ابر

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 50-10-0.75M پمپ کف کش ابر مدل SDJ 50-10-0.75M

5,160,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 36

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.7

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-15-3 T پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-15-3 T

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 105

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33.6 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-30-5.5 T پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-30-5.5 T

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 105

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 36.8 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SST 100-30-7.5 T پمپ لجن کش ابر مدل SST 100-30-7.5 T

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 135

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42.4 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-1.5 MWC X پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-1.5 MWC X

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 32

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.5 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-50-7.5 T پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-50-7.5 T

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 105

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31.6 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 80-42-4 T WC پمپ لجن کش ابر مدل SSH 80-42-4 T WC

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 113

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 21.2 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 100-60-5.5 T WC X پمپ لجن کش ابر مدل SSH 100-60-5.5 T WC X

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 113

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22.9 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SSD 50-10-1.5 T WC پمپ لجن کش ابر مدل SSD 50-10-1.5 T WC

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22.1

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 100-65-7.5 T WC X پمپ لجن کش ابر مدل SSH 100-65-7.5 T WC X

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 113

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-60-5.5 T پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-60-5.5 T

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 105

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26.3

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-2.2 MWC X پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-2.2 MWC X

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 32

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.8 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 80-42-3 T WC پمپ لجن کش ابر مدل SSH 80-42-3 T WC

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 113

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.7 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SSD 50-12-2.2 T WC X پمپ لجن کش ابر مدل SSD 50-12-2.2 T WC X

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27.5 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SST 80-25-2.2 T پمپ لجن کش ابر مدل SST 80-25-2.2 T

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 50

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.1 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SST 100-30-5.5 T پمپ لجن کش ابر مدل SST 100-30-5.5 T

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 135

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 43.9 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3.5-0.37M پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3.5-0.37M

2,992,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.5

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.2

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-2.5-0.55M پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-2.5-0.55M

3,185,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 166

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25.5

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDD 50-5-0.25M پمپ کف کش ابر مدل SDD 50-5-0.25M

3,205,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDD 50-6-0.37M پمپ کف کش ابر مدل SDD 50-6-0.37M

3,357,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16.5

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDJ 50-15-0.55M پمپ کف کش ابر مدل SDJ 50-15-0.55M

3,596,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 24

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.1

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDA 50-10-0.75M پمپ کف کش ابر مدل SDA 50-10-0.75M

3,613,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.3

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-3.5-0.75M پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-3.5-0.75M

3,613,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDA 32-4-0.75M پمپ کف کش ابر مدل SDA 32-4-0.75M

3,801,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25.7

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3-0.75M پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3-0.75M

3,870,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26.1

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-2-0.55M پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-2-0.55M

4,016,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27.2

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDA 80-30-0.75M پمپ کف کش ابر مدل SDA 80-30-0.75M

4,263,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 60

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.6

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-10-0.55 M F پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-10-0.55 M F

4,298,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.7 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDA 80-48-1.1M پمپ کف کش ابر مدل SDA 80-48-1.1M

4,469,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 60

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.9

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDA 65-24-0.75M پمپ کف کش ابر مدل SDA 65-24-0.75M

4,772,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 36

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.7

مشخصات کامل
پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.55 MF پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.55 MF

4,870,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.6 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDA 65-16-1.1M پمپ کف کش ابر مدل SDA 65-16-1.1M

4,954,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 36

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18.5

مشخصات کامل
پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-13-0.75 M F پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-13-0.75 M F

4,985,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.1 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-7-1.1M پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-7-1.1M

5,064,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31.1

مشخصات کامل
پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-4-3-1.1M پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-4-3-1.1M

5,244,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53.4

مشخصات کامل
پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.75 MF پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.75 MF

5,389,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل
1 2 ... »

معرفی برند ابر

شرکت صنایع پمپ آبارا، که یکی از فعالان در زمینه طراحی و عرضه محصولات متنوع مرتبط با سیالات است، فعالیت خود را در سال 1373 در ایران آغاز کرد. این برند فعالیت خود را با این هدف اغاز کرد که راه حل هایی را برای صنایع مرتبط با سیالات ارائه دهد. این برند با تکیه بر اعتبارات بالا و ارتباط بین المللی خوب و قوی خود توانست در ابتدای فعالیتش شرکش ابارای ژاپن را که یکی از بزرگترین تولید کننده گان پمپ به شمار می آید را به عنوان سرمایه گذار به خود جذب کند. 

آبارا یا ابر پس از همکاری با ابارای ژاپن بسیار موفق تر عمل کرد و تنوع محصولی خود را بالا تر برد. همچنین محصولات با کیفیت تری را مطابق با استاندارد بین المللی وارد بازار کرد که این امر استقبال بالای بازار از محصولات ابر را در پی داشت. مشارکت شرکت صنایع پمپ آبارا با برند ابارا موجب شد که تکنولوژی و دانش تولید پمپ ژاپن به ایران منتقل شود و آبارا با راه اندازی خط تولید مدرن و مجهز به تولید پمپ های استاندارد برند ابر پرداخت.

ار مزیت های محصولات برند آبارا یا ابر این است که علاوه بر حفظ کیفیت، قیمت محصولات تمام شده آن بسیار مناسب تر از محصولات هم رده با برند های دیگر است. همچنین این برند به این منظور  که یک برند ایرانی است برای مشتریان ایرانی می تواند بسیار کاربردی تر باشد به این خاطر که پشتیبانی قوی و سریع تری را به مشتریان خود ارائه می دهد.

هم اکنون برند آبارا یا ابر علاوه بر تامین پمپ آب مورد نیاز بازار ایران محصولات خود را به دیگر کشور ها نیز صادر می کند. این برند در طراحی و تولید انواع پمپ آب کف کش، خانگی و صنعتی فعالیت می کند.

 

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا