فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 2.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 69
 • توان پمپ : 0.55kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213 مقایسه

1,480,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 2.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 96
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218 مقایسه

1,691,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 2.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 121
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223 مقایسه

1,948,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 2.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 173
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233 مقایسه

2,496,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0248

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 2.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 254
 • توان پمپ : 2.2kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0248 مقایسه

4,365,400 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 45
 • توان پمپ : 0.55kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309 مقایسه

1,084,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 61
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312 مقایسه

1,423,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 93
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318 مقایسه

1,704,700 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 127
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325 مقایسه

2,173,400 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 168
 • توان پمپ : 2.2kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333 مقایسه

2,426,300 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0345

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 230
 • توان پمپ : 3.7kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0345 مقایسه

3,973,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0352

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 270
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0352 مقایسه

5,019,400 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0360

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 300
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0360 مقایسه

9,151,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0370

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 345
 • توان پمپ : 7.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0370 مقایسه

10,009,400 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 38
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508 مقایسه

1,056,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512 مقایسه

1,442,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517 مقایسه

1,826,800 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 117
 • توان پمپ : 2.2kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525 مقایسه

2,206,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 154
 • توان پمپ : 3.7kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533 مقایسه

2,766,400 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0538

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 182
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0538 مقایسه

3,365,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0544

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 201
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0544 مقایسه

4,249,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0552

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 244
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0552 مقایسه

5,737,700 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0560

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 275
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0560 مقایسه

10,331,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0570

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 325
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0570 مقایسه

11,435,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805 مقایسه

1,615,300 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807 مقایسه

1,691,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 46
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810 مقایسه

2,190,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0815

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70
 • توان پمپ : 2.2kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0815 مقایسه

3,086,800 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0818

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 86
 • توان پمپ : 3.7kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0818 مقایسه

3,240,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0825

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0825 مقایسه

3,260,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0837

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 172
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0837 مقایسه

5,635,300 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0844

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 208
 • توان پمپ : 7.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0844 مقایسه

6,889,800 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 29
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405 مقایسه

2,032,800 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1407

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 41
 • توان پمپ : 2.2kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1407 مقایسه

2,496,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1410

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58
 • توان پمپ : 3.7kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1410 مقایسه

3,232,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1413

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 77
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1413 مقایسه

4,012,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1418

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 103
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1418 مقایسه

5,591,700 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1425

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 141
 • توان پمپ : 7.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1425 مقایسه

7,543,800 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1704

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39
 • توان پمپ : 2.2kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1704 مقایسه

2,908,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1705

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47
 • توان پمپ : 3.7kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1705 مقایسه

3,413,800 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1710

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 92
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1710 مقایسه

4,673,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1713

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120
 • توان پمپ : 7.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1713 مقایسه

6,749,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1717

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 159
 • توان پمپ : 11kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1717 مقایسه

8,116,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1724

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 224
 • توان پمپ : 15kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1724 مقایسه

11,000,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1727

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 22
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 253
 • توان پمپ : 15kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-1727 مقایسه

12,609,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3003

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 37
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 28
 • توان پمپ : 3.7kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3003 مقایسه

4,092,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3006

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 37
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 53
 • توان پمپ : 5.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3006 مقایسه

4,403,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3013

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 37
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 112
 • توان پمپ : 11kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3013 مقایسه

8,571,700 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3017

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 37
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 145
 • توان پمپ : 15kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3017 مقایسه

10,837,800 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3021

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 37
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 180
 • توان پمپ : 18.5kw
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 6EBS-3021 مقایسه

13,742,700 تومان