منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-56fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

368,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.8hp B3-56fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.09
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

380,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.6hp B3-56fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

389,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

430,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B34-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

450,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

451,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B5-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

454,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

458,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B34-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

471,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B5-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

475,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B34-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

478,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B5-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

482,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

485,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B34-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

505,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B5-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

509,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

514,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

521,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B14-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

541,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B14-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

548,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B5-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

549,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B34-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

556,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B5-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

556,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B34-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.3.7
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

563,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B35-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

564,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B35-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

571,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

573,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

581,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B34-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

600,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B14-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

601,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

603,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B5-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

604,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

606,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B5-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

609,200 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

612,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B34-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

616,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B35-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

624,200 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B34-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

626,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B14-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

630,400 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B5-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

630,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B34-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

632,200 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

634,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B5-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

636,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B5-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

638,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B34-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

645,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.3hp B3-71

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

653,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B35-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

653,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B14-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

661,900 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

662,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B5-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

670,200 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B34-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

677,000 تومان