0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

704,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

749,700 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

988,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,115,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,543,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,772,700 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

2,556,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

2,849,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

4,480,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

4,910,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

5,549,200 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

788,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

976,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,120,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,498,200 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,698,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,952,200 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

2,657,100 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

3,203,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

4,551,300 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

5,430,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

7,106,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,009,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,201,200 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,425,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,771,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

2,257,200 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

2,737,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

3,120,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 7.5KW-10HP

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

4,247,700 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

5,219,200 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

7,205,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

8,553,600 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.4 اسب
 • فشار یا هد-متر : 43.4
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.22
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,022,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,043,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 65
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
1 از 5

1,424,000 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,950,000 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
2 از 5

2,134,000 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,934,000 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,128,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 45
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,605,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 50
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

3,180,000 تومان

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5KW
 • میزان آبدهی : 6.6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51
0 از 0

2,300,700 تومان

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2.2KW
 • میزان آبدهی : 6.6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 62
0 از 0

2,327,100 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.74KW
 • میزان آبدهی : 48
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12.5
1 از 5

953,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.1KW
 • میزان آبدهی : 42
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13
0 از 0

2,590,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.5KW
 • میزان آبدهی : 48
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 14
0 از 0

3,500,000 تومان