0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

نازل بابلر 190 لیتر خاکستری ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 190 لیتر
0 از 0
نازل بابلر 190 لیتر خاکستری ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

بست 8 میلیمتری مه پاش ایران دریپ

 • جنس : پلی پروپیلن
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 8 میلیمتر
0 از 0
بست 8 میلیمتری مه پاش ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

بوشن T2 1/2 پلاستیکی ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 12 میلیمتر
0 از 0
بوشن T2 1/2 پلاستیکی ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

پایه بابلر 16 ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 16 میلیمتر
0 از 0
پایه بابلر 16 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

رابط داخل لوله A-C T1 12*12 ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 12*12 میلیمتر
0 از 0
رابط داخل لوله A-C T1 12*12 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

زانو داخل لوله irrysis 6 ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 6 میلیمتر
0 از 0
زانو داخل لوله irrysis 6 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

سربابلر 135 لیتر ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 135 لیتر
0 از 0
سربابلر 135 لیتر ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

سه راه داخل لوله irrysis 16*1/2 ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 1/2*16 میلیمتر
0 از 0
سه راه داخل لوله irrysis 16*1/2 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

گیره نگهدارنده لوله 16 ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 16 میلیمتر
0 از 0
گیره نگهدارنده لوله 16 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

نازل بابلر 30 لیتر آبی ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 30 لیتر
0 از 0
نازل بابلر 30 لیتر آبی ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

نازل بابلر 135 لیتر سفید ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 135 لیتر
0 از 0
نازل بابلر 135 لیتر سفید ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

واشر بست ابتدایی فشاری 12 و 16 ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 12 میلیمتر و 16 میلیمتر
0 از 0
واشر بست ابتدایی فشاری 12 و 16 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

بست ابتدایی 6 میلیمتری T0 ایران دریپ

 • جنس : پلی پروپیلن
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 6 میلیمتر
0 از 0
بست ابتدایی 6 میلیمتری T0 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

بست ابتدایی 8 میلیمتری T0 ایران دریپ

 • جنس : پلی پروپیلن
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 8 میلیمتر
0 از 0
بست ابتدایی 8 میلیمتری T0 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

بست ابتدایی فشاری 12 T1 ایران دریپ

 • جنس : پلی پروپیلن
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 12 میلیمتر
0 از 0
بست ابتدایی فشاری 12 T1 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

بست ابتدایی فشاری 16 T1 ایران دریپ

 • جنس : پلی پروپیلن
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 16 میلیمتر
0 از 0
بست ابتدایی فشاری 16 T1 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

بست ابتدایی فشاری با واشر 12A-C T1 ایران دریپ

 • جنس : پلی پروپیلن
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 12 میلیمتر
0 از 0
بست ابتدایی فشاری با واشر 12A-C T1 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

بست ابتدایی فشاری با واشر 16A-C T1 ایران دریپ

 • جنس : پلی پروپیلن
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 16 میلیمتر
0 از 0
بست ابتدایی فشاری با واشر 16A-C T1 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

بست ابتدایی فشاری و تبدیل 16*12 irrysis ایران دریپ

 • جنس : پلی پروپیلن
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 12*16 میلیمتر
0 از 0
بست ابتدایی فشاری و تبدیل 16*12 irrysis ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

بست انتهایی T2 12 ایران دریپ

 • جنس : پلی پروپیلن
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 12 میلیمتر
0 از 0
بست انتهایی T2 12 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

بست انتهایی T1 16 ایران دریپ

 • جنس : پلی پروپیلن
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 16 میلیمتر
0 از 0
بست انتهایی T1 16 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

بست انتهایی T2 20 ایران دریپ

 • جنس : پلی پروپیلن
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 20 میلیمتر
0 از 0
بست انتهایی T2 20 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

پایه بابلر 12 ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 12 میلیمتر
0 از 0
پایه بابلر 12 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

پایه بابلر 8 ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 8 میلیمتر
0 از 0
پایه بابلر 8 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

رابط داخل لوله A-C T1 16*16 ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 16*16 میلیمتر
0 از 0
رابط داخل لوله A-C T1 16*16 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

رابط داخل لوله T2 20*20 ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 20*20 میلیمتر
0 از 0
رابط داخل لوله T2 20*20 ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

سربابلر 190 لیتر ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 190 لیتر
0 از 0
سربابلر 190 لیتر ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

سربابلر 30 لیتر ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 30 لیتر
0 از 0
سربابلر 30 لیتر ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

سربابلر 300 لیتر ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 300 لیتر
0 از 0
سربابلر 300 لیتر ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

سربابلر 400 لیتر ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 400 لیتر
0 از 0
سربابلر 400 لیتر ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی

سربابلر 75 لیتر ایران دریپ

 • جنس : پلاستیکی
 • نوع : آبیاری
 • سایز : 75 لیتر
0 از 0
سربابلر 75 لیتر ایران دریپ مقایسه

استعلام موجودی