0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,281,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B34-63fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,288,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,337,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,273,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,377,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B34-63fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,384,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,479,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B5-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
1 از 3

1,505,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B14-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,485,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B35-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,547,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,711,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B5-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,737,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B35-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,779,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,589,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B5-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,615,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B34-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,595,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,627,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B5-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,653,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B14-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,633,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B35-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,696,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B34-71fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,676,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,958,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B5-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,979,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B35-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,025,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B3-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,182,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B5-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,202,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B35-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,248,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,958,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B5-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,979,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B14-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,970,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B34-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,016,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B3-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,090,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B5-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,111,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B14-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,102,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B35-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,157,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B34-80fr

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه :
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,148,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 63
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

1,705,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 71
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

2,180,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 80
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

2,285,700 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B5-80

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 80
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

2,306,400 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B3-80

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 80
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

2,532,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B14-80

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 80
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

2,544,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B3-90

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 90
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

3,023,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B14-90

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 90
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

3,036,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B3-90

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 90
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

3,385,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B5-90

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 90
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

3,328,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B14-90

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 90
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

3,398,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B3-100

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 100
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

4,042,800 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 63
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

1,618,600 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

 • توان :
 • دور موتور : 3000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 63
 • گروه : الکتروموتور تکفاز
0 از 0

1,690,500 تومان