0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*25 کد 05057617001

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : دارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*25 کد 05057617001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*50

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39 کد 05056015001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39 کد 05056015001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*39 کد 05056020001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*39 کد 05056020001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*39 کد 05056025001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*39 کد 05056025001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*39 کد 05056030001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*39 کد 05056030001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*39 کد 05056037001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*39 کد 05056037001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 25*3.0*0.5

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 25*3.0*0.5 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*50

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*50 کد 05056520001

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*50 کد 05056520001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.5*4.0*50 کد 05059307001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.5*4.0*50 کد 05059307001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*50 کد 05059310001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*50 کد 05059310001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*50 کد 05059315001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*50 کد 05059315001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*50 کد 05059320001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*50 کد 05059320001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*50 کد 05059325001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*50 کد 05059325001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*50 کد 05059330001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*50 کد 05059330001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*50 کد 05059337001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
1 از 4
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*50 کد 05059337001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*152 کد 05059450001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*152 کد 05059450001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*152 کد 05059451001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*152 کد 05059451001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*152 کد 05059452001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*152 کد 05059452001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*152

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*152 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*70 کد 05059478001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*70 کد 05059478001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*70 کد 05059486001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*70 کد 05059486001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 6.0*4.5*89

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 6.0*4.5*89 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*70 کد 05059492001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*6.5*70 کد 05059492001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*8.0*89 کد 05059496001

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.2*8.0*89 کد 05059496001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH1*50

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH1*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH2*50 کد 05059552001

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH2*50 کد 05059552001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH3*50

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) بای تورژن WERA PH3*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*70 کد 05059755001

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*70 کد 05059755001 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپس) WERA PH1*89

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپس) WERA PH1*89 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*70

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*70 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*89

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*89 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*110

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*110 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*127

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*127 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*152

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*152 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*70

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*70 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*89

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*89 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*110

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*110 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*152

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*152 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH1*50

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH1*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH2*50

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH2*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH3*50

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH3*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت چوب WERA PH2*50

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت چوب WERA PH2*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ2*50

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0
سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ2*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ3*50

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ3*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x70

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0
سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x70 مقایسه

1 تومان