0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 20 تا 100 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 20 تا 100 آمپر مقایسه

620,700 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 125 تا 225 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 125 تا 225 آمپر مقایسه

1,041,000 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 300 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 300 آمپر مقایسه

2,533,800 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 350 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 350 آمپر مقایسه

2,533,800 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 400 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 400 آمپر مقایسه

2,617,000 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 500 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 500 آمپر مقایسه

4,077,700 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 630 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 630 آمپر مقایسه

4,254,700 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 800 آمپر

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای 800 آمپر مقایسه

4,609,600 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای فریم کوچک

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت فیکس هیوندای فریم کوچک مقایسه

545,300 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 16 تا 100 آمپر

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 16 تا 100 آمپر مقایسه

803,200 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 125 تا 250 آمپر

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 125 تا 250 آمپر مقایسه

1,278,200 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 800 آمپر

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 800 آمپر مقایسه

5,740,300 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 400 آمپر الکترونیکی

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 400 آمپر الکترونیکی مقایسه

استعلام موجودی

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 630 آمپر الکترونیکی

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 630 آمپر الکترونیکی مقایسه

استعلام موجودی

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 800 آمپر الکترونیکی

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 800 آمپر الکترونیکی مقایسه

11,065,100 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 1000 آمپر الکترونیکی

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 1000 آمپر الکترونیکی مقایسه

11,623,000 تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 1600 آمپر الکترونیکی

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل :
0 از 0
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم هیوندای 1600 آمپر الکترونیکی مقایسه

17,906,000 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم غیرقابل تنظیم ABN103C- 40

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم غیرقابل تنظیم ABN103C- 40 مقایسه

469,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 50

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 50 مقایسه

469,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 60

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 60 مقایسه

469,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 75

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 75 مقایسه

469,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 100

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN103C - 100 مقایسه

469,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 125

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 125 مقایسه

787,000 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 150

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 150 مقایسه

787,000 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 175

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 175 مقایسه

787,000 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 200

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 200 مقایسه

787,000 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 225

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 225 مقایسه

787,000 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 250

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABN203C - 250 مقایسه

787,000 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABS403C - 300

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABS403C - 300 مقایسه

1,951,400 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABS403C - 400

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABS403C - 400 مقایسه

1,978,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABS803C - 630

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABS803C - 630 مقایسه

3,216,400 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABS803C - 800

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم ABS803C - 800 مقایسه

3,484,600 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 16

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 16 مقایسه

607,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 20

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 20 مقایسه

607,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 25

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 25 مقایسه

607,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 32

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 32 مقایسه

607,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 40

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 40 مقایسه

607,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 50

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 50 مقایسه

607,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 63

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 63 مقایسه

607,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 80

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 80 مقایسه

607,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 100

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH103C - 100 مقایسه

607,300 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH203C - 125

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH203C - 125 مقایسه

966,400 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH203C - 160

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH203C - 160 مقایسه

966,400 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH203C - 200

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH203C - 200 مقایسه

966,400 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH203C - 250

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت متاسل LS حرارتی قابل تنظیم ABH203C - 250 مقایسه

966,400 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم TD160N FTU 100 1

 • ویژگی : غیر قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 1 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی غیرقابل تنظیم TD160N FTU 100 1 مقایسه

266,200 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 16 3

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 16 3 مقایسه

814,600 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 25 3

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 25 3 مقایسه

814,600 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 32 3

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 32 3 مقایسه

814,600 تومان

کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 40 3

 • ویژگی : قابل تنظیم
 • جریان :
 • تعداد پل : 3 پل
0 از 0
کلید اتوماتیک کامپکت سوسل LS حرارتی قابل تنظیم TD100N FMU 40 3 مقایسه

814,600 تومان