0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 63-2A 0.18kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 63
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
2 از 3

980,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 63-2B 0.25kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 63
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,050,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 71
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,180,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 71
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,290,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 3000 دور 80-2A 0.75kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 80
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,500,000 تومان

الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 3000 دور 80-2B 1.1kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 80
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,640,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2A 1.5kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 90
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,080,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 90L2B 2.2kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 90
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,370,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 100L2 3kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 100
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,770,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 112M2 4kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 112
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

3,780,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 132M2A 5.5kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

4,720,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 132M2B 7.5kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

5,400,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2A 11kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 160
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

7,760,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 160L2B 15kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 160
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

9,240,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 160L2C 18.5kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 160
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

10,400,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.37kw

 • توان :
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 80
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,460,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55kw

 • توان :
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 80
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,630,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1000 دور 0.75kw

 • توان :
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 90
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

1,980,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.4kw

 • توان :
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 90
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,220,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 1.5kw

 • توان :
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 100
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,630,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 2.2kw

 • توان :
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 112
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

3,560,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 3kw

 • توان :
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

5,020,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 4kw

 • توان :
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

5,470,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور موتوژن 5.5kw

 • توان :
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

5,520,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1000 دور Motogen 7.5kw

 • توان :
 • دور موتور : 1000
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 160
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

7,840,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 0.75kw

 • توان :
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 100
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,390,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 1.1kw

 • توان :
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 100
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

2,680,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 750 دور 1.5kw

 • توان :
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 112
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

3,600,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 2.2kw

 • توان :
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

4,790,000 تومان

موتور سه فاز آلومینیومی 750 دور Motogen 3kw

 • توان :
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

5,160,000 تومان

موتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 750 دور 4kw

 • توان :
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 160
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

7,220,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 5.5kw

 • توان :
 • دور موتور : 750
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 160
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

7,750,000 تومان

موتور سه فاز موتوژن چدنی 3000 دور 4kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 112
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

3,950,000 تومان

موتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 5.5kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

5,300,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 3000 دور 7.5kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

5,800,000 تومان

الکتروموتور موتوژن سه فاز چدنی 3000 دور 11kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 160
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

7,840,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 15kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 160
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

9,340,000 تومان

موتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 18.5kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 160
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

11,200,000 تومان

موتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 22kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 180
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

16,570,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 3000 دور 30kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 200
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

20,980,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 37kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 200
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

23,090,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 45kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 225
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

29,270,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 3000 دور 55kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 250
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

33,760,000 تومان

موتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 75kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 280
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

41,920,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 90kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 280
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

44,870,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 132kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 315
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 200kw

 • توان :
 • دور موتور : 3000.
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن 1500 دور 2.2kw

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 100
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

3,040,000 تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1500 دور Motogen 4kw

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 112
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

4,120,000 تومان

الکتروموتور سه فاز موتوژن چدنی 1500 دور 5.5kw

 • توان :
 • دور موتور : 1500
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • سایز بدنه : 132
 • گروه : الکتروموتور سه فاز
0 از 0

5,530,000 تومان