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2A 0.18kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2A 0.18kw مقایسه

550,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B34-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B34-71fr مقایسه

556,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B5-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B5-71fr مقایسه

556,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B34-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.3.7
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B34-71fr مقایسه

563,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B35-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B35-71fr مقایسه

564,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B35-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B35-71fr مقایسه

571,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr مقایسه

573,800 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2B 0.25kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 63-2B 0.25kw مقایسه

600,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4B 0.18kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.8
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4B 0.18kw مقایسه

600,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B14-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B14-71fr مقایسه

601,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr مقایسه

603,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B5-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B5-71fr مقایسه

609,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B34-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B34-71fr مقایسه

616,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B35-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B35-71fr مقایسه

624,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B14-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B14-71fr مقایسه

630,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B5-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B5-71fr مقایسه

638,500 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP مقایسه

640,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B34-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B34-71fr مقایسه

645,300 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2A 0.37kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2A 0.37kw مقایسه

650,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B35-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B35-71fr مقایسه

653,500 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP مقایسه

681,600 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4A 0.25kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4A 0.25kw مقایسه

690,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr مقایسه

690,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr مقایسه

690,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4B 0.37kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4B 0.37kw مقایسه

700,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr مقایسه

705,300 تومان