0
ورود به پنل کاربری

آبیاری

بست 8 میلیمتری مه پاش ایران دریپ

0 از 0
بست 8 میلیمتری مه پاش ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بوشن T2 1/2 پلاستیکی ایران دریپ

0 از 0
بوشن T2 1/2 پلاستیکی ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پایه بابلر 16 ایران دریپ

0 از 0
پایه بابلر 16 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

رابط داخل لوله A-C T1 12*12 ایران دریپ

0 از 0
رابط داخل لوله A-C T1 12*12 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

زانو داخل لوله irrysis 6 ایران دریپ

0 از 0
زانو داخل لوله irrysis 6 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سربابلر 135 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 135 لیتر ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سه راه داخل لوله irrysis 16*1/2 ایران دریپ

0 از 0
سه راه داخل لوله irrysis 16*1/2 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

گیره نگهدارنده لوله 16 ایران دریپ

0 از 0
گیره نگهدارنده لوله 16 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

نازل بابلر 30 لیتر آبی ایران دریپ

0 از 0
نازل بابلر 30 لیتر آبی ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

نازل بابلر 135 لیتر سفید ایران دریپ

0 از 0
نازل بابلر 135 لیتر سفید ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست ابتدایی 6 میلیمتری T0 ایران دریپ

0 از 0
بست ابتدایی 6 میلیمتری T0 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست ابتدایی 8 میلیمتری T0 ایران دریپ

0 از 0
بست ابتدایی 8 میلیمتری T0 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست ابتدایی فشاری 12 T1 ایران دریپ

0 از 0
بست ابتدایی فشاری 12 T1 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست ابتدایی فشاری 16 T1 ایران دریپ

0 از 0
بست ابتدایی فشاری 16 T1 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست انتهایی T2 12 ایران دریپ

0 از 0
بست انتهایی T2 12 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست انتهایی T1 16 ایران دریپ

0 از 0
بست انتهایی T1 16 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

بست انتهایی T2 20 ایران دریپ

0 از 0
بست انتهایی T2 20 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پایه بابلر 12 ایران دریپ

0 از 0
پایه بابلر 12 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پایه بابلر 8 ایران دریپ

0 از 0
پایه بابلر 8 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

رابط داخل لوله A-C T1 16*16 ایران دریپ

0 از 0
رابط داخل لوله A-C T1 16*16 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

رابط داخل لوله T2 20*20 ایران دریپ

0 از 0
رابط داخل لوله T2 20*20 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

زانو داخل لوله irrysis 16 ایران دریپ

0 از 0
زانو داخل لوله irrysis 16 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سربابلر 190 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 190 لیتر ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سربابلر 30 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 30 لیتر ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سربابلر 300 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 300 لیتر ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سربابلر 400 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 400 لیتر ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سربابلر 75 لیتر ایران دریپ

0 از 0
سربابلر 75 لیتر ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سه راه داخل لوله B T1 12*12 ایران دریپ

0 از 0
سه راه داخل لوله B T1 12*12 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سه راه داخل لوله B T1 16*12 ایران دریپ

0 از 0
سه راه داخل لوله B T1 16*12 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سه راه داخل لوله 16*16 ایران دریپ

0 از 0
سه راه داخل لوله 16*16 ایران دریپ
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

آبیاری و استفاده آن

در بخش کشاورزی مبحث ابیاری بسیار مهم است  و استفاده از اقلام آبیاری در کشاورزی جایگاه ویژه ای دارد.

نمایش بیشتر