0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

رطوبت زن

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S /Y-W-V7

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S /Y-W-V7 مقایسه

3,470,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S /Y-W-V7

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S /Y-W-V7 مقایسه

4,030,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S /Y-W-V7

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S /Y-W-V7 مقایسه

4,570,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S /Y-W-V7

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S /Y-W-V7 مقایسه

5,300,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S /Y-W-V7

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S /Y-W-V7 مقایسه

5,480,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7 مقایسه

4,350,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7 مقایسه

5,120,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7 مقایسه

5,850,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-LUX-V7

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-LUX-V7 مقایسه

6,400,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-LUX-V7

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-LUX-V7 مقایسه

6,770,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-V7 کویل المنت برقی مقایسه

3,470,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-V7 کویل المنت برقی مقایسه

4,030,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-V7 کویل المنت برقی مقایسه

4,570,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-V7 کویل المنت برقی مقایسه

5,300,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-V7 کویل المنت برقی مقایسه

5,480,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی مقایسه

4,350,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی مقایسه

5,120,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی مقایسه

5,850,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی مقایسه

6,400,000 تومان

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی مقایسه

6,770,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y مقایسه

2,150,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y مقایسه

2,177,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y مقایسه

2,190,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y مقایسه

2,730,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y مقایسه

2,870,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y مقایسه

2,935,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y-LUX مقایسه

2,150,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y-LUX

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y-LUX مقایسه

2,177,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y-LUX

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y-LUX مقایسه

2,190,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y-LUX

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y-LUX مقایسه

2,730,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y-LUX

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y-LUX مقایسه

2,877,000 تومان

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y-LUX

 • گروه : پرده هوا
 • برق : تکفاز - 220v
0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y-LUX مقایسه

2,935,000 تومان

ضدعفونی کننده هوا SAP-601

 • گروه : تصفیه هوا
0 از 0
ضدعفونی کننده هوا SAP-601 مقایسه

6,200,000 تومان

ضدعفونی کننده هوا SAP-602

 • گروه : تصفیه هوا
0 از 0
ضدعفونی کننده هوا SAP-602 مقایسه

6,400,000 تومان

ضدعفونی کننده هوا SAP-603

 • گروه : تصفیه هوا
0 از 0
ضدعفونی کننده هوا SAP-603 مقایسه

6,600,000 تومان

رطوبت زن (بخور) S-P مدل HUMI-E-D

 • گروه : رطوبت زن
0 از 0
رطوبت زن (بخور) S-P مدل HUMI-E-D مقایسه

استعلام موجودی

پرده هوا S-P مدل COR-F-1000 N

 • گروه : پرده هوا
0 از 0
پرده هوا S-P مدل COR-F-1000 N مقایسه

استعلام موجودی

پرده هوا S-P مدل COR3.5-1000 N

 • گروه : پرده هوا
0 از 0
پرده هوا S-P مدل COR3.5-1000 N مقایسه

استعلام موجودی

ضدعفونی کننده هوا sanycar

 • گروه : تصفیه هوا
0 از 0
ضدعفونی کننده هوا sanycar مقایسه

استعلام موجودی

ضدعفونی کننده هوا SANY-WATER

 • گروه : تصفیه هوا
0 از 0
ضدعفونی کننده هوا SANY-WATER مقایسه

استعلام موجودی

ضدعفونی کننده هوا SANY-WATER-PLUS سطوح کوچک مقایسه

استعلام موجودی

ضدعفونی کننده هوا SANY-WATER-PLUS سطوح متوسط و بزرگ مقایسه

استعلام موجودی