جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55 مقایسه

1,726,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75 مقایسه

1,614,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 10
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-12-0.55 مقایسه

1,730,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 8-18-0.75 مقایسه

1,614,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-7-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-7-0.55 مقایسه

1,726,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 10
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 16 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75 مقایسه

1,612,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75 مقایسه

1,614,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 25
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75 مقایسه

1,614,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 40
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1 مقایسه

2,144,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 14 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1 مقایسه

2,112,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 6-25-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 6-25-1.1 مقایسه

2,566,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SVQ 2200

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 42
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز استریم SVQ 2200 مقایسه

استعلام موجودی

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • میزان آبدهی : 1.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37 مقایسه

1,262,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • میزان آبدهی : 1.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55 مقایسه

1,750,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • میزان آبدهی : 1.5
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32 متر
1 از 5
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75 مقایسه

1,702,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30 متر
1 از 5
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1 مقایسه

2,202,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55 مقایسه

1,880,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75 مقایسه

1,704,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 10
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-12-0.55 مقایسه

1,842,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 8-18-0.75 مقایسه

1,704,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 10
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 16 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75 مقایسه

1,704,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 25
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75 مقایسه

1,704,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • میزان آبدهی : 40
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1 مقایسه

2,232,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 14 متر
0 از 0
پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1 مقایسه

2,200,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3 مقایسه

1,800,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 37 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3F مقایسه

1,845,000 تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
0 از 0
کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4 مقایسه

2,620,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4F مقایسه

2,025,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 63 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5 مقایسه

2,130,000 تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 63 متر
1 از 1
کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5F مقایسه

2,175,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 76 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6 مقایسه

4,200,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 76 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6F مقایسه

2,340,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7 مقایسه

2,460,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7F مقایسه

3,950,000 تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 102 متر
0 از 0
کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8 مقایسه

2,595,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 102 متر
0 از 0
کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8F مقایسه

2,640,000 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DOC3

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 8.1
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.9m
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DOC3 مقایسه

3,372,600 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DOC7

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 13.5m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.1m
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DOC7 مقایسه

3,700,000 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA05

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 3.8
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA05 مقایسه

8,939,700 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA07

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.6
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA07 مقایسه

9,702,000 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA11/B

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • میزان آبدهی : 18
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7,6
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA11/B مقایسه

11,134,200 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA05T

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 3.8
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA05T مقایسه

8,593,200 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA11T/B

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA11T/B مقایسه

9,563,400 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA15T

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12.2
0 از 0
پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA15T مقایسه

10,857,000 تومان

پمپ کفکش راد 35 متری مدل 2ASN 4/3

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35
0 از 0
پمپ کفکش راد 35 متری مدل 2ASN 4/3 مقایسه

3,776,000 تومان

پمپ کفکش راد 55 متری مدل 2ASB 4/5

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 6.8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 55
0 از 0
پمپ کفکش راد 55 متری مدل 2ASB 4/5 مقایسه

4,281,000 تومان

پمپ کفکش راد 65 متری مدل 2ASB 4/6

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 65
0 از 0
پمپ کفکش راد 65 متری مدل 2ASB 4/6 مقایسه

4,678,000 تومان

پمپ کفکش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • میزان آبدهی : 7.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90
0 از 0
پمپ کفکش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8 مقایسه

5,458,000 تومان

پمپ کفکش راد 12 متری مدل 2VS 6/1

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 25.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
0 از 0
پمپ کفکش راد 12 متری مدل 2VS 6/1 مقایسه

3,441,000 تومان

پمپ کفکش راد 28 متری مدل 2AS 6/2

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • میزان آبدهی : 15
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 28
0 از 0
پمپ کفکش راد 28 متری مدل 2AS 6/2 مقایسه

3,966,000 تومان