جستجوی پیشرفته

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

567,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

591,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

563,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

610,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B34-63fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

638,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

654,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B5-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

667,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B14-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

657,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B35-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

687,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

757,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B5-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

770,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

703,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B5-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

715,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B34-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

726,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

720,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B5-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

733,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B14-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

723,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B35-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

753,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B34-71fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

743,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

866,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B5-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

876,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B35-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

899,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B3-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

965,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B5-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

976,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B35-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

997,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

866,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B5-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

876,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B14-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

872,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B34-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

894,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B3-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

950,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B5-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

935,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B14-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

930,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B35-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

957,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B34-80fr

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : انتخابی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

953,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

754,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,011,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B5-80

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,021,400 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B3-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,120,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B14-80

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,125,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B3-90

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,338,400 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B14-90

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,344,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B3-90

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,498,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B5-90

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,518,700 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B14-90

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,505,200 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B3-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

1,788,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

748,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

896,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B14-71

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج کوچک- B14
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

899,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : پایه - B3
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

941,900 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B5-71

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • طریقه نصب : فلنج بزرگ- B5
 • IP-رده حفاظتی : 54
0 از 0

955,300 تومان