0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 5.5hp B3-112fr

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

4,457,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 5.5hp B5-112fr

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

4,581,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 5.5hp B3-112fr

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

4,508,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 5.5hp B5-112fr

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

4,632,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 5.5hp B35-112fr

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

4,691,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 7.5hp B3-132fr

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

5,566,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 7.5hp B5-132fr

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

5,804,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 10hp B3-132fr

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

6,314,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 10hp B5-132fr

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

6,551,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 10hp B35-132fr

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

6,620,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 7.5hp B3-132fr

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

6,218,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 7.5hp B5-132fr

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

6,456,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 7.5hp B35-132fr

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

6,524,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 10hp B3-132fr

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

6,964,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 10hp B5-132fr

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

7,201,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 10hp B35-132fr

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

7,270,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 15hp B3-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

9,219,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 15hp B5-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

9,427,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 15hp B35-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

9,644,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 20hp B3-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

11,357,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 20hp B5-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

11,565,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 20hp B35-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

11,782,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 25hp B3-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

12,124,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 25hp B5-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

12,332,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 15hp B3-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

10,364,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 15hp B5-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

10,573,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 15hp B35-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

10,789,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 20hp B3-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

12,187,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 20hp B5-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

12,395,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 20hp B35-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

12,612,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 10hp B3-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

9,429,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 15hp B3-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

10,760,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 15hp B5-160fr

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

10,968,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 25hp B3-180fr

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

18,600,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 25hp B35-180fr

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

18,776,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 30hp B3-180fr

 • توان موتور (کیلووات) : 22
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

20,400,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 30hp B35-180fr

 • توان موتور (کیلووات) : 22
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

20,575,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 40hp B3-180fr

 • توان موتور (کیلووات) : 30
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 40hp B35-180fr

 • توان موتور (کیلووات) : 30
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 50hp B3-225fr

 • توان موتور (کیلووات) : 37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

32,160,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 50hp B35-225fr

 • توان موتور (کیلووات) : 37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

32,329,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 60hp B3-225fr

 • توان موتور (کیلووات) : 45
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

35,520,900 تومان

الکتروموتور کولر آبی 1/2 اسب الکتروژن مدل EG

 • قدرت موتور کولر : 750kw
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه :
 • خازن :
0 از 0

815,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 1/3 اسب الکتروژن مدل EG

 • قدرت موتور کولر : 370kw
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه :
 • خازن :
0 از 0

719,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 3/4 اسب الکتروژن مدل EG

 • قدرت موتور کولر :
 • دور موتور :
 • سایز بدنه :
 • خازن :
0 از 0

990,000 تومان

پمپ آب کولر الکتروژن

 • آبدهی : 0.5
 • نوع پمپ : کفکش
 • (IP)درجه محافظت : 23
0 از 0

84,000 تومان

پمپ آب الکتروژن CAM100

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.7
 • ساخت : ایران
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 75hp B3-250fr

 • توان موتور (کیلووات) : 55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

41,400,300 تومان

پمپ آب کولر الکتروژن مدل غرقابی

 • آبدهی : 1.5 مترمکعب بر ساعت
 • نوع پمپ : غرقابی
 • (IP)درجه محافظت : IP68
0 از 0

174,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,165,200 تومان