0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

کنتاکتور

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری مقایسه

83,600 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری مقایسه

9,700 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری مقایسه

102,400 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 18 آمپر موتوری مقایسه

137,400 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 22 امیر موتوری مقایسه

149,500 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 32 آمپر موتوری مقایسه

216,800 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 40 آمپر موتوری مقایسه

318,600 تومان

 کنتاکتور AC220 ولت 50 آمپر موتوری مقایسه

522,500 تومان

 کنتاکتور AC220 ولت 265 آمپر موتوری مقایسه

2,344,900 تومان

 کنتاکتور AC220 ولت 330 آمپر موتوری مقایسه

2,717,100 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 400 آمپر موتوری مقایسه

3,626,500 تومان

 کنتاکتور AC220 ولت 500 آمپر موتوری مقایسه

6,063,100 تومان

 کنتاکتور AC220 ولت 630 آمیر موتوری مقایسه

6,968,900 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 800 آمپر موتوری مقایسه

8,210,500 تومان

کنتاکتور 9 آمپر بوبين 24 و 110

 • ولتاژ : 24 ولت
0 از 0
کنتاکتور 9 آمپر بوبين 24 و 110 مقایسه

162,100 تومان

VDC کنتاکتور 12 آمپر بوبین 110

 • ولتاژ : 110 ولت
0 از 0
VDC کنتاکتور 12 آمپر بوبین 110 مقایسه

186,200 تومان

VDC کنتاکتور 18 آمپر بوبین 110

 • ولتاژ : 110 ولت
0 از 0
VDC کنتاکتور 18 آمپر بوبین 110 مقایسه

237,700 تومان

VDC کنتاکتور 22 آمير بوتين 110

 • ولتاژ : 110 ولت
0 از 0
VDC کنتاکتور 22 آمير بوتين 110 مقایسه

256,800 تومان

VDC کنتاکتور 32 آمير بوين 24 و 110 مقایسه

299,200 تومان

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 12
1 از 5
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210 مقایسه

145,000 تومان

 کنتاکتور AC220 ولت 65 آمپر موتوری مقایسه

542,800 تومان

 کنتاکتور AC220 ولت 5 آمپر موتوری مقایسه

572,500 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 85 آمپر موتوری مقایسه

610,100 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 100 آمپر موتوری مقایسه

837,800 تومان

 کنتاکتور AC220ولت 130 آمپر موتوری مقایسه

1,092,100 تومان

کنتاکتور AC220 ولت 150 آمپر موتوری مقایسه

1,162,100 تومان

 کنتاکتور AC220 ولت 185 آمپر موتوری مقایسه

1,387,500 تومان

 کنتاکتور AC220 ولت 225 آمپر موتوری مقایسه

2,127,400 تومان

کنتاکتور 500 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-500

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 500
0 از 0
کنتاکتور 500 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-500 مقایسه

8,906,000 تومان

کنتاکتور 630 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-630

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 630
0 از 0
کنتاکتور 630 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-630 مقایسه

10,981,000 تومان

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 12
0 از 0
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211 مقایسه

146,000 تومان

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 18
0 از 0
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811 مقایسه

183,000 تومان

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 25
0 از 0
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510 مقایسه

198,000 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 32
0 از 0
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210 مقایسه

280,000 تومان

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 40
0 از 0
کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011 مقایسه

369,000 تومان

کنتاکتور 50 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-5011

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 50
0 از 0
کنتاکتور 50 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-5011 مقایسه

659,000 تومان

کنتاکتور 65 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-6511

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 65
0 از 0
کنتاکتور 65 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-6511 مقایسه

690,000 تومان

کنتاکتور 80 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-8011

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 80
0 از 0
کنتاکتور 80 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-8011 مقایسه

832,000 تومان

کنتاکتور 95 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-9511

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 95
0 از 0
کنتاکتور 95 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-9511 مقایسه

1,181,000 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-3210

 • ولتاژ : 24 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 32
0 از 0
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-3210 مقایسه

280,000 تومان

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-4011

 • ولتاژ : 24 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 40
0 از 0
کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-4011 مقایسه

369,000 تومان

کنتاکتور 115 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-115

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 115
0 از 0
کنتاکتور 115 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-115 مقایسه

1,522,000 تومان

کنتاکتور 150 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-150

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 150
0 از 0
کنتاکتور 150 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-150 مقایسه

1,913,000 تومان

کنتاکتور 225 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-225

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 225
0 از 0
کنتاکتور 225 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-225 مقایسه

3,063,000 تومان

کنتاکتور 265 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-265

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 265
0 از 0
کنتاکتور 265 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-265 مقایسه

3,645,000 تومان

کنتاکتور 400 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-400

 • ولتاژ : 220 ولت
 • جریان نامی (آمپر) : 400
0 از 0
کنتاکتور 400 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-400 مقایسه

6,008,000 تومان