0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش 22 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-22-4V2S

 • قطر پروانه : 22*4 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 2400
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 22 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-22-4V2S مقایسه

1,291,000 تومان

هواکش 20 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-20-10L4S

 • قطر پروانه : 20*10 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 1450
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 20 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-20-10L4S مقایسه

1,963,000 تومان

هواکش 20 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-20-10L6S

 • قطر پروانه : 20*10 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 950
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 20 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-20-10L6S مقایسه

1,963,000 تومان

هواکش 25 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-25-10L4S

 • قطر پروانه : 25*10 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 1450
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 25 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-25-10L4S مقایسه

2,137,000 تومان

هواکش 25 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-25-10L6S

 • قطر پروانه : 25*10 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 950
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 25 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-25-10L6S مقایسه

2,137,000 تومان

هواکش 30 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L4S

 • قطر پروانه : 30*10 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 1400
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 30 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L4S مقایسه

2,372,000 تومان

هواکش 30 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L6S

 • قطر پروانه : 30*10 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 950
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 30 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L6S مقایسه

2,372,000 تومان

هواکش 30 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L4T

 • قطر پروانه : 30*10 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 1430
 • برق : سه فاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 30 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-30-10L4T مقایسه

2,372,000 تومان

هواکش 40 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z4S

 • قطر پروانه : 40*14 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 1380
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 40 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z4S مقایسه

4,018,000 تومان

هواکش 40 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z6S

 • قطر پروانه : 40*14 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 950
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 40 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z6S مقایسه

4,018,000 تومان

هواکش 40 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z4T

 • قطر پروانه : 40*14 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 1400
 • برق : سه فاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 40 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-40-14Z4T مقایسه

4,018,000 تومان

هواکش 50 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z4S

 • قطر پروانه : 50*18 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 1400
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 50 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z4S مقایسه

6,241,000 تومان

هواکش 50 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z6S

 • قطر پروانه : 50*18 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 950
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 50 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z6S مقایسه

6,241,000 تومان

هواکش 50 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z4T

 • قطر پروانه : 50*18 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 1400
 • برق : سه فاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش 50 سانت دمنده سقفی رادیال با موتور ایلکا REB-50-18Z4T مقایسه

6,241,000 تومان

هواکش سقفی 22سانت زیلابگ LXF-B220/44

 • قطر پروانه : 22*4 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 2500
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی 22سانت زیلابگ LXF-B220/44 مقایسه

% 42,200,000

2,112,000 تومان

هواکش سقفی 25 سانت Zilabeg LXFB-2E-250-56-M92-35

 • قطر پروانه : 22*4 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 2500
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی 25 سانت Zilabeg LXFB-2E-250-56-M92-35 مقایسه

% 42,409,000

2,312,640 تومان

هواکش سقفی 28 سانت Zilabeg LXFB-2E-280-50-M92-45

 • قطر پروانه : 30*10 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 1400
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی 28 سانت Zilabeg LXFB-2E-280-50-M92-45 مقایسه

% 42,772,000

2,661,120 تومان

هواکش سقفی 31سانت زیلابگ LXF-4E315/100

 • قطر پروانه : 30*10 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 1380
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی 31سانت زیلابگ LXF-4E315/100 مقایسه

% 43,289,000

3,157,440 تومان

هواکش سقفی 35سانت زیلابگ LXF-4E355/100

 • قطر پروانه : 40*14 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 1380
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی 35سانت زیلابگ LXF-4E355/100 مقایسه

% 44,180,000

4,012,800 تومان

هواکش سقفی 40 سانت Zilabeg LXFB-4E-400-100-M102-60

 • قطر پروانه : 40*14 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 1400
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی 40 سانت Zilabeg LXFB-4E-400-100-M102-60 مقایسه

% 45,192,000

4,984,320 تومان

هواکش سقفی 45 سانت Zilabeg LXFB-4D-450-160-M137-50

 • قطر پروانه : 50*18 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 910
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی 45 سانت Zilabeg LXFB-4D-450-160-M137-50 مقایسه

% 48,437,000

8,099,520 تومان

هواکش سقفی 50سانت زیلابگ LXF-6D500/180

 • قطر پروانه : 50*18 سانتی متر
 • دور موتور(rpm) : 900
 • برق : سه فاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی 50سانت زیلابگ LXF-6D500/180 مقایسه

% 410,285,000

9,873,600 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 250 2E

 • قطر پروانه : 25 سانتیمتر
 • دور موتور(rpm) : 2600
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 250 2E مقایسه

10,125,000 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 280 2E

 • قطر پروانه : 28 سانتیمتر
 • دور موتور(rpm) : 2700
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 280 2E مقایسه

11,886,000 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 355 4E

 • قطر پروانه : 35.5 سانتیمتر
 • دور موتور(rpm) : 1420
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 355 4E مقایسه

21,865,000 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E

 • قطر پروانه : 40 سانتیمتر
 • دور موتور(rpm) : 1400
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E مقایسه

29,495,000 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 450 4E

 • قطر پروانه : 45 سانتیمتر
 • دور موتور(rpm) : 1350
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 450 4E مقایسه

33,897,000 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 500 4E

 • قطر پروانه : 50 سانتیمتر
 • دور موتور(rpm) : 880
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 500 4E مقایسه

39,914,000 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 280 2E

 • قطر پروانه : 28 سانتیمتر
 • دور موتور(rpm) : 2700
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 280 2E مقایسه

12,326,000 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 400 2E

 • قطر پروانه : 40 سانتیمتر
 • دور موتور(rpm) : 1400
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 400 2E مقایسه

30,963,000 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 500 2E

 • قطر پروانه : 50 سانتیمتر
 • دور موتور(rpm) : 880
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0
هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 500 2E مقایسه

40,634,000 تومان