0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

 • توان :
 • دور موتور : 2800
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

704,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

 • توان :
 • دور موتور : 2800
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

749,700 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

 • توان :
 • دور موتور : 2800
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

988,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

 • توان :
 • دور موتور : 2800
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,115,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

 • توان :
 • دور موتور : 2800
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,543,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

 • توان :
 • دور موتور : 2800
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,772,700 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

 • توان :
 • دور موتور : 2800
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,556,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

 • توان :
 • دور موتور : 2800
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,849,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

 • توان :
 • دور موتور : 2800
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

4,480,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

 • توان :
 • دور موتور : 2800
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

4,910,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

 • توان :
 • دور موتور : 2800
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

5,549,200 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

 • توان :
 • دور موتور : 1400
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

788,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

 • توان :
 • دور موتور : 1400
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

976,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

 • توان :
 • دور موتور : 1400
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,120,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

 • توان :
 • دور موتور : 1400
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,498,200 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

 • توان :
 • دور موتور : 1400
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,698,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

 • توان :
 • دور موتور : 1400
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,952,200 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

 • توان :
 • دور موتور : 1400
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,657,100 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 7.5KW-10HP

 • توان :
 • دور موتور : 1400
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

3,203,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

 • توان :
 • دور موتور : 1400
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

4,551,300 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

 • توان :
 • دور موتور : 1400
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

5,430,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

 • توان :
 • دور موتور : 1400
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

7,106,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز ME2 0.37KW-0.5HP

 • توان :
 • دور موتور : 1400
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 0.75KW-1HP

 • توان :
 • دور موتور : 900
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,009,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.1KW-1.5HP

 • توان :
 • دور موتور : 900
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,201,200 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 1.5KW-2HP

 • توان :
 • دور موتور : 900
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,425,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 2.2KW-3HP

 • توان :
 • دور موتور : 900
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,771,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 3KW-4HP

 • توان :
 • دور موتور : 900
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,257,200 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 4KW-5.5HP

 • توان :
 • دور موتور : 900
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,737,600 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز ME2 5.5KW-7.5HP

 • توان :
 • دور موتور : 900
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

3,120,400 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 7.5KW-10HP

 • توان :
 • دور موتور : 900
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

4,247,700 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 11KW-15HP

 • توان :
 • دور موتور : 900
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

5,219,200 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 15KW-20HP

 • توان :
 • دور موتور : 900
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

7,205,800 تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز YE2 18.5KW-25HP

 • توان :
 • دور موتور : 900
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

8,553,600 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 3
0 از 0

1,172,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 3
0 از 0

1,350,000 تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 3
1 از 5

1,750,000 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل (پلاستیک فشرده)
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 6
0 از 0

1,917,000 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 6
2 از 5

2,040,000 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل (پلاستیک فشرده)
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 4
0 از 0

2,250,000 تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 4
0 از 0

2,439,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 9
0 از 0

% 123,750,000

3,300,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 9
0 از 0

3,800,000 تومان

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 7
0 از 0

3,824,000 تومان

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 7
0 از 0

4,015,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 48
1 از 5

1,677,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 42
0 از 0

2,855,000 تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 48
0 از 0

3,500,000 تومان