آویز سقفی

آویز سقفی مدل کره دو شعله دارکار کد r78 آویز سقفی مدل کره دو شعله دارکار کد r78

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کره سه شعله دارکار کد r79 آویز سقفی مدل کره سه شعله دارکار کد r79

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل الینا دو شعله دارکار کد 81 آویز سقفی مدل الینا دو شعله دارکار کد 81

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل یونیک سه شعله خطی دارکار کد 107 آویز سقفی مدل یونیک سه شعله خطی دارکار کد 107

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل یونیکا دارکار کد 86 آویز سقفی مدل یونیکا دارکار کد 86

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل منگو دو شعله دارکار کد 89 آویز سقفی مدل منگو دو شعله دارکار کد 89

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل حصیری گلابی دارکار کد 104 آویز سقفی مدل حصیری گلابی دارکار کد 104

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کاج دارکار آویز سقفی مدل کاج دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل شش گوش منبت دارکار کد 106 آویز سقفی مدل شش گوش منبت دارکار کد 106

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل آرک دارکار کد 108 آویز سقفی مدل آرک دارکار کد 108

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل روستیک تک شعله دارکار کد 109 آویز سقفی مدل روستیک تک شعله دارکار کد 109

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل دایموند دارکار کد 110 آویز سقفی مدل دایموند دارکار کد 110

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کسری طرح کودک دارکار کد 112 آویز سقفی مدل کسری طرح کودک دارکار کد 112

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل اطلس دو شعله دارکار کد 131 آویز سقفی مدل اطلس دو شعله دارکار کد 131

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل اطلس سه شعله دارکار کد 132 آویز سقفی مدل اطلس سه شعله دارکار کد 132

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ویکتوری دارکار کد 166 آویز سقفی مدل ویکتوری دارکار کد 166

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل حلقه ای تک شعله دارکار آویز سقفی مدل حلقه ای تک شعله دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل حلقه ای دو شعله دارکار آویز سقفی مدل حلقه ای دو شعله دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل حلقه ای سه شعله دارکار آویز سقفی مدل حلقه ای سه شعله دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل پنجره ای کوچک دارکار کد 178 آویز سقفی مدل پنجره ای کوچک دارکار کد 178

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل پنجره ای بزرگ دارکار کد 180 آویز سقفی مدل پنجره ای  بزرگ دارکار کد 180

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل رز تک شعله دارکار آویز سقفی مدل رز تک شعله دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل رز دو شعله دارکار آویز سقفی مدل رز دو شعله دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل رز سه شعله خطی دارکار آویز سقفی مدل رز سه شعله خطی دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل لیلا دو شعله دارکار کد 188 آویز سقفی مدل لیلا دو شعله دارکار کد 188

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل لیلا سه شعله دارکار کد 190 آویز سقفی مدل لیلا سه شعله دارکار کد 190

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل لیلا سه شعله خطی دارکار کد 192 آویز سقفی مدل لیلا سه شعله خطی دارکار کد 192

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کیانا دارکار کد r71 آویز سقفی مدل کیانا دارکار کد r71

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل فانتزی طرح ستاره دارکار کد 111a آویز سقفی مدل فانتزی طرح ستاره دارکار کد 111a

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل فانتزی طرح قلب دارکار کد 111b آویز سقفی مدل فانتزی طرح قلب دارکار کد 111b

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل فانتزی طرح اشک دارکار کد 111c آویز سقفی مدل فانتزی طرح اشک دارکار کد 111c

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ویتو دارکار کد 122 آویز سقفی مدل ویتو دارکار کد 122

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل الینا تک شعله دارکار کد 80 آویز سقفی مدل الینا تک شعله دارکار کد 80

230,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کلاب تک شعله دارکار کد 94 آویز سقفی مدل کلاب تک شعله دارکار کد 94

236,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل یونیک تک شعله دارکار کد 83 آویز سقفی مدل یونیک تک شعله دارکار کد 83

240,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ملیکا تک شعله دارکار کد 70 آویز سقفی مدل ملیکا تک شعله دارکار کد 70

260,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

آویز سقفی و کاربرد آن

از محصولات روشنایی می توان به آویز سقفی اشاره کرد که در شکلهای مختلف و زیبا در بازار یافت می شود و نور جذابی را به محیط می دهد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا