بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

Jiang Dong

موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD5500JWE2 موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD5500JWE2

15,800,000 تومان

وزن: 74

حجم موتور: 260

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: هندلی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500 موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500

استعلام موجودی

وزن: 82

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD1200-JT موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD1200-JT

استعلام موجودی

وزن: 73.5

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: دستی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD8000-JT موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD8000-JT

استعلام موجودی

وزن: 96

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD8500HEBT موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD8500HEBT

استعلام موجودی

وزن: 180

حجم موتور: 440

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000LPG موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000LPG

استعلام موجودی

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD2500 موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD2500

استعلام موجودی

وزن: 40

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3800 موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3800

استعلام موجودی

وزن: 65

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD8000-T2 موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD8000-T2

استعلام موجودی

وزن: 96

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD10000JWE2 موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD10000JWE2

استعلام موجودی

وزن: 110

حجم موتور: 265

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD1200 موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD1200

استعلام موجودی

وزن: 73.5

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: دستی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JW3000 موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JW3000

استعلام موجودی

وزن: 48

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD8000-AURURA موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD8000-AURURA

استعلام موجودی

وزن: 96

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD2000K موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD2000K

استعلام موجودی

وزن: 240

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD2800JW موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD2800JW

استعلام موجودی

وزن: 42

حجم موتور: 15

نوع سوخت: بنزینی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD8500HEB موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD8500HEB

استعلام موجودی

وزن: 180

حجم موتور: 440

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500E-I موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500E-I

استعلام موجودی

وزن: 82

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000EWS-I موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000EWS-I

استعلام موجودی

وزن: 48

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD10000 موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD10000

استعلام موجودی

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD4000GCW موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD4000GCW

استعلام موجودی

وزن: 140

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD4000 موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD4000

استعلام موجودی

وزن: 70

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000-I موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000-I

استعلام موجودی

وزن: 48

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000-JT موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000-JT

استعلام موجودی

وزن: 48

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500HA موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500HA

استعلام موجودی

وزن: 118

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500LPG موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500LPG

استعلام موجودی

نوع سوخت: بنزینی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD5000JW موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD5000JW

استعلام موجودی

وزن: 73

حجم موتور: 245

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD8500THEB موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD8500THEB

استعلام موجودی

وزن: 30

حجم موتور: 440

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500EWS-I موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500EWS-I

استعلام موجودی

وزن: 82

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000-AURURA موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000-AURURA

استعلام موجودی

وزن: 48

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000/E موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000/E

استعلام موجودی

نوع سوخت: بنزینی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JN3000 موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JN3000

استعلام موجودی

نوع سوخت: بنزینی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD950 موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD950

استعلام موجودی

وزن: 20

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: دستی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500W-SE موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500W-SE

استعلام موجودی

وزن: 82

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500EST موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD6500EST

استعلام موجودی

وزن: 95

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000LPG موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD3000LPG

استعلام موجودی

وزن: 48

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD2000 موتور برق جیانگ دانگ بنزینی JD2000

استعلام موجودی

وزن: 39

نوع سوخت: بنزینی

سیستم استارت: الکتریکی

مشخصات کامل
1 2 ... »

بررسی موتور برق جیانگ دانگ

امروزه موتور برق یا ژنراتور از جمله دستگاه‌ هایی است که با تأمین انرژی برق مورد نیاز از جایگاه ویژه ای در بین تجهیزات صنعتی برخوردار است. به دلیل قطعی برق و یا عدم انشعاب برق شهری نیز استفاده از موتور برق ها ببش از پیش گردیده است. لذا بسیاری از افراد برای مصارف شخصی و خانگی همچون باغ و ویلا و یا حرفه کاری خود همچون کارگاه ها و صنایع مختلف از این وسیله استفاده می کنند.
امروزه شرکت های مختلفی به تولید و عرضه ژنراتور می پردازند. در همین راستا، موتور برق های جیانگ دانگ یکی از برندهای شناخته شده در بازار ژنراتورهاست. انواع ژنراتور جیانگ دانگ به علت تنوع فوق العاده و امکانات مناسب، با استقبال خوب خریداران و علاقه مندان رو به شده است.

جیانگ دانگ یک شرکت چینی است که تولید موتوربرق های باکیفیت و خوش ساخت را در دستور کار خود قرارداده است. امکاناتی که در کنار طیف وسیع قیمتی سبب شده تا از هر قشری و برای اهداف گوناگون از موتور برق های آن استفاده نمایند.

تاریخچه موتور برق جیانگ دانگ:

همان گونه که بیان شد، شرکت جیانگ دانگ یکی از برجسته ترین شرکت های چینی در زمینه تولید انواع موتور برق به شمار می رود. این شرکت از سال 1974 و نزدیک به 50 سال تجربه در زمینه ساخت انواع موتور برق فعالیت دارد.

با پیشرفت و توسعه خطوط تولید این کارخانه، محصولات جیانگ دانگ در بیش از 75 کشور دنیا صادر می شود. این موفقیت نشان از کیفیت و عملکرد مناسب این شرکت خوب چینی است. تولید بالای محصولات آن هم با رعایت کیفیت و تنوع بالا، جیانگ دانگ را به یکی از برترین و موفق ترین نام های تجاری در زمینه تولید موتور برق تبدیل نموده است.

طراحی خوب، توجه به نیاز مشتریان و همچنین پشتیبانی و پاسخگویی پس از فروش نیز از دیگر نکات مهم در زمینه موفقیت جیانگ دانگ است.

چرا باید موتور برق جیانگ دانگ خریداری کنیم؟

موتور برق های جیانگ دانگ بیش از 20 سال است که در بازار داخلی به فروش می رسد و علاقه مندان بسیاری دارد. در کنار تجربه بالا و سابقه درخشان، عوامل متعددی سبب شده تا خرید موتور برق جیانگ دانگ یک گزینه عالی برای خرید باشد. اول از همه تنوع بالا در قدرت و دامنه کاربرد است. به گونه ای که موتور برق های جیانگ دانگ به خوبی مصارف خانگی و صنعتی را پوشش می دهد. از طرفی دیگر، وجود امکانات و قابلیت های مناسب همچون صدای کم، کیفیت بدنه خوب و طول عمر بالا نیز سبب شده خریداری ژنراتورهای جیانگ دانگ، خریدی ایده آل محسوب شود.

 

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا