فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

 • قطر : 20cm-8in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن مقایسه

343,200 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 22.5cm-9in پردیس فن

 • قطر : 22.5cm-9in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 22.5cm-9in پردیس فن مقایسه

368,000 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

 • قطر : 25cm-10in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن مقایسه

397,800 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن

 • قطر : 30cm-12in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن مقایسه

436,800 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 35cm-14in پردیس فن

 • قطر : 35cm-14in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 35cm-14in پردیس فن مقایسه

534,300 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 40cm-16in پردیس فن

 • قطر : 40cm-16in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 40cm-16in پردیس فن مقایسه

592,800 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 45cm-18in پردیس فن

 • قطر : 45cm-18in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 45cm-18in پردیس فن مقایسه

670,800 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 50cm-20in پردیس فن

 • قطر : 50cm-20in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 50cm-20in پردیس فن مقایسه

756,600 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 60cm-24in پردیس فن

 • قطر : 60cm-24in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 60cm-24in پردیس فن مقایسه

936,000 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 70cm-28in پردیس فن

 • قطر : 70cm-28in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 70cm-28in پردیس فن مقایسه

1,115,400 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 80cm-32in پردیس فن

 • قطر : 80cm-32in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 80cm-32in پردیس فن مقایسه

1,326,000 تومان

کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 90cm-36in پردیس فن

 • قطر : 90cm-36in
 • جنس : PVC
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PVC
0 از 0
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 90cm-36in پردیس فن مقایسه

1,560,000 تومان

کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

 • قطر : 10cm-4in
 • جنس : گالوانیزه
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی نسوز
0 از 0
کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن مقایسه

1,778,400 تومان

کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

 • قطر : 12cm-5in
 • جنس : گالوانیزه
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی نسوز
0 از 0
کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن مقایسه

2,121,600 تومان

کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

 • قطر : 15cm-6in
 • جنس : گالوانیزه
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی نسوز
0 از 0
کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن مقایسه

2,371,200 تومان

کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

 • قطر : 20cm-8in
 • جنس : گالوانیزه
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی نسوز
0 از 0
کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن مقایسه

2,808,000 تومان

کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

 • قطر : 25cm-10in
 • جنس : گالوانیزه
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی نسوز
0 از 0
کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن مقایسه

3,151,200 تومان

کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن

 • قطر : 30cm-12in
 • جنس : گالوانیزه
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی نسوز
0 از 0
کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن مقایسه

3,681,600 تومان

کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 35cm-14in پردیس فن

 • قطر : 35cm-14in
 • جنس : گالوانیزه
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی نسوز
0 از 0
کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 35cm-14in پردیس فن مقایسه

4,181,000 تومان

کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 40cm-16in پردیس فن

 • قطر : 40cm-16in
 • جنس : گالوانیزه
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی نسوز
0 از 0
کانال خرطومی نسوز 6 متری سایز 40cm-16in پردیس فن مقایسه

4,524,000 تومان

کانال خرطومی PU 6 متری سایز 5cm-2in پردیس فن

 • قطر : 5cm-2in
 • جنس : pu
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PU
0 از 0
کانال خرطومی PU 6 متری سایز 5cm-2in پردیس فن مقایسه

351,000 تومان

کانال خرطومی PU 6 متری سایز 6cm-2.4in پردیس فن

 • قطر : 6cm-2.4in
 • جنس : pu
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PU
0 از 0
کانال خرطومی PU 6 متری سایز 6cm-2.4in پردیس فن مقایسه

370,500 تومان

کانال خرطومی PU 6 متری سایز 8cm-3in پردیس فن

 • قطر : 8cm-3in
 • جنس : pu
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PU
0 از 0
کانال خرطومی PU 6 متری سایز 8cm-3in پردیس فن مقایسه

429,000 تومان

کانال خرطومی PU 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

 • قطر : 10cm-4in
 • جنس : pu
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PU
0 از 0
کانال خرطومی PU 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن مقایسه

448,500 تومان

کانال خرطومی PU 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

 • قطر : 12cm-5in
 • جنس : pu
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PU
0 از 0
کانال خرطومی PU 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن مقایسه

526,500 تومان

کانال خرطومی PU 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

 • قطر : 15cm-6in
 • جنس : pu
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PU
0 از 0
کانال خرطومی PU 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن مقایسه

585,000 تومان

کانال خرطومی PU 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

 • قطر : 20cm-8in
 • جنس : pu
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PU
0 از 0
کانال خرطومی PU 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن مقایسه

682,500 تومان

کانال خرطومی PU 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

 • قطر : 25cm-10in
 • جنس : pu
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی PU
0 از 0
کانال خرطومی PU 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن مقایسه

799,500 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

 • قطر : 10cm-4in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6M
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن مقایسه

178,600 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 11cm-4.3in پردیس فن

 • قطر : 11cm-4.3in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 11cm-4.3in پردیس فن مقایسه

191,000 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

 • قطر : 12cm-5in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن مقایسه

213,700 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 14cm-5.5in پردیس فن

 • قطر : 14cm-5.5in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 14cm-5.5in پردیس فن مقایسه

227,700 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

 • قطر : 15cm-6in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن مقایسه

237,000 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 17cm-7in پردیس فن

 • قطر : 17cm-7in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 17cm-7in پردیس فن مقایسه

245,700 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

 • قطر : 20cm-8in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن مقایسه

279,200 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 22.5cm-9in پردیس فن

 • قطر : 22.5cm-9in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 22.5cm-9in پردیس فن مقایسه

291,700 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

 • قطر : 25cm-10in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن مقایسه

315,900 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن

 • قطر : 30cm-12in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن مقایسه

368,100 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 35cm-14in پردیس فن

 • قطر : 35cm-14in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 35cm-14in پردیس فن مقایسه

417,300 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 40cm-16in پردیس فن

 • قطر : 40cm-16in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 40cm-16in پردیس فن مقایسه

453,000 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 45cm-18in پردیس فن

 • قطر : 45cm-18in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 45cm-18in پردیس فن مقایسه

547,500 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 50cm-20in پردیس فن

 • قطر : 50cm-20in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 50cm-20in پردیس فن مقایسه

687,900 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 60cm-24in پردیس فن

 • قطر : 60cm-24in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 60cm-24in پردیس فن مقایسه

842,400 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 70cm-28in پردیس فن

 • قطر : 70cm-28in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 70cm-28in پردیس فن مقایسه

1,025,000 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 80cm-32in پردیس فن

 • قطر : 80cm-32in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 80cm-32in پردیس فن مقایسه

1,235,500 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 90cm-36in پردیس فن

 • قطر :
 • جنس :
 • طول :
 • شکل :
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 90cm-36in پردیس فن مقایسه

1,404,000 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 100cm-40in پردیس فن

 • قطر : 100cm-40in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 100cm-40in پردیس فن مقایسه

1,614,600 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 110cm-44in پردیس فن

 • قطر : 110cm-44in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 110cm-44in پردیس فن مقایسه

1,825,200 تومان

کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 120cm-48in پردیس فن

 • قطر : 120cm-48in
 • جنس : برزنت
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : خرطومی معدنی
0 از 0
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 120cm-48in پردیس فن مقایسه

2,106,000 تومان

لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

 • قطر : 10cm-4in
 • جنس : PVC-آلومینیوم
 • طول : 6m
 • شکل : خرطومی
 • نوع : IFD عایقدار
0 از 0
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن مقایسه

148,200 تومان