0
ورود به پنل کاربری

زیمنس

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 15kw

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 15kw

18,670,300 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 160

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.18kw

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.18kw

استعلام موجودی

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 1000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 0.75kw

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 0.75kw

3,158,100 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 1.1kw

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 1.1kw

3,737,800 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچیک 1.5kw

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچیک 1.5kw

4,161,300 تومان

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 2.2kw

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 2.2kw

4,897,200 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 3kw

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 3kw

5,553,900 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.25kw

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.25kw

استعلام موجودی

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 1000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.37kw

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.37kw

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.55kw

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.55kw

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 1000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.75kw

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.75kw

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 1.5kw

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 1.5kw

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 2.2kw

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 2.2kw

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 250kw

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 250kw

استعلام موجودی

توان: 340 اسب -250kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 315kw

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 315kw

استعلام موجودی

توان: 430 اسب -315kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 0.18kw

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 0.18kw

استعلام موجودی

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 0.25kw

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 0.25kw

استعلام موجودی

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 0.37kw

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 0.37kw

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 0.55kw

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 0.55kw

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 0.75kw

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 0.75kw

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 1.1kw

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 1.1kw

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 1.5kw

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 1.5kw

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 2.2kw

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 2.2kw

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 3kw

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 3kw

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 45kw

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 45kw

استعلام موجودی

توان: 60 اسب -45kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 250kw

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 250kw

استعلام موجودی

توان: 340 اسب -250kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 315kw

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 315kw

استعلام موجودی

توان: 430 اسب -315kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 90kw

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 90kw

استعلام موجودی

توان: 125 اسب -90kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 110kw

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 110kw

استعلام موجودی

توان: 147 اسب -109kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 132kw

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 132kw

استعلام موجودی

توان: 180 اسب -132kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 160kw

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 160kw

استعلام موجودی

توان: 220 اسب -160kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 200kw

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 200kw

استعلام موجودی

توان: 270 اسب -200kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 250kw

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 250kw

استعلام موجودی

توان: 340 اسب -250kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 315kw

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 315kw

استعلام موجودی

توان: 430 اسب -315kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.18kw

الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.18kw

استعلام موجودی

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.25kw

الکتروموتور سه فاز 3000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.25kw

استعلام موجودی

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

آشنایی با برند زیمنس

شرکت زیمنس در سال 1847 توسط بنیانگذاری جوان در آلمان تاسیس شد. از همان سال های اولیه تمام تلاش خود را بر آن داشت که محصولاتی با کیفیت بالا و طبق استانداردهای اروپایی در جهت کاهش مصرف انرژی تولید کند. به همین منظور تمام فاکتورهای اروپایی EU را در ساخت محصولاتش رعایت کرد.  مصرف بهینه محصولاتش به تنهاییی باعث شهرت و اعتبار این برند شده است، به گونه ای که زیمنس را به معتبرترین برند با کیفیت و استاندارد الکتروموتور در دنیا تبدیل کرده است. از اصلی ترین ویژگی محصولات این شرکت به سبکی، بدنه آلمینیوم، استاندارد بودن و دارا بودن انواع سایزهای مختلف در کنار مصرف پایین انرژی آن می توان اشاره کرد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا