0
ورود به پنل کاربری

انتخاب پمپ آب مناسب مورد نیازتان

معیار انتخاب پمپ آب مناسب آن دسته از عواملی است که باعث می شود مشتری با کمک آن ها پمپ آب متناسب با کارایی مورد نظر و طول عمر بالا را انتخاب کند. پمپ ها دارای برندها و مدل های مختلفی هستند و آنچه که در انتخاب پمپ اهمیت دارد مقدار دبی و فشار تولیدی توسط پمپ است. بین فشار پمپ و مقدار دبی انتقال دهنده رابطه عکس وجود دارد.

مشخصه های انتخاب پمپ آب مناسب

مشخصات و ماهیت شیمیایی مایع قابل انتقال است. مانند آب آشامیدنی یا کشاورزی و پساب ها.

مشخصات فیزیکی سیال مانند دمای کاری، مقدار هد و دبی، میزان گرانروی و میزان املاح و ذرات جامد آن

دبی یا مقدار آبدهی پمپ آب مناسب

در واقع حجمی از سیال است که در واحد زمان انتقال داده می شود که معمولا براساس واحدهایی چون لیتر بر دقیقه، لیتر برثانیه و مترمکعب برساعت محاسبه می شود.

هد یا ارتفاع

به مقدار ارتفاع آب از سطح منبع رانش تا سطح منبع مکش را گویند. که رد پروژه های آبیاری صنعتی، کشاورزی یا شهری براساس واحد متر بیان می شود.

محاسبه مقدار آبدهی در پمپ ها

براساس اینکه مشتری دبی پمپ آب مناسب را بر حسب چه واحدی می خواهد می توانید از فرمول زیر استفاده کنید.

فرمول 1: تبدیل مترمکعب برساعت به لیتر بر دقیقه

فرمول 2: تبدیل لیتر بر دقیقه به مترمکعب برساعت

فرمول 3: تبدیل لیتر بر ثانیه به مترمکعب برساعت

فرمول 4: تبدیل مترمکعب برساعت به لیتر بر ثانیه

 

فرمول تبدیل دبی پمپ آب

 

021-22683706