آویز سقفی

آویز سقفی مدل کلاب تک شعله دارکار کد 94 آویز سقفی مدل کلاب تک شعله دارکار کد 94

251,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ملیکا تک شعله دارکار کد 70 آویز سقفی مدل ملیکا تک شعله دارکار کد 70

319,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل منگو دارکار کد 88 آویز سقفی مدل منگو دارکار کد 88

367,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل مخروطی تک شعله دارکار کد 100 آویز سقفی مدل مخروطی تک شعله دارکار کد 100

396,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل اسپرت دارکار کد 116 آویز سقفی مدل اسپرت دارکار کد 116

417,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل نپتون دارکار کد 124 آویز سقفی مدل نپتون دارکار کد 124

417,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل سپنتا دارکار کد 74 آویز سقفی مدل سپنتا دارکار کد 74

427,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل الینا تک شعله دارکار کد 80 آویز سقفی مدل الینا تک شعله دارکار کد 80

442,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل یونیکا دارکار کد 86 آویز سقفی مدل یونیکا دارکار کد 86

442,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل پنجره ای کوچک دارکار کد 178 آویز سقفی مدل پنجره ای کوچک دارکار کد 178

461,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ویتو دارکار کد 122 آویز سقفی مدل ویتو دارکار کد 122

489,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کلاب دو شعله دارکار کد 92 آویز سقفی مدل کلاب دو شعله دارکار کد 92

498,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 2 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کلاه چینی تک شعله دارکار کد 164 آویز سقفی مدل کلاه چینی تک شعله دارکار کد 164

512,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل آرک دارکار کد 108 آویز سقفی مدل آرک دارکار کد 108

529,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل سکان دارکار کد 118 آویز سقفی مدل سکان دارکار کد 118

553,000 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کره دارکار کد r75 آویز سقفی مدل کره دارکار کد r75

553,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ملیکا سه شعله دارکار کد 72 آویز سقفی مدل ملیکا سه شعله دارکار کد 72

956,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کره سه شعله دارکار کد r79 آویز سقفی مدل کره سه شعله دارکار کد r79

993,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل مخروطی سه شعله دارکار کد 102 آویز سقفی مدل مخروطی سه شعله دارکار کد 102

1,186,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل الینا سه شعله دارکار کد 82 آویز سقفی مدل الینا سه شعله دارکار کد 82

1,317,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل منچستر سه شعله خطی دارکار کد 199 آویز سقفی مدل منچستر سه شعله خطی دارکار کد 199

1,320,000 تومان

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل یونیک تک شعله دارکار کد 83 آویز سقفی مدل یونیک تک شعله دارکار کد 83

294,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل چلسی تک شعله دارکار کد 77 آویز سقفی مدل چلسی تک شعله دارکار کد 77

351,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کیانا دارکار کد r71 آویز سقفی مدل کیانا دارکار کد r71

353,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل ویکتوری دارکار کد 166 آویز سقفی مدل ویکتوری دارکار کد 166

363,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل لیلا تک شعله دارکار کد 186 آویز سقفی مدل لیلا تک شعله دارکار کد 186

395,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل منچستر تک شعله دارکار کد 119 آویز سقفی مدل منچستر تک شعله دارکار کد 119

402,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل دایموند دارکار کد 110 آویز سقفی مدل دایموند دارکار کد 110

417,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل زحل دارکار کد r77 آویز سقفی مدل زحل دارکار کد r77

417,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل حصیری گلابی دارکار کد 104 آویز سقفی مدل حصیری گلابی دارکار کد 104

461,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل میلان تک شعله دارکار کد 134 آویز سقفی مدل میلان تک شعله دارکار کد 134

462,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل پنجره ای بزرگ دارکار کد 180 آویز سقفی مدل پنجره ای  بزرگ دارکار کد 180

489,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل کسری طرح کودک دارکار کد 112 آویز سقفی مدل کسری طرح کودک دارکار کد 112

493,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل منبت چهارگوش دارکار کد 130 آویز سقفی مدل منبت چهارگوش دارکار کد 130

504,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل بنیتا دارکار کد 113 آویز سقفی مدل بنیتا دارکار کد 113

504,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: آویز

مشخصات کامل
آویز سقفی مدل اطلس تک شعله دارکار کد 123 آویز سقفی مدل اطلس تک شعله دارکار کد 123

512,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: آویز

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل

آویز سقفی و کاربرد آن

از محصولات روشنایی می توان به آویز سقفی اشاره کرد که در شکلهای مختلف و زیبا در بازار یافت می شود و نور جذابی را به محیط می دهد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا