منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

لوله کومبی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

 • قطر : 10cm-4in
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : کومبی
0 از 0
لوله کومبی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن مقایسه

64,000 تومان

لوله فویلی 10 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

 • قطر : 10cm-4in
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 10M
 • شکل : خرطومی
 • نوع : فویلی
0 از 0
لوله فویلی 10 متری سایز 10cm-4in پردیس فن مقایسه

67,600 تومان

لوله کومبی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

 • قطر : 12cm-5in
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : کومبی
0 از 0
لوله کومبی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن مقایسه

74,100 تومان

لوله فویلی 10 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

 • قطر : 12cm-5in
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 10M
 • شکل : خرطومی
 • نوع : فویلی
0 از 0
لوله فویلی 10 متری سایز 12cm-5in پردیس فن مقایسه

87,100 تومان

لوله کومبی 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

 • قطر : 15cm-6in
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : کومبی
0 از 0
لوله کومبی 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن مقایسه

93,600 تومان

لوله فویلی 10 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

 • قطر : 15cm-6in
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 10M
 • شکل : خرطومی
 • نوع : فویلی
0 از 0
لوله فویلی 10 متری سایز 15cm-6in پردیس فن مقایسه

97,500 تومان

کانال خرطومی هایفلکس-آبنما 20 متری سایز 5cm-2in پردیس فن

 • قطر : 5cm-2in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی هایفلکس
0 از 0
کانال خرطومی هایفلکس-آبنما 20 متری سایز 5cm-2in پردیس فن مقایسه

105,300 تومان

لوله کومبی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

 • قطر : 20cm-8in
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : کومبی
0 از 0
لوله کومبی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن مقایسه

111,540 تومان

لوله فویلی 10 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

 • قطر : 20cm-8in
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 10M
 • شکل : خرطومی
 • نوع : فویلی
0 از 0
لوله فویلی 10 متری سایز 20cm-8in پردیس فن مقایسه

121,000 تومان

کانال خرطومی هایفلکس-آبنما 20 متری سایز 6cm-2.4in پردیس فن

 • قطر : 6cm-2.4in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی هایفلکس
0 از 0
کانال خرطومی هایفلکس-آبنما 20 متری سایز 6cm-2.4in پردیس فن مقایسه

126,300 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 3.4 سانتیمتر پردیس فن

 • قطر : 3.4cm
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 3.4 سانتیمتر پردیس فن مقایسه

144,300 تومان

لوله کومبی 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن

 • قطر : 30cm-12in
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : کومبی
0 از 0
لوله کومبی 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن مقایسه

147,000 تومان

لوله کومبی 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

 • قطر : 25cm-10in
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : کومبی
0 از 0
لوله کومبی 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن مقایسه

148,200 تومان

لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

 • قطر : 10cm-4in
 • جنس : PVC-آلومینیوم
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : IFD عایقدار
0 از 0
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن مقایسه

148,200 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 5cm-2in پردیس فن

 • قطر : 5cm-2in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 5cm-2in پردیس فن مقایسه

163,800 تومان

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 7cm-2.8in پردیس فن

 • قطر : 7cm-2in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی برزنتی
0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 7cm-2.8in پردیس فن مقایسه

163,800 تومان

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 8cm-3in پردیس فن

 • قطر : 8cm-3in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی برزنتی
0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 8cm-3in پردیس فن مقایسه

163,800 تومان

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 9cm-3.5in پردیس فن

 • قطر : 9cm-3.5in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی برزنتی
0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 9cm-3.5in پردیس فن مقایسه

163,800 تومان

لوله فویلی 10 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

 • قطر : 25cm-10in
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 10m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : فویلی
0 از 0
لوله فویلی 10 متری سایز 25cm-10in پردیس فن مقایسه

165,000 تومان

لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

 • قطر : 12cm-5in
 • جنس : PVC-آلومینیوم
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : IFD عایقدار
0 از 0
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن مقایسه

171,600 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 6cm-2.4in پردیس فن

 • قطر : 6cm-2.4in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 6cm-2.4in پردیس فن مقایسه

177,000 تومان

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

 • قطر : 10cm-4in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی برزنتی
0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن مقایسه

178,600 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

 • قطر : 10cm-4in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6M
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن مقایسه

178,600 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 11cm-4.3in پردیس فن

 • قطر : 11cm-4.3in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 11cm-4.3in پردیس فن مقایسه

191,000 تومان

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 11cm-4.3in پردیس فن

 • قطر : 11cm-4.3in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی برزنتی
0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 11cm-4.3in پردیس فن مقایسه

191,000 تومان

لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

 • قطر : 15cm-6in
 • جنس : PVC-آلومینیوم
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : IFD عایقدار
0 از 0
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن مقایسه

195,000 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 7cm-2.8in پردیس فن

 • قطر : 7cm-2.8in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 7cm-2.8in پردیس فن مقایسه

201,200 تومان

لوله فویلی 10 متری سایز 30cm-12in پردیس فن

 • قطر : 3cm
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 10m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : فویلی
0 از 0
لوله فویلی 10 متری سایز 30cm-12in پردیس فن مقایسه

202,800 تومان

کانال خرطومی هایفلکس-آبنما 20 متری سایز 2-2.5cm پردیس فن

 • قطر : 2-2.5cm
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی هایفلکس
0 از 0
کانال خرطومی هایفلکس-آبنما 20 متری سایز 2-2.5cm پردیس فن مقایسه

208,000 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 8cm-3in پردیس فن

 • قطر : 8cm-3in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 8cm-3in پردیس فن مقایسه

210,600 تومان

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

 • قطر : 12cm-5in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی برزنتی
0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن مقایسه

213,700 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

 • قطر : 12cm-5in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن مقایسه

213,700 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 9cm-3.5in پردیس فن

 • قطر : 9cm-3.5in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 9cm-3.5in پردیس فن مقایسه

214,500 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

 • قطر : 10cm-4in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن مقایسه

218,400 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 14cm-5.5in پردیس فن

 • قطر : 14cm-5.5in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 14cm-5.5in پردیس فن مقایسه

227,700 تومان

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 14cm-5.5in پردیس فن

 • قطر : 14cm-5.5in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی برزنتی
0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 14cm-5.5in پردیس فن مقایسه

227,700 تومان

لوله کومبی 6 متری سایز 35cm-14in پردیس فن

 • قطر : 35cm-14in
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : کومبی
0 از 0
لوله کومبی 6 متری سایز 35cm-14in پردیس فن مقایسه

234,000 تومان

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

 • قطر : 15cm-6in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی برزنتی
0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن مقایسه

237,000 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

 • قطر : 15cm-6in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن مقایسه

237,000 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 11cm-4.3in پردیس فن

 • قطر : 11cm-4.3in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 11cm-4.3in پردیس فن مقایسه

241,800 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 17cm-7in پردیس فن

 • قطر : 17cm-7in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 17cm-7in پردیس فن مقایسه

245,700 تومان

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 17cm-7in پردیس فن

 • قطر : 17cm-7in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی برزنتی
0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 17cm-7in پردیس فن مقایسه

245,700 تومان

لوله فویلی 10 متری سایز 35cm-14in پردیس فن

 • قطر : 35cm-14in
 • جنس : آلمینیوم
 • طول : 10m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : فویلی
0 از 0
لوله فویلی 10 متری سایز 35cm-14in پردیس فن مقایسه

247,000 تومان

لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

 • قطر : 20cm-8in
 • جنس : PVC-آلومینیوم
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : IFD عایقدار
0 از 0
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن مقایسه

249,600 تومان

کانال خرطومی هایفلکس-آبنما 20 متری سایز 3.4cm پردیس فن

 • قطر : 3.4cm
 • جنس : PVC
 • طول : 20m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی هایفلکس
0 از 0
کانال خرطومی هایفلکس-آبنما 20 متری سایز 3.4cm پردیس فن مقایسه

260,000 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

 • قطر : 12cm-5in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن مقایسه

265,200 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 14cm-5.5in پردیس فن

 • قطر : 14cm-5.5in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 14cm-5.5in پردیس فن مقایسه

273,000 تومان

کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

 • قطر : 20cm-8in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی برزنتی
0 از 0
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن مقایسه

279,200 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

 • قطر : 20cm-8in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن مقایسه

279,200 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

 • قطر : 15cm-6in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن مقایسه

288,600 تومان