فروش ویژه
منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/06kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.06
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/06kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/12kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/12kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/18kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/18kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/25kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/25kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/37kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/37kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/55kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/55kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/75kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 0/75kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 1/1kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 1/1kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 1/5kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 1/5kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 2/2kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 2/2kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 3kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 3kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 4kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 4kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 5/5kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 5/5kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 7/5kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 7/5kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 11kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 11kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 15kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 15kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 18/5kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 18/5kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 22kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 22
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 22kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 30kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 30
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 30kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 37kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 37kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 45kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 45
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 45kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 55kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 55kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 75kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 75kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 90kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 90
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 90kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 113kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 113
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 113kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 132kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 132
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 132kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 160kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 160
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 160kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 200kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 200
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 200kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 250kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 250
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 250kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 315kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 315
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 1500دور 315kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/09kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.09
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/09kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/12kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/12kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/18kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/18kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/25kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/25kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/37kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/37kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/55kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/55kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/75kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 0/75kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 1/1kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 1/1kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 1/5kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 1/5kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 2/2kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 2/2kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 4kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 4kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 5/5kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 5/5kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 7/5kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 7/5kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 11kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 11kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 15kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 15kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 18/5kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 18/5kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 22kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 22
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 22kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 30kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 30
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 30kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 37kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 37kw وم آلمان مقایسه

1 تومان

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 45kw وم آلمان

 • توان موتور (کیلووات) : 45
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار :
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 45kw وم آلمان مقایسه

1 تومان