جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

ساید چنل تک فاز استریم HG-370B

 • برق : تک فاز
 • سایز دهانه ورودی : 40
 • سایز دهانه خروجی : 40
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 0.5
0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-370B مقایسه

3,000,000 تومان

ساید چنل تک فاز استریم HG-550B

 • برق : تک فاز
 • سایز دهانه ورودی : 47
 • سایز دهانه خروجی : 47
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 3/4
0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-550B مقایسه

استعلام موجودی

ساید چنل تک فاز استریم HG-750B

 • برق : تک فاز
 • سایز دهانه ورودی : 47
 • سایز دهانه خروجی : 47
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 1
0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-750B مقایسه

استعلام موجودی

ساید چنل تک فاز استریم HG-1100B

 • برق : تک فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 1.5
0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-1100B مقایسه

استعلام موجودی

ساید چنل تک فاز استریم HG-1500B

 • برق : تک فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 2
0 از 0
ساید چنل تک فاز استریم HG-1500B مقایسه

4,500,000 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG370SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 40
 • سایز دهانه خروجی : 40
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 0.5
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG370SB مقایسه

استعلام موجودی

سایدچنل سه فاز استریم HG550SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 47
 • سایز دهانه خروجی : 47
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 3/4
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG550SB مقایسه

استعلام موجودی

سایدچنل سه فاز استریم HG750SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 47
 • سایز دهانه خروجی : 47
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 1
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG750SB مقایسه

استعلام موجودی

سایدچنل سه فاز استریم HG 1100SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 1.5
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG 1100SB مقایسه

استعلام موجودی

سایدچنل سه فاز استریم HG 1500SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 2
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG 1500SB مقایسه

5,200,000 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG 2200SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 3
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG 2200SB مقایسه

6,500,000 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG 3000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 4
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG 3000SB مقایسه

استعلام موجودی

سایدچنل سه فاز استریم HG4000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 59
 • سایز دهانه خروجی : 59
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 5.5
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG4000SB مقایسه

10,500,000 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG5500SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 80
 • سایز دهانه خروجی : 80
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 7.5
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG5500SB مقایسه

استعلام موجودی

سایدچنل سه فاز استریم HG7500SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 80
 • سایز دهانه خروجی : 80
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 10
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG7500SB مقایسه

19,000,000 تومان

سایدچنل سه فاز استریم HG11000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 15
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG11000SB مقایسه

استعلام موجودی

سایدچنل سه فاز استریم HG13000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 17.5
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG13000SB مقایسه

استعلام موجودی

سایدچنل سه فاز استریم HG15000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 20
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG15000SB مقایسه

استعلام موجودی

سایدچنل سه فاز استریم HG18000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 25
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG18000SB مقایسه

استعلام موجودی

سایدچنل سه فاز استریم HG20000SB

 • برق : سه فاز
 • سایز دهانه ورودی : 103
 • سایز دهانه خروجی : 103
 • دور موتور rpm :
 • توان موتور (اسب) : 28
0 از 0
سایدچنل سه فاز استریم HG20000SB مقایسه

استعلام موجودی