فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.37kw-1/2hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71 مقایسه

2,180,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.55kw-3/4hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80 مقایسه

2,286,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B5-80

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • قدرت موتور : 0.55kw-3/4hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B5-80 مقایسه

2,306,400 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B3-80

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.75kw-1hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B3-80 مقایسه

2,533,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B14-80

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • قدرت موتور : 0.75kw-1hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B14-80 مقایسه

2,544,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B3-90

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 1/1kw-1/5hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B3-90 مقایسه

3,024,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B14-90

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • قدرت موتور : 1/1kw-1/5hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B14-90 مقایسه

3,036,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B3-90

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 1/5kw-2hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B3-90 مقایسه

3,386,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B5-90

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • قدرت موتور : 1/5kw-2hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B5-90 مقایسه

3,328,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B14-90

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • قدرت موتور : 1/5kw-2hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B14-90 مقایسه

3,398,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B3-100

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 2/2kw-3hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B3-100 مقایسه

4,043,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.18kw-1/4hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63 مقایسه

1,619,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.25kw-1/3hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63 مقایسه

1,691,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.37kw-1/2hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71 مقایسه

2,012,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B14-71

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • قدرت موتور : 0.37kw-1/2hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B14-71 مقایسه

2,017,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.55kw-3/4hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71 مقایسه

2,130,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B5-71

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • قدرت موتور : 0.55kw-3/4hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B5-71 مقایسه

2,156,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.5hp B3-80

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 1/1kw-1/5hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.5hp B3-80 مقایسه

2,671,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژن-گشتاور بالا CRS-3hp B3-112

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 2/2kw-3hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژن-گشتاور بالا CRS-3hp B3-112 مقایسه

5,404,200 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژن-گشتاور بالا CRS-3hp B14-112

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • قدرت موتور : 2/2kw-3hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژن-گشتاور بالا CRS-3hp B14-112 مقایسه

5,581,800 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژن-گشتاور بالا CRS-3hp B34-112

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • قدرت موتور : 2/2kw-3hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژن-گشتاور بالا CRS-3hp B34-112 مقایسه

5,640,700 تومان

الکتروموتور زیمنس سه فاز 1500 دور فلنج کوچک 0.55kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • قدرت موتور : 0.55kw-3/4hp
0 از 0
الکتروموتور زیمنس سه فاز 1500 دور فلنج کوچک 0.55kw مقایسه

2,923,800 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 0.75kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • قدرت موتور : 0.75kw-1hp
0 از 0
الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 0.75kw مقایسه

3,158,100 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 1.1kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • قدرت موتور : 1/1kw-1/5hp
0 از 0
الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 1.1kw مقایسه

3,737,800 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچیک 1.5kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • قدرت موتور : 1/5kw-2hp
0 از 0
الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچیک 1.5kw مقایسه

4,161,300 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 2.2kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • قدرت موتور : 2/2kw-3hp
0 از 0
الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 2.2kw مقایسه

4,897,200 تومان

الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 3kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • قدرت موتور : 3kw-4hp
0 از 0
الکتروموتور زیمنس تکفاز 1500 دور فلنج کوچک 3kw مقایسه

5,553,900 تومان

الکتروموتور تکفاز 1 اسب استریم 1HPX4P

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب :
 • قدرت موتور : 0.75kw-1hp
0 از 0
الکتروموتور تکفاز 1 اسب استریم 1HPX4P مقایسه

2,220,000 تومان

الکتروموتور کلاج دار بارلی تک فاز 1.5 کیلووات 3000دور مدل YC-90L2-2

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 1/5kw-2hp
0 از 0
الکتروموتور کلاج دار بارلی تک فاز 1.5 کیلووات 3000دور مدل YC-90L2-2 مقایسه

2,498,000 تومان

الکتروموتور تکفاز بارلی 1400دور 2 اسب کلاج دار مدل YC-10L2-4

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 1/5kw-2hp
0 از 0
الکتروموتور تکفاز بارلی 1400دور 2 اسب کلاج دار مدل YC-10L2-4 مقایسه

3,260,000 تومان

الکتروموتور 3 اسب کلاج دار 1400دور تک فاز بارلی مدل YC-112M-4

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 2/2kw-3hp
0 از 0
الکتروموتور 3 اسب کلاج دار 1400دور تک فاز بارلی مدل YC-112M-4 مقایسه

3,987,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.25kw-1/3hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.25kw مقایسه

1,785,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.37kw-1/2hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 71-4B 0.37kw مقایسه

1,985,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.55kw-3/4hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4A 0.55kw مقایسه

2,258,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.75kw-1hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 80-4B 0.75kw مقایسه

2,415,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4A 1.1kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 1/1kw-1/5hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4A 1.1kw مقایسه

2,835,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4B 1.5kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 1/5kw-2hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 90L4B 1.5kw مقایسه

3,098,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 100 4A 2.2kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 2/2kw-3hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور موتوژن CR 100 4A 2.2kw مقایسه

3,728,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.37kw-1/2hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2A 0.37kw مقایسه

1,890,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.55kw-3/4hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 71-2B 0.55kw مقایسه

1,943,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.75kw-1hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2A 0.75kw مقایسه

2,310,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2B 1.1kw

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 1/1kw-1/5hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 80-2B 1.1kw مقایسه

2,415,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2A 1.5kw

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 1/5kw-2hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2A 1.5kw مقایسه

2,940,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2B 2.2kw

 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 2/2kw-3hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور موتوژن CR 90L2B 2.2kw مقایسه

3,255,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.25kw-1/3hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw مقایسه

2,184,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.37kw-1/2hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4B 0.37kw مقایسه

2,405,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4B 0.75kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 0.75kw-1hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 80-4B 0.75kw مقایسه

2,730,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 90L4A 1.1kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 1/1kw-1/5hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 90L4A 1.1kw مقایسه

3,234,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 100L4A 1.5kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 1/5kw-2hp
0 از 0
الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 100L4A 1.5kw مقایسه

3,570,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 100L4B 2.2kw

 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • قدرت موتور : 2/2kw-3hp
1 از 2
الکتروموتور تک فاز کلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 100L4B 2.2kw مقایسه

4,148,000 تومان