جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

ست 4 تایی مته همه کاره Bosch D4-5-6-8

 • نوع مته : همه کاره
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
ست 4 تایی مته همه کاره Bosch D4-5-6-8 مقایسه

300,000 تومان

ست 5 عددی مته الماسه Bosch D4-5-6-8mm

 • نوع مته : مته الماسه
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
ست 5 عددی مته الماسه Bosch D4-5-6-8mm مقایسه

72,000 تومان

ست مته شش گوش فلز Bosch D2-3-4-5-6

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
ست مته شش گوش فلز Bosch D2-3-4-5-6 مقایسه

استعلام موجودی

ست مته فلز Bosch HSS-R

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
 ست مته فلز Bosch HSS-R مقایسه

109,000 تومان

مته چهار شیار12/400/460 Bosch S3 12mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته چهار شیار12/400/460 Bosch S3 12mm مقایسه

136,000 تومان

مته چهار شیار7/50/110 Bosch 7mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : ساده
0 از 0
مته چهار شیار7/50/110 Bosch 7mm مقایسه

31,500 تومان

مته چهار شیار7/50/110 Bosch S3 7mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته چهار شیار7/50/110 Bosch S3 7mm مقایسه

استعلام موجودی

مته چهار شیار8/50/110 Bosch 8mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته چهار شیار8/50/110 Bosch 8mm مقایسه

استعلام موجودی

مته چهار شیار6/50/110 Bosch S3 6mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته چهار شیار6/50/110 Bosch S3 6mm مقایسه

استعلام موجودی

مته چهار شیار7/100/160 Bosch S3 7mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته چهار شیار7/100/160 Bosch S3 7mm مقایسه

استعلام موجودی

مته چهار شیار8/100/160 Bosch S3 8mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته چهار شیار8/100/160 Bosch S3 8mm مقایسه

استعلام موجودی

مته الماسه Bosch 6mm

 • نوع مته : مته الماسه
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته الماسه Bosch 6mm مقایسه

7,400 تومان

مته الماسه Bosch 7mm

 • نوع مته : مته الماسه
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته الماسه Bosch 7mm مقایسه

9,300 تومان

مته الماسه Bosch 8mm

 • نوع مته : مته الماسه
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته الماسه Bosch 8mm مقایسه

استعلام موجودی

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D3mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D3mm مقایسه

استعلام موجودی

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4.2mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4.2mm مقایسه

استعلام موجودی

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4mm

 • نوع مته : مته آهن HSS
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4mm مقایسه

استعلام موجودی

مته گرانیت Bosch D6-L100mm

 • نوع مته : مته تنگستن کاربید
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته گرانیت Bosch D6-L100mm مقایسه

استعلام موجودی

مته گرانیت Bosch D7-L100mm

 • نوع مته : مته تنگستن کاربید
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته گرانیت Bosch D7-L100mm مقایسه

استعلام موجودی

مته گرانیت Bosch D8-L120mm

 • نوع مته : مته تنگستن کاربید
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته گرانیت Bosch D8-L120mm مقایسه

استعلام موجودی

مته همه کاره مخصوص کاشی-آلومینیوم-مصالح ساختمانی و چوب Bosch D5mm

 • نوع مته : همه کاره
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته همه کاره مخصوص کاشی-آلومینیوم-مصالح ساختمانی و چوب Bosch D5mm مقایسه

استعلام موجودی

مته همه کاره مخصوص کاشی-آلومینیوم-مصالح ساختمانی و چوب Bosch D7mm

 • نوع مته : همه کاره
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته همه کاره مخصوص کاشی-آلومینیوم-مصالح ساختمانی و چوب Bosch D7mm مقایسه

استعلام موجودی

مته همه کاره مخصوص کاشی-آلومینیوم-مصالح ساختمانی و چوب Bosch D8-L250mm

 • نوع مته : همه کاره
 • نوع دنباله مته : شیار دار
0 از 0
مته همه کاره مخصوص کاشی-آلومینیوم-مصالح ساختمانی و چوب Bosch D8-L250mm مقایسه

استعلام موجودی