فروش ویژه
منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-1.2hp B14-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

909,700 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-1.2hp B35-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

932,900 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-1.2hp B34-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

924,700 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-3.4hp B3-71

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

909,100 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-3.4hp B5-71

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

944,500 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-3.4hp B14-71

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

936,300 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-3.4hp B35-71

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

959,500 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-3.4hp B34-71

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

951,300 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-1hp B3-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,053,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-1hp B5-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,091,800 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-1hp B14-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,081,600 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-1hp B35-80

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,107,900 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-1hp B34-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,097,800 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-1.5hp B3-80

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,088,600 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-1.5hp B5-80

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,127,500 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-1.5hp B14-80

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,117,200 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-1.5hp B35-80

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,143,500 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-1.5hp B34-80

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,133,300 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-3hp B3-90

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,485,500 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-3hp B5-90

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,529,600 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-3hp B14-90

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,517,200 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-3hp B35-90

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج بزرگ- B35
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,546,900 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژن CRS-3hp B34-90

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه و فلنج کوچک- B34
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

1,534,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

705,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B5-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

744,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B14-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

733,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B35-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

760,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B34-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

750,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 3.4hp B3-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

773,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 3.4hp B5-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

812,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 3.4hp B14-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

802,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 3.4hp B35-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

828,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 3.4hp B34-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

818,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 2hp B3-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

937,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 2hp B5-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

981,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 2hp B14-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

969,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 2hp B35-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

999,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 2hp B34-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

986,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3hp B3-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,093,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3hp B5-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,138,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3hp B14-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 2/2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,125,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3hp B35-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,155,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3hp B34-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 2/2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,142,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.5hp B3-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

874,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.5hp B5-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

918,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.5hp B14-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

906,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.5hp B35-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

935,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.5hp B34-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

923,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B3-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,001,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B5-90fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,045,400 تومان