جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش بین کانالی 10سانت بلابرگ TURBO 100

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2545_1980
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 220_170
0 از 0
هواکش بین کانالی 10سانت بلابرگ TURBO 100 مقایسه

1,700,000 تومان

هواکش بین کانالی 15سانت بلابرگ TURBO 150

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 560_430
0 از 0
هواکش بین کانالی 15سانت بلابرگ TURBO 150 مقایسه

2,250,000 تومان

هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE CA 100MD

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 220_340
0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE CA 100MD مقایسه

1,518,000 تومان

هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE LINEO 100VO

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 180_255
0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت VORTICE LINEO 100VO مقایسه

1,176,000 تومان

هواکش بین کانالی 15 سانت VORTICE LINEO 150VO

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 385_550
0 از 0
هواکش بین کانالی 15 سانت VORTICE LINEO 150VO مقایسه

1,482,000 تومان

هواکش بین کانالی 10سانت S-P سری TD250-100

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 10سانت S-P سری TD250-100 مقایسه

1,836,000 تومان

فن بین کانالی 31سانت S-P سری TD2000-315

 • سایز دهانه : 315mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
0 از 0
فن بین کانالی 31سانت S-P سری TD2000-315 مقایسه

8,459,100 تومان

هواکش بین کانالی 40سانت S-P سری TD6000-400

 • سایز دهانه : 400mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 40سانت S-P سری TD6000-400 مقایسه

20,267,280 تومان

هواکش بین کانالی 10سانت بکوارد S-P سری VENT-100L VE

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 10سانت بکوارد S-P سری VENT-100L VE مقایسه

2,293,920 تومان

فن بین کانالی 15سانت بکوارد S-P سری VENT-150L VE

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
0 از 0
فن بین کانالی 15سانت بکوارد S-P سری VENT-150L VE مقایسه

2,728,080 تومان

هواکش بین کانالی 20سانت بکوارد S-P سری VENT-200L VE

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 20سانت بکوارد S-P سری VENT-200L VE مقایسه

2,984,400 تومان

هواکش بین کانالی 31سانت بکوارد S-P سری VENT-315L VE

 • سایز دهانه : 315mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
0 از 0
هواکش بین کانالی 31سانت بکوارد S-P سری VENT-315L VE مقایسه

3,853,800 تومان

هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ GF-100

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2180
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 290
0 از 0
هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ GF-100 مقایسه

935,000 تومان

داکت فن 12سانت زیلابگ GF-125

 • سایز دهانه : 125mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2330
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 405
0 از 0
داکت فن 12سانت زیلابگ GF-125 مقایسه

1,000,000 تومان

هواکش بین کانالی 15سانت زیلابگ GF-150

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2460
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 720
0 از 0
هواکش بین کانالی 15سانت زیلابگ GF-150 مقایسه

1,100,000 تومان

هواکش بین کانالی 20سانت زیلابگ GF-200

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2550
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1000
0 از 0
هواکش بین کانالی 20سانت زیلابگ GF-200 مقایسه

1,320,000 تومان

هواکش بین کانالی 25سانت زیلابگ GF-250

 • سایز دهانه : 250mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2580
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1105
0 از 0
هواکش بین کانالی 25سانت زیلابگ GF-250 مقایسه

1,365,000 تومان

هواکش بین کانالی 31سانت زیلابگ GF-315

 • سایز دهانه : 315mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2300
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1875
0 از 0
هواکش بین کانالی 31سانت زیلابگ GF-315 مقایسه

1,870,000 تومان

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 280
0 از 0
هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S مقایسه

346,000 تومان

هواکش 12 سانت بین کانالی دمنده VLN-12C2S

 • سایز دهانه : 120mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 370
0 از 0
هواکش 12 سانت بین کانالی دمنده VLN-12C2S مقایسه

380,000 تومان

هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 440
0 از 0
هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S مقایسه

415,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-350

 • سایز دهانه : 350mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1380
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 2270
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-350 مقایسه

1,210,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-400

 • سایز دهانه : 400mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1380
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 3955
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-400 مقایسه

1,450,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-400

 • سایز دهانه : 400mm
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1380
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 3400
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-400 مقایسه

1,450,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-450

 • سایز دهانه : 450mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1360
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 4620
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-450 مقایسه

1,620,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-450

 • سایز دهانه : 450mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 920
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 3220
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-450 مقایسه

1,620,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-450

 • سایز دهانه : 450mm
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1360
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 4800
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-450 مقایسه

1,620,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-500

 • سایز دهانه : 500mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1300
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 6420
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-500 مقایسه

1,815,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-500

 • سایز دهانه : 500mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 900
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 4830
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 6E-500 مقایسه

1,815,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-500

 • سایز دهانه :
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1300
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 6570
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-500 مقایسه

1,815,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-600

 • سایز دهانه : 600mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1360
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 10040
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4E-600 مقایسه

2,530,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-600

 • سایز دهانه : 600mm
 • برق : سه فاز
 • دور موتور در دقیقه : 1350
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 10820
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل 4D-600 مقایسه

2,530,000 تومان

هواکش 20 سانت بین کانالی دمنده VLN-20C2S

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2350
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 850
0 از 0
هواکش 20 سانت بین کانالی دمنده VLN-20C2S مقایسه

864,000 تومان