بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

زیمنس

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 0.18kw الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 0.18kw

استعلام موجودی

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 0.75kw الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 0.75kw

3,158,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 1.1kw الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 1.1kw

3,738,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچیک 1.5kw الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچیک 1.5kw

4,161,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 2.2kw الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 2.2kw

4,897,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 3kw الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 3kw

5,554,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 2.2kw الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 2.2kw

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS110kw الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS110kw

استعلام موجودی

توان: 147 اسب -109kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 160kw الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 160kw

استعلام موجودی

توان: 220 اسب -160kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 0.25kw الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 0.25kw

استعلام موجودی

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 0.55kw الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 0.55kw

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 45kw الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 45kw

استعلام موجودی

توان: 60 اسب -45kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 75kw الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 75kw

استعلام موجودی

توان: 100 اسب -75kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENS 2.2kw الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENS 2.2kw

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENS 160kw الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENS 160kw

استعلام موجودی

توان: 213 اسب -159kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENS 0.25kw الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENS 0.25kw

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENS 1.1kw الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENS 1.1kw

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENS 2.2kw الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENS 2.2kw

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 200kw الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 200kw

استعلام موجودی

توان: 270 اسب -200kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 315kw الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 315kw

استعلام موجودی

توان: 430 اسب -315kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 110kw الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 110kw

استعلام موجودی

توان: 147 اسب -109kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 160kw الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 160kw

استعلام موجودی

توان: 220 اسب -160kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENS 0.55kw الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENS 0.55kw

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENS 1.1kw الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENS 1.1kw

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENS 0.55kw الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENS 0.55kw

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 45kw الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 45kw

استعلام موجودی

توان: 60 اسب -45kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 75kw الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 75kw

استعلام موجودی

توان: 100 اسب -75kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 45kw الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 45kw

استعلام موجودی

توان: 60 اسب -45kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 15kw الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 15kw

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 18.5kw الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENS 18.5kw

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 1.5kw الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 1.5kw

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 2.2kw الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 2.2kw

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 90kw الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 90kw

استعلام موجودی

توان: 125 اسب -90kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 160kw الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENS 160kw

استعلام موجودی

توان: 220 اسب -160kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 5.5kw الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 5.5kw

استعلام موجودی

توان: 7 اسب -5.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 7.5kw الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENS 7.5kw

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
1 2 3 ... 5 »

آشنایی با برند زیمنس

شرکت زیمنس در سال 1847 توسط بنیانگذاری جوان در آلمان تاسیس شد. از همان سال های اولیه تمام تلاش خود را بر آن داشت که محصولاتی با کیفیت بالا و طبق استانداردهای اروپایی در جهت کاهش مصرف انرژی تولید کند. به همین منظور تمام فاکتورهای اروپایی EU را در ساخت محصولاتش رعایت کرد.  مصرف بهینه محصولاتش به تنهاییی باعث شهرت و اعتبار این برند شده است، به گونه ای که زیمنس را به معتبرترین برند با کیفیت و استاندارد الکتروموتور در دنیا تبدیل کرده است. از اصلی ترین ویژگی محصولات این شرکت به سبکی، بدنه آلمینیوم، استاندارد بودن و دارا بودن انواع سایزهای مختلف در کنار مصرف پایین انرژی آن می توان اشاره کرد.

 

نظرات

غلامرضا موسوی
/ 23 - مرداد - 1401

سلام یک پمپ بنزینی میخوام که 1/5 اسب باشه میشه راهنمای کنید منو

ویدفکتور
/ 23 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتوانید از پمپ بنزینی لئو مدل LGP15 که  مناسب برای برای فعالیات های کشاورزی و تعمیرات آب و فاضلاب شهری ، پرورش ماهی و مناطق فاقد شبکه برق استفاده نماید.

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا