فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 16 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 16A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 16 آمپر مقایسه

31,000 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 25A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر مقایسه

31,000 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 32A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر مقایسه

31,000 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220v
 • جریان نامی : 10A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر مقایسه

31,000 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 40 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 40A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 40 آمپر مقایسه

31,800 تومان

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C1A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 1 آمپر
0 از 0
کلید مینیاتوری LS BKN 1P C1A مقایسه

21,200 تومان

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C2A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 2 آمپر
0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C2A مقایسه

21,200 تومان

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C4A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 4A
0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C4A مقایسه

21,200 تومان

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C6A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 6 آمپر
0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C6A مقایسه

21,200 تومان

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C10A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 10 آمپر
0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C10A مقایسه

21,200 تومان

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C16A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 16 آمپر
0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C16A مقایسه

21,200 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 63 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 63A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 63 آمپر مقایسه

31,800 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 10 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 10A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 10 آمپر مقایسه

63,800 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 16 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 16A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 16 آمپر مقایسه

63,800 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 25 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 25A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 25 آمپر مقایسه

63,800 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 32 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 32A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 32 آمپر مقایسه

63,800 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 40 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 40A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 40 آمپر مقایسه

63,800 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 50 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 50A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 50 آمپر مقایسه

63,800 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 63 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 63A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 63 آمپر مقایسه

63,800 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 10 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 10A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 10 آمپر مقایسه

94,200 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 16 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 16A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 16 آمپر مقایسه

94,200 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 25 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 25A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 25 آمپر مقایسه

94,200 تومان

فیوز مینیاتوری LS BKN 1P C20A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 20 آمپر
0 از 0
فیوز مینیاتوری LS BKN 1P C20A مقایسه

21,200 تومان

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C25A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 25A
0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C25A مقایسه

21,200 تومان

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C32A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 32A
0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C32A مقایسه

21,200 تومان

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C40A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 40A
0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C40A مقایسه

21,700 تومان

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C50A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 50A
0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C50A مقایسه

21,700 تومان

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C63A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 63A
0 از 0
کلید مینیاتوری LS BKN 1P C63A مقایسه

21,700 تومان

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C6A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 6A
0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C6A مقایسه

36,400 تومان

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C10A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 10A
0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C10A مقایسه

36,400 تومان

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C16A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 16A
0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C16A مقایسه

36,400 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 32 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 32
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 32 آمپر مقایسه

94,200 تومان

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 40 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 40A
0 از 0
کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 40 آمپر مقایسه

94,200 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 25A
0 از 0
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر مقایسه

177,400 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 32 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 32A
0 از 0
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 32 آمپر مقایسه

177,400 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 40A
0 از 0
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر مقایسه

177,400 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 63 آمپر

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 2
 • ولتاژ : 220V
 • جریان نامی : 63A
1 از 5
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 63 آمپر مقایسه

177,400 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 4
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 25A
0 از 0
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر مقایسه

416,300 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 32 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 4
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 32A
0 از 0
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 32 آمپر مقایسه

416,300 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 4
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 40A
0 از 0
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر مقایسه

416,300 تومان

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 63 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 4
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 63A
0 از 0
کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 63 آمپر مقایسه

416,300 تومان

کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 63 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 63A
0 از 0
کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 63 آمپر مقایسه

استعلام موجودی

کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 100 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 100A
0 از 0
کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 100 آمپر مقایسه

131,300 تومان

کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 125 آمپر

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ : 380V
 • جریان نامی : 125A
0 از 0
کلید خشک MSD قابل قطع هیوندای زیربار 3 پل 125 آمپر مقایسه

139,600 تومان

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C20A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 20A
0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C20A مقایسه

36,400 تومان

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P+N B/C25A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 25A
0 از 0
فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P+N B/C25A مقایسه

36,400 تومان

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N B/C32A

 • فاز : تکفاز
 • تعداد پل : 1
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 32A
0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N B/C32A مقایسه

36,400 تومان

کلید مینیاتوری ال اس BKN 3P C4A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 4A
0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 3P C4A مقایسه

64,170 تومان

کلید مینیاتوری ال اس BKN 3P C6A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 6A
0 از 0
کلید مینیاتوری ال اس BKN 3P C6A مقایسه

64,170 تومان

فیوز مینیاتوری LS BKN 3P B/C10A

 • فاز : سه فاز
 • تعداد پل : 3
 • ولتاژ :
 • جریان نامی : 10A
0 از 0
فیوز مینیاتوری LS BKN 3P B/C10A مقایسه

64,170 تومان