انکودر چرخشی

انکودر چرخشی و گاربرد آن

انکودر وسیله ای است که از آن برای خروجی گرفتن در پالس استفاده می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا