0
ورود به پنل کاربری

لامپ

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 15W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 15W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W قرمز

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W قرمز

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W قرمز

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W قرمز

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 100W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 100W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.9

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.9

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.9

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 70W آفتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 70W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W آفتابی

0 از 0
لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

0 از 0
لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W آفتابی

0 از 0
لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

0 از 0
لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W آفتابی نور متمرکز

0 از 0
لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W آفتابی نور متمرکز

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور پخش

0 از 0
لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور پخش

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور متمرکز

0 از 0
لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور متمرکز

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W مهتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W مهتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W مهتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W مهتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W مهتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W مهتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W مهتابی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W مهتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 100W مهتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 100W مهتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W مهتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W مهتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.9

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W مهتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W مهتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.9

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W مهتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W مهتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.9

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 70W مهتابی

0 از 0
لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 70W مهتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W مهتابی

0 از 0
لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W مهتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W مهتابی

0 از 0
لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W مهتابی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W مهتابی نور متمرکز

0 از 0
لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W مهتابی نور متمرکز

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور پخش

0 از 0
لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور پخش

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور متمرکز

0 از 0
لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور متمرکز

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آبی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W	 آبی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W سبز

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W سبز

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آبی

0 از 0
لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آبی

استعلام موجودی

ضریب توان: 0.5

نوع نصب:

تعداد شعله:

جنس:

مشخصات کامل

لامپ و موارد استفاده آن

از وسایلی که برای نور و روشنایی منازل و دیگر محیط ها استفاده می شود لامپ است.

021-22683706 بالا