0
ورود به پنل کاربری

آویز سقفی

آویز سقفی مدل حلقه ای تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل حلقه ای تک شعله دارکار

استعلام موجودی

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل حلقه ای دو شعله دارکار

آویز سقفی مدل حلقه ای دو شعله دارکار

استعلام موجودی

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل حلقه ای سه شعله دارکار

آویز سقفی مدل حلقه ای سه شعله دارکار

استعلام موجودی

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل رز تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل رز تک شعله دارکار

استعلام موجودی

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل رز دو شعله دارکار

آویز سقفی مدل رز دو شعله دارکار

استعلام موجودی

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل رز سه شعله خطی دارکار

آویز سقفی مدل رز سه شعله خطی دارکار

استعلام موجودی

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل کلاب تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل کلاب تک شعله دارکار

172,800 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل یونیک تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل یونیک تک شعله دارکار

200,000 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل ملیکا تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل ملیکا تک شعله دارکار

220,800 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل چلسی تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل چلسی تک شعله دارکار

243,200 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل کیانا دارکار

آویز سقفی مدل کیانا دارکار

244,000 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل لیلا تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل لیلا تک شعله دارکار

251,200 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل ویکتوری دارکار

آویز سقفی مدل ویکتوری دارکار

251,200 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل منگو تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل منگو تک شعله دارکار

252,800 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل مخروطی تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل مخروطی تک شعله دارکار

275,200 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل منچستر تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل منچستر تک شعله دارکار

278,400 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل دایموند دارکار

آویز سقفی مدل دایموند دارکار

288,000 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل کسری طرح کودک دارکار

آویز سقفی مدل کسری طرح کودک دارکار

288,000 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل اسپرت دارکار

آویز سقفی مدل اسپرت دارکار

288,000 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل نپتون دارکار

آویز سقفی مدل نپتون دارکار

288,000 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل زحل دارکار

آویز سقفی مدل زحل دارکار

288,000 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل سپنتا تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل سپنتا تک شعله دارکار

296,000 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل بنیتا دارکار

آویز سقفی مدل بنیتا دارکار

296,000 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل کره تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل کره تک شعله دارکار

297,600 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل الینا تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل الینا تک شعله دارکار

305,600 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل یونیکا دارکار

آویز سقفی مدل یونیکا دارکار

305,600 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل میلان تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل میلان تک شعله دارکار

318,400 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل پنجره ای تک شعله کوچک دارکار

آویز سقفی مدل پنجره ای تک شعله کوچک دارکار

318,400 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل حصیری گلابی دارکار

آویز سقفی مدل حصیری گلابی دارکار

318,400 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل منبت چهارگوش دارکار

آویز سقفی مدل منبت چهارگوش دارکار

320,000 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل پنجره ای تک شعله بزرگ دارکار

آویز سقفی مدل پنجره ای تک شعله بزرگ دارکار

339,200 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل ویتو دارکار

آویز سقفی مدل ویتو دارکار

339,200 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل کلاب دو شعله دارکار

آویز سقفی مدل کلاب دو شعله دارکار

345,600 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل اطلس تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل اطلس تک شعله دارکار

355,200 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل کلاه چینی تک شعله دارکار

آویز سقفی مدل کلاه چینی تک شعله دارکار

355,200 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی مدل سلاله دارکار

آویز سقفی مدل سلاله دارکار

364,800 تومان

گروه: آویز سقفی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل

آویز سقفی و کاربرد آن

از محصولات روشنایی می توان به آویز سقفی اشاره کرد که در شکلهای مختلف و زیبا در بازار یافت می شود و نور جذابی را به محیط می دهد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا