فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFU-210-05R

 • نوع : انعطاف پذیر سرتخت
 • فاصله تشخیص : 35mm
 • حداقل اندازه هدف تشخیص : 0.0125mm
 • شعاع خمش مجاز : R1
0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFU-210-05R مقایسه

استعلام موجودی

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFN-210-05R

 • نوع : انعطاف پذیر سرتخت
 • فاصله تشخیص : 30 میلیمتر
 • حداقل اندازه هدف تشخیص : 0.0125 میلیمتر
 • شعاع خمش مجاز : R1
0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFN-210-05R مقایسه

استعلام موجودی

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDF-210-05R

 • نوع : انعطاف پذیر سرتخت
 • فاصله تشخیص : 30mm
 • حداقل اندازه هدف تشخیص : 0.0125mm
 • شعاع خمش مجاز : R1
0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDF-210-05R مقایسه

استعلام موجودی

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-05

 • نوع : استاندارد استوانه ای با قطر 3 میلیمتر
 • فاصله تشخیص : 40 میلیمتر
 • حداقل اندازه هدف تشخیص : 0.03 میلیمتر
 • شعاع خمش مجاز : R15
0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-05 مقایسه

استعلام موجودی

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05R

 • نوع : انعطاف پذیر با پیچ M3
 • فاصله تشخیص : 35 میلیمتر
 • حداقل اندازه هدف تشخیص : 0.0125 میلیمتر
 • شعاع خمش مجاز : R1
0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05R مقایسه

استعلام موجودی

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05R

 • نوع : استاندارد با پیچ M4
 • فاصله تشخیص : 35mm
 • حداقل اندازه هدف تشخیص : 0.0125mm
 • شعاع خمش مجاز : R1
0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05R مقایسه

استعلام موجودی

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-10R

 • نوع : استاندارد با پیچ M6
 • فاصله تشخیص : 130mm
 • حداقل اندازه هدف تشخیص : 0.04mm
 • شعاع خمش مجاز : R1
0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-10R مقایسه

استعلام موجودی

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-06B

 • نوع : استاندارد با پیچ M3
 • فاصله تشخیص : 35mm
 • حداقل اندازه هدف تشخیص : 0.0125mm
 • شعاع خمش مجاز : R5
0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-06B مقایسه

استعلام موجودی

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-06B

 • نوع : استوانه ای با قطر 3 میلیمتر
 • فاصله تشخیص : 35mm
 • حداقل اندازه هدف تشخیص : 0.0125mm
 • شعاع خمش مجاز : R5
0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-06B مقایسه

استعلام موجودی

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-06B

 • نوع : استاندارد با پیچ M4
 • فاصله تشخیص : 35mm
 • حداقل اندازه هدف تشخیص : 0.0125mm
 • شعاع خمش مجاز : R5
0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-06B مقایسه

استعلام موجودی

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-13B

 • نوع : استاندارد با پیچ M6
 • فاصله تشخیص : 100mm
 • حداقل اندازه هدف تشخیص : 0.0125mm
 • شعاع خمش مجاز : R5
0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-13B مقایسه

استعلام موجودی

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05

 • نوع : استاندارد با پیچ M3
 • فاصله تشخیص : 40 میلیمتر
 • حداقل اندازه هدف تشخیص : 0.03 میلیمتر
 • شعاع خمش مجاز : R15
0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05 مقایسه

استعلام موجودی

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05

 • نوع : استاندارد با پیچ M4
 • فاصله تشخیص : 40 میلیمتر
 • حداقل اندازه هدف تشخیص : 0.03 میلیمتر
 • شعاع خمش مجاز : R15
0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05 مقایسه

استعلام موجودی