تایمرها

تایمر ها و کاربرد آن ها

تایمر یا همان زمان سنج وسیله ای است که برای اندازه گیری بازه های زمانی به کار می رود و پس از اتمام زمان مورد نظر به کاربر هشدار می دهد. مدارهای کنترل اتوماتیک، تایمرها یا رله های زمانی ...

 
 
 

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا