جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M مقایسه

5,280,000 تومان

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 34.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایران
1 از 3
پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML مقایسه

1,072,000 تومان

پمپ آب جتی داب JET 102M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 32.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.8
 • ساخت : ایتالیا
1 از 4
پمپ آب جتی داب JET 102M مقایسه

% 82,450,000

2,240,000 تومان

پمپ محیطی لئو مدل APM37

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : چین
1 از 3
پمپ محیطی لئو مدل APM37 مقایسه

643,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 35
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : ایتالیا
3 از 4
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 مقایسه

1,240,000 تومان

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 61
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایتالیا
4 از 3
پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 مقایسه

1,600,000 تومان

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 47
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 مقایسه

2,300,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 مقایسه

3,100,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 مقایسه

3,300,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 مقایسه

4,300,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 1
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01 مقایسه

4,500,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 67
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 2
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 مقایسه

5,600,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 58
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.5
 • ساخت : ایتالیا
2 از 4
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 مقایسه

5,900,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • فشار یا هد-متر : 64
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 9
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 مقایسه

7,200,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • فشار یا هد-متر : 64
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 9
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 مقایسه

7,400,000 تومان

پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 31.8
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : ایتالیا
1 از 4
 پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M مقایسه

2,000,000 تومان

پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 51
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M مقایسه

2,699,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 32.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.8
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 مقایسه

1,200,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 39.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML مقایسه

1,650,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 39.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M مقایسه

2,897,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML مقایسه

2,500,000 تومان

پمپ محیطی لیو مدل APM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 72
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : چین
1 از 3
پمپ محیطی لیو مدل APM75 مقایسه

872,800 تومان

پمپ محیطی لئو مدل XQM50

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.15 اسب
 • فشار یا هد-متر : 23
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.5
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ محیطی لئو مدل XQM50 مقایسه

462,000 تومان

پمپ آب خانگی چدنی داب K 55/50M

 • برق : تک فاز
 • توان : 2.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 81.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 10.8
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
 پمپ آب خانگی چدنی داب K 55/50M مقایسه

4,500,000 تومان

بوستر پمپ خانگی داب مدل E SYBOX

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 65
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5
بوستر پمپ خانگی داب مدل E SYBOX مقایسه

11,500,000 تومان

بوستر پمپ خانگی داب مدل E SYBOX MINI

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 55
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0
بوستر پمپ خانگی داب مدل E SYBOX MINI مقایسه

استعلام موجودی

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR مقایسه

2,640,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01-IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01-IR مقایسه

2,928,000 تومان

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 210/00-IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 58
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.5
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 210/00-IR مقایسه

2,940,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01-IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 58
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.5
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01-IR مقایسه

3,240,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 ML مقایسه

3,275,000 تومان

پمپ آب استریم مدل SDB60

 • برق :
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 35
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.1
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ آب استریم مدل SDB60 مقایسه

408,000 تومان

پمپ آب استریم مدل SQB60

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 35
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.1
 • ساخت : چین
2 از 3
پمپ آب استریم مدل SQB60 مقایسه

384,000 تومان

پمپ آب استریم مدل SQB70

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.75 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.7
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ آب استریم مدل SQB70 مقایسه

529,200 تومان

پمپ آب استریم مدل SQB80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 70
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ آب استریم مدل SQB80 مقایسه

560,400 تومان

پمپ آب استریم مدل SJET150B

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ آب استریم مدل SJET150B مقایسه

1,458,000 تومان

پمپ آب استریم مدل SCM100

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.3
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ آب استریم مدل SCM100 مقایسه

745,200 تومان

پمپ آب استریم مدل SCPM130

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 20
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : چین
0 از 0
پمپ آب استریم مدل SCPM130 مقایسه

576,000 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور PM 45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی نوید موتور PM 45 مقایسه

549,300 تومان

پمپ آب نوید موتور PM 80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 65
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب نوید موتور PM 80 مقایسه

768,400 تومان

پمپ آب نوید موتور PMT 80

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 65
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب نوید موتور PMT 80 مقایسه

731,900 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100 مقایسه

1,000,400 تومان

پمپ آب نوید موتور CMT 100

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب نوید موتور CMT 100 مقایسه

952,700 تومان

پمپ آب نوید موتور CAM 100

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب نوید موتور  CAM 100 مقایسه

1,097,900 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CAMT 100

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی نوید موتور CAMT 100 مقایسه

1,045,600 تومان

پمپ آب نوید موتور CB 160

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب نوید موتور CB 160 مقایسه

1,971,100 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CBT 160

 • برق : سه فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی نوید موتور CBT 160 مقایسه

1,929,300 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CB 210

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 58
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب خانگی نوید موتور CB 210 مقایسه

2,199,200 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 35
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR مقایسه

690,000 تومان

پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس PM 80 IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 61
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0
پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس PM 80 IR مقایسه

936,000 تومان

پمپ آب بی صدا

نمایش بیشتر