آویز سقفی

آویز سقفی مدل کلاب تک شعله دارکار کد 94 آویز سقفی مدل کلاب تک شعله دارکار کد 94

208,600 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل یونیک تک شعله دارکار کد 83 آویز سقفی مدل یونیک تک شعله دارکار کد 83

245,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ملیکا تک شعله دارکار کد 70 آویز سقفی مدل ملیکا تک شعله دارکار کد 70

266,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل چلسی تک شعله دارکار کد 77 آویز سقفی مدل چلسی تک شعله دارکار کد 77

292,600 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کیانا دارکار کد r71 آویز سقفی مدل کیانا دارکار کد r71

294,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ویکتوری دارکار کد 166 آویز سقفی مدل ویکتوری دارکار کد 166

302,400 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل منگو دارکار کد 88 آویز سقفی مدل منگو دارکار کد 88

305,200 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل لیلا تک شعله دارکار کد 186 آویز سقفی مدل لیلا تک شعله دارکار کد 186

329,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل مخروطی تک شعله دارکار کد 100 آویز سقفی مدل مخروطی تک شعله دارکار کد 100

330,400 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل منچستر تک شعله دارکار کد 119 آویز سقفی مدل منچستر تک شعله دارکار کد 119

334,600 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل دایموند دارکار کد 110 آویز سقفی مدل دایموند دارکار کد 110

347,200 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل اسپرت دارکار کد 116 آویز سقفی مدل اسپرت دارکار کد 116

347,200 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل زحل دارکار کد r77 آویز سقفی مدل زحل دارکار کد r77

347,200 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل نپتون دارکار کد 124 آویز سقفی مدل نپتون دارکار کد 124

347,200 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل سپنتا دارکار کد 74 آویز سقفی مدل سپنتا دارکار کد 74

355,600 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کره دارکار کد r75 آویز سقفی مدل کره دارکار کد r75

358,400 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل الینا تک شعله دارکار کد 80 آویز سقفی مدل الینا تک شعله دارکار کد 80

368,200 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل یونیکا دارکار کد 86 آویز سقفی مدل یونیکا دارکار کد 86

368,200 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل حصیری گلابی دارکار کد 104 آویز سقفی مدل حصیری گلابی دارکار کد 104

383,600 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل پنجره ای کوچک دارکار کد 178 آویز سقفی مدل پنجره ای کوچک دارکار کد 178

383,600 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل میلان تک شعله دارکار کد 134 آویز سقفی مدل میلان تک شعله دارکار کد 134

385,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل پنجره ای بزرگ دارکار کد 180 آویز سقفی مدل پنجره ای  بزرگ دارکار کد 180

407,400 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ویتو دارکار کد 122 آویز سقفی مدل ویتو دارکار کد 122

407,400 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کسری طرح کودک دارکار کد 112 آویز سقفی مدل کسری طرح کودک دارکار کد 112

410,200 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کلاب دو شعله دارکار کد 92 آویز سقفی مدل کلاب دو شعله دارکار کد 92

415,800 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل منبت چهارگوش دارکار کد 130 آویز سقفی مدل منبت چهارگوش دارکار کد 130

420,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل بنیتا دارکار کد 113 آویز سقفی مدل بنیتا دارکار کد 113

420,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل اطلس تک شعله دارکار کد 123 آویز سقفی مدل اطلس تک شعله دارکار کد 123

427,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کلاه چینی تک شعله دارکار کد 164 آویز سقفی مدل کلاه چینی تک شعله دارکار کد 164

427,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل آرک دارکار کد 108 آویز سقفی مدل آرک دارکار کد 108

441,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل سکان دارکار کد 118 آویز سقفی مدل سکان دارکار کد 118

460,600 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل سلاله دارکار کد 114 آویز سقفی مدل سلاله دارکار کد 114

478,800 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل شش گوش منبت دارکار کد 106 آویز سقفی مدل شش گوش منبت دارکار کد 106

483,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل یونیک دو شعله دارکار کد 84 آویز سقفی مدل یونیک دو شعله دارکار کد 84

490,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ملیکا دو شعله دارکار کد 71 آویز سقفی مدل ملیکا دو شعله دارکار کد 71

530,600 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل فانوس دریا دارکار کد 194 آویز سقفی مدل فانوس دریا دارکار کد 194

558,600 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل

آویز سقفی و کاربرد آن

از محصولات روشنایی می توان به آویز سقفی اشاره کرد که در شکلهای مختلف و زیبا در بازار یافت می شود و نور جذابی را به محیط می دهد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا