فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

سری پیچ گوشتی فشارقوی 1000ولت a-kraft AA069021

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
سری پیچ گوشتی فشارقوی 1000ولت a-kraft AA069021 مقایسه

402,800 تومان

سری پیچ گوشتی ضربه خور 7عددی تخت و چهارسو a-kraft AA069001

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
سری پیچ گوشتی ضربه خور 7عددی تخت و چهارسو a-kraft AA069001 مقایسه

535,700 تومان

سری پیچ گوشتی 8عددی تخت و چهارسو a-kraft AA069003

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
سری پیچ گوشتی 8عددی تخت و چهارسو a-kraft AA069003 مقایسه

376,100 تومان

پیچ گوشتی سر تعویض شو دوطرفه 2عددی a-kraft AA069007

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
پیچ گوشتی سر تعویض شو دوطرفه 2عددی a-kraft AA069007 مقایسه

66,500 تومان

سری پیچ گوشتی الکترونیکی 6عددی a-kraft AA069206

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
سری پیچ گوشتی الکترونیکی 6عددی a-kraft AA069206 مقایسه

% 3278,000

269,000 تومان

سری پیچ گوشتی الکترونیکی 20عددی a-kraft AA069220

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
سری پیچ گوشتی الکترونیکی 20عددی a-kraft AA069220 مقایسه

231,800 تومان

سری خارکش 2عددی U و L شکل a-kraft AA069302B

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
سری خارکش 2عددی U و L شکل a-kraft AA069302B مقایسه

147,700 تومان

سری خارکش 5عددی a-kraft AA069305

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
سری خارکش 5عددی a-kraft AA069305 مقایسه

380,200 تومان

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060208 200mm

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 200
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060208 200mm مقایسه

40,300 تومان

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060213 250mm

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 250
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060213 250mm مقایسه

43,000 تومان

نوک گیر مغناطیسی 5عددی a-kraft A856001BHA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 60
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
نوک گیر مغناطیسی 5عددی a-kraft A856001BHA مقایسه

130,400 تومان

مهره گیر مغناطیسی 5عددی "1/4 با طول a-kraft A856506MN 65mm

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 65
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
مهره گیر مغناطیسی 5عددی "1/4 با طول a-kraft A856506MN 65mm مقایسه

119,400 تومان

ست 9عددی سرپیچ گوشتی ایمپکتوربیت چک با سرپیچ گوشتی WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 9عددی سرپیچ گوشتی ایمپکتوربیت چک با سرپیچ گوشتی WERA مقایسه

1 تومان

ست 6تکه سرپیچ گوشتی مینی چک ایمپکتور چهارسو WERA 50mm

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 6تکه سرپیچ گوشتی مینی چک ایمپکتور چهارسو WERA 50mm مقایسه

1 تومان

ست 5عددی سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن WERA PH1

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 5عددی سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن WERA PH1 مقایسه

1 تومان

ست 5عددی سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن WERA PH2

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 5عددی سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن WERA PH2 مقایسه

1 تومان

ست 5عددی سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن WERA PH3*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 5عددی سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن WERA PH3*50 مقایسه

1 تومان

ست 5عددی سرپیچ گوشتی دوسو WERA Z 0.6*3.5*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 5عددی سرپیچ گوشتی دوسو WERA Z 0.6*3.5*50 مقایسه

1 تومان

ست 5عددی سرپیچ گوشتی دوسو WERA Z 0.6*4.5*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 5عددی سرپیچ گوشتی دوسو WERA Z 0.6*4.5*50 مقایسه

1 تومان

ست 5عددی سرپیچ گوشتی دوسو WERA Z 0.8*4.0*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 5عددی سرپیچ گوشتی دوسو WERA Z 0.8*4.0*50 مقایسه

1 تومان

ست 5عددی سرپیچ گوشتی دوسو WERA Z 1.0*5.5*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 5عددی سرپیچ گوشتی دوسو WERA Z 1.0*5.5*50 مقایسه

1 تومان

ست 30عددی سرپیچ گوشتی تورژن بیت سیف با نگهدارنده WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 30عددی سرپیچ گوشتی تورژن بیت سیف با نگهدارنده WERA مقایسه

1 تومان

ست 6تکه سرپیچ گوشتی مینی چک تین با نگهدارنده WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 6تکه سرپیچ گوشتی مینی چک تین با نگهدارنده WERA مقایسه

1 تومان

ست 6تکه سرپیچ گوشتی مینی چک با نگهدارنده WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 6تکه سرپیچ گوشتی مینی چک با نگهدارنده WERA مقایسه

1 تومان

ست 9عددی سرپیچ گوشتی تورژن بیت چک با نگهدارنده WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 9عددی سرپیچ گوشتی تورژن بیت چک با نگهدارنده WERA مقایسه

1 تومان

ست 30عددی سرپیچ گوشتی WERA BC Universal.30 Bit-Check

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 30عددی سرپیچ گوشتی WERA BC Universal.30 Bit-Check مقایسه

1 تومان

ست 6عددی سرپیچ گوشتی مینی چک WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 6عددی سرپیچ گوشتی مینی چک WERA مقایسه

1 تومان

ست 6عددی سرپیچ گوشتی مینی چک WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 6عددی سرپیچ گوشتی مینی چک WERA مقایسه

1 تومان

ست 30عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف با نگهدارنده WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 30عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف با نگهدارنده WERA مقایسه

1 تومان

ست 60عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف با نگهدارنده WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 60عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف با نگهدارنده WERA مقایسه

1 تومان

ست 30عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 30عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف WERA مقایسه

1 تومان

ست 60عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف با نگهدارنده WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 60عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف با نگهدارنده WERA مقایسه

1 تومان

ست 60عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف با نگهدارنده WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : ساده
0 از 0
ست 60عددی سرپیچ گوشتی بیت سیف با نگهدارنده WERA مقایسه

1 تومان

نگهدارنده سرپیچ گوشتی عمومی با آهنربا WERA 1.4" *50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
نگهدارنده سرپیچ گوشتی عمومی با آهنربا WERA 1.4" *50 مقایسه

1 تومان

نگهدارنده سرپیچ گوشتی عمومی با آهنربا WERA 1.4" *75

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 70
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
نگهدارنده سرپیچ گوشتی عمومی با آهنربا WERA 1.4" *75 مقایسه

1 تومان

نگهدارنده سرپیچ گوشتی عمومی با آهنربا سری WERA K

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
نگهدارنده سرپیچ گوشتی عمومی با آهنربا سری WERA K مقایسه

1 تومان

نگهدارنده سرپیچ گوشتی عمومی با آهنربا سری WERA 24kk

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : -
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
نگهدارنده سرپیچ گوشتی عمومی با آهنربا سری WERA 24kk مقایسه

1 تومان

نگهدارنده سرپیچ گوشتی ایمپکتور با آهنربا WERA 1.4" *75

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 75
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
نگهدارنده سرپیچ گوشتی ایمپکتور با آهنربا WERA 1.4" *75 مقایسه

1 تومان

نگهدارنده سرپیچ گوشتی ایمپکتور با آهنربا WERA 1.4" *75

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 75
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
نگهدارنده سرپیچ گوشتی ایمپکتور با آهنربا WERA 1.4" *75 مقایسه

1 تومان

پیچ گوشتی دو سو عایق برق WERA 162iPH2

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 162
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
پیچ گوشتی دو سو عایق برق WERA 162iPH2 مقایسه

1 تومان

پیچ گوشتی دوسو تخت نوک لیزری و تیغه چهارگوشWERA 0.6*3.5*75

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 75
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
پیچ گوشتی دوسو تخت نوک لیزری و تیغه چهارگوشWERA 0.6*3.5*75 مقایسه

1 تومان

پیچ گوشتی آچارخور دو سو(تخت) با نوک لیزری WERA 1.2*6.5*125

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 125
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
پیچ گوشتی آچارخور دو سو(تخت) با نوک لیزری WERA 1.2*6.5*125 مقایسه

1 تومان

پیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) با نوک لیزری WERA PH 2*100

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 100
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
پیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) با نوک لیزری WERA PH 2*100 مقایسه

1 تومان

پیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) با نوک لیزری WERA PH 3*150

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 150
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
پیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) با نوک لیزری WERA PH 3*150 مقایسه

1 تومان

پیچ گوشتی آچارخور(فیلیپسی) با نوک لیزری WERA PH 2*100

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 100
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
پیچ گوشتی آچارخور(فیلیپسی) با نوک لیزری WERA PH 2*100 مقایسه

1 تومان

پیچ گوشتی آچارخور(فیلیپسی) با نوک لیزری WERA PH 3*150

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 150
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
پیچ گوشتی آچارخور(فیلیپسی) با نوک لیزری WERA PH 3*150 مقایسه

1 تومان

پیچ گوشتی چهارسو ضربه ای سری WERA 917SPH 1*80

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 80
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
پیچ گوشتی چهارسو ضربه ای سری WERA 917SPH 1*80 مقایسه

1 تومان

پیچ گوشتی ضربه ای چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH 2*100

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 100
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
پیچ گوشتی ضربه ای چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH 2*100 مقایسه

1 تومان

پیچ گوشتی دوسو(تخت) ضربه ای WERA 0.8*4.5*90

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 90
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
پیچ گوشتی دوسو(تخت) ضربه ای WERA 0.8*4.5*90 مقایسه

1 تومان

پیچ گوشتی ضربه ای دوسو(تخت)آچارخور WERA 1.0*5.5*100

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 100
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0
پیچ گوشتی ضربه ای دوسو(تخت)آچارخور WERA 1.0*5.5*100 مقایسه

1 تومان