فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

612,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B5-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

634,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B14-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B35-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B34-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

630,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B3-71

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

653,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B5-71

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

685,200 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B14-71

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

677,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B35-71

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

698,900 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B34-71

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

691,400 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

691,700 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B5-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

723,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B14-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

716,400 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B35-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

737,400 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B34-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

730,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

820,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B5-80

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

856,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B14-80

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

846,900 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B35-80

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

870,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B34-80

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

861,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B3-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

909,200 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B5-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

944,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B14-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

935,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B35-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

959,200 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B34-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

949,900 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B3-90

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,085,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B5-90

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,125,700 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B14-90

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,114,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B35-90

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,141,400 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B34-90

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,130,200 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B3-90

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,215,700 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B5-90

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,255,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B14-90

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,244,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B35-90

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,271,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B34-90

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,260,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B3-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,425,900 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B5-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,490,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B14-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B35-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,508,900 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B34-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

581,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B5-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

602,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B14-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B35-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B34-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

599,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

607,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B5-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

628,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B14-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B35-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

630,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B34-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

625,100 تومان