وم

الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 315kw وم آلمان الکتروموتور چدنی سه فاز 3000دور 315kw وم آلمان

استعلام موجودی

توان: 430 اسب -315kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-0.18KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-0.18KW-3000rpm

1,339,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-0.12KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-0.12KW-3000rpm

1,339,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1/8 اسب -0.09kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-0.6KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-0.6KW-1500rpm

1,352,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1/1.2 اسب -0.06kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-0.12KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-0.12KW-1500rpm

1,352,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.6 اسب -0.12kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-0.18KW-1500 rpm الکتروموتور سه فاز VEM-0.18KW-1500 rpm

1,418,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-0.25KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-0.25KW-3000rpm

1,418,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-0.25KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-0.25KW-1500rpm

1,439,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-0.37KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-0.37KW-3000rpm

1,464,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-0.37KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-0.37KW-1500rpm

1,578,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-0.55KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-0.55KW-3000rpm

1,625,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-0.55KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-0.55KW-1500rpm

1,807,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-0.75KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-0.75KW-3000rpm

1,876,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-0.75KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-0.75KW-1500rpm

1,990,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-1.1KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-1.1KW-3000rpm

2,128,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-1.1KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-1.1KW-1500rpm

2,357,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-1.5KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-1.5KW-3000rpm

2,608,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-1.5KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-1.5KW-1500rpm

2,791,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-2.2KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-2.2KW-3000rpm

3,294,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-2.2KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-2.2KW-1500rpm

3,546,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-3KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-3KW-3000rpm

4,004,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-3KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-3KW-1500rpm

4,187,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب -3kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-4KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-4KW-3000rpm

4,943,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-4KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-4KW-1500rpm

5,148,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب -4kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-5.5KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-5.5KW-3000rpm

6,497,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-5.5KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-5.5KW-1500rpm

6,819,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-7.5KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-7.5KW-3000rpm

8,328,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-7.5KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-7.5KW-1500rpm

8,626,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-11KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-11KW-3000rpm

11,302,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 15 اسب -11kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-11KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-11KW-1500rpm

11,509,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 15 اسب -11kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-15KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-15KW-3000rpm

14,620,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-15KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-15KW-1500rpm

15,239,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-18.5KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-18.5KW-3000rpm

17,251,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-18.5KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-18.5KW-1500rpm

18,235,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-22KW-3000rpm الکتروموتور سه فاز VEM-22KW-3000rpm

20,821,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 30 اسب -22kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز VEM-22KW-1500rpm الکتروموتور سه فاز VEM-22KW-1500rpm

21,302,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 30 اسب -22kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
1 2 ... »

آشنایی با برند وم

شرکت VEM در سال 1886 در آلمان تاسیس شد. این شکرت فعالیت فروش خود را از اروپا شروع کرد و طول نکشید که حوزه فعالیتش را بسط داد و توانست محصولاتش را به جهانیان معرفی کند. تلاش های بی وقفه و کارایی بالای این شرکت باعث شد که تبدیل به یکی از پرچم داران صنعت طراحی و تولید الکترو موتور شود. کیفیت بالای این برند باعث شد که شرکت VEM در ایران طرفداران زیادی پیدا کند. با بهره گیری از استانداردهای به روز VEM توانسته  مشتریان زیادی در سراسر جهان پیدا  کند. ناگفته نماند که دید جهانی شرکت توجه مشتریان زیادی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است و سهم زیادی از بازار جهانی را در اختیار گرفته است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا