0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 63-2A 0.18kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
2 از 3

980,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1000 دور 4kw

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

5,700,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 5.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

6,570,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 7.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

8,790,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 1000 دور 11kw

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

10,090,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 15kw

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

16,080,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور موتوژن 18.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

19,700,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 22kw

 • توان موتور (کیلووات) : 22
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

21,260,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 30kw

 • توان موتور (کیلووات) : 30
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

26,000,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 37kw

 • توان موتور (کیلووات) : 37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

30,580,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 45kw

 • توان موتور (کیلووات) : 45
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

37,530,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 1000 دور 55kw

 • توان موتور (کیلووات) : 55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

41,130,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 132kw

 • توان موتور (کیلووات) : 132
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 160kw

 • توان موتور (کیلووات) : 160
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

تومان

الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 1500 دور 56-4A 0.06kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.6
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

820,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.09kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.9
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

910,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 63-4A 0.12kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

960,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4B 0.18kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.8
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,000,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4A 0.25kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,230,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 71-4B 0.37kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,250,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 80-4A 0.55kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,500,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 80-4B 0.75kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,590,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4A 1.1kw

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,900,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4B 1.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

2,180,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 100L4A 2.2kw

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

2,700,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 100L4B 3kw

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

2,960,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 112M4 4kw

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

3,890,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 132M4A 5.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

5,460,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 132M4B 7.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

5,800,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 160L4A 11kw

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

8,470,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 160L4B 15kw

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

10,600,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 1/2 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

 • قدرت موتور کولر : 124-373w
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه : 56
 • خازن : ندارد
1 از 3

815,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 3/4 اسب موتوژن Motogen CP 56-4.6

 • قدرت موتور کولر : 186.5-559.5w
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه : 56
 • خازن : دارد
2 از 4

1,080,000 تومان

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-25

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5.5
 • قدرت موتور : 90w
0 از 0

1,417,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 1/3 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

 • قدرت موتور کولر : 1/3hp
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه : 56
 • خازن : ندارد
0 از 0

719,000 تومان

موتور کولر آبی 1/8 اسب آلومینیوم موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

 • قدرت موتور کولر : 0.09kw
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه : 80
 • خازن : دارد
2 از 4

253,000 تومان

الکتروموتور کولر آبی 1/8 اسب مسی موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

 • قدرت موتور کولر : 0.09kw
 • دور موتور : دو دور
 • سایز بدنه : 80
 • خازن : دارد
1 از 5

243,000 تومان

پمپ آب کولر موتوژن SH 300

 • آبدهی : 11 لیتر در دقیقه
 • نوع پمپ : کفکش
 • (IP)درجه محافظت : 22
0 از 0

86,000 تومان

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-15

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : نوریل (پلاستیک فشرده)
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30 لیتر بر دقیقه
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5.5 متر
 • قدرت موتور : 90 وات
0 از 0

1,417,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 63-2B 0.25kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,050,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,180,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,290,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 80-2A 0.75kw

 • توان موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,500,000 تومان

الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 3000 دور 80-2B 1.1kw

 • توان موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,640,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2A 1.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

2,080,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 90L2B 2.2kw

 • توان موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

2,370,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 100L2 3kw

 • توان موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی :
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

2,770,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 112M2 4kw

 • توان موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

3,780,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 132M2A 5.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

4,720,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 132M2B 7.5kw

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

5,400,000 تومان