0
ورود به پنل کاربری

ابر

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3.5-0.37M

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3.5-0.37M

2,206,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.2

حداکثر آبدهی: 5.5

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-2.5-0.55M

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-2.5-0.55M

2,349,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 25.5

حداکثر آبدهی: 166

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDD 50-5-0.25M

پمپ کف کش ابر مدل SDD 50-5-0.25M

2,363,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10

حداکثر آبدهی: 12

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDD 50-6-0.37M

پمپ کف کش ابر مدل SDD 50-6-0.37M

2,476,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 16.5

حداکثر آبدهی: 12

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 50-15-0.55M

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 50-15-0.55M

2,652,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.1

حداکثر آبدهی: 24

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-3.5-0.75M

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-3.5-0.75M

2,665,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 50-10-0.75M

پمپ کف کش ابر مدل SDA 50-10-0.75M

2,665,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.3

حداکثر آبدهی: 27

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 32-4-0.75M

پمپ کف کش ابر مدل SDA 32-4-0.75M

2,803,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 25.7

حداکثر آبدهی: 8

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3-0.75M

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3-0.75M

2,855,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 26.1

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 50-10-0.75M

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 50-10-0.75M

2,963,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.7

حداکثر آبدهی: 36

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-2-0.55M

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-2-0.55M

2,963,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27.2

حداکثر آبدهی: 8

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 80-30-0.75M

پمپ کف کش ابر مدل SDA 80-30-0.75M

3,145,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.6

حداکثر آبدهی: 60

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-10-0.55 M F

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-10-0.55 M F

3,171,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.7 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 80-48-1.1M

پمپ کف کش ابر مدل SDA 80-48-1.1M

3,296,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.9

حداکثر آبدهی: 60

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 65-24-0.75M

پمپ کف کش ابر مدل SDA 65-24-0.75M

3,521,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.7

حداکثر آبدهی: 36

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 65-16-1.1M

پمپ کف کش ابر مدل SDA 65-16-1.1M

3,654,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 18.5

حداکثر آبدهی: 36

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.55 MF

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.55 MF

3,657,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.6 متر

حداکثر آبدهی: 40

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-13-0.75 M F

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-13-0.75 M F

3,677,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.1 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-7-1.1M

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-7-1.1M

3,735,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 31.1

حداکثر آبدهی: 10

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-4-3-1.1M

پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-4-3-1.1M

3,868,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 53.4

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.75 MF

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.75 MF

4,047,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

حداکثر آبدهی: 40

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-16-0.75 M FK

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-16-0.75 M FK

4,204,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-23-1.1 M F

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-23-1.1 M F

4,564,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.6 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-3-4-1.5M

پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-3-4-1.5M

4,564,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 65.1

حداکثر آبدهی: 7

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-12-0.55 M SF35

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-12-0.55 M SF35

4,618,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.9

حداکثر آبدهی: 20

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDA 40-8-2-1.5M

پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDA 40-8-2-1.5M

4,753,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40.0

حداکثر آبدهی: 10

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-15-0.75 M SF35

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-15-0.75 M SF35

4,753,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.7 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-17-0.75 M SF50

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-17-0.75 M SF50

4,815,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.3

حداکثر آبدهی: 20

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-12-1.1 T

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-12-1.1 T

5,603,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.8 متر

حداکثر آبدهی: 40

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SST 80-25-2.2 T

پمپ لجن کش ابر مدل SST 80-25-2.2 T

5,849,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.1 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDJ 50-20-1-2.2T

پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDJ 50-20-1-2.2T

6,332,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 29.7

حداکثر آبدهی: 50

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-4-5-1.8M

پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-4-5-1.8M

6,653,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 90.1

حداکثر آبدهی: 7

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-3-6-2.2M

پمپ کف کش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-3-6-2.2M

6,968,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 104.3

حداکثر آبدهی: 7

توان: 3 اسب_2.2kw

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 80-24-2.2 T

پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 80-24-2.2 T

7,548,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 21 متر

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-1.5 MWC X

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-1.5 MWC X

7,980,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.5 متر

حداکثر آبدهی: 32

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-2.2 MWC X

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-2.2 MWC X

8,170,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.8 متر

حداکثر آبدهی: 32

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

معرفی برند ابر

شرکت صنایع پمپ آبارا، که یکی از فعالان در زمینه طراحی و عرضه محصولات متنوع مرتبط با سیالات است، فعالیت خود را در سال 1373 در ایران آغاز کرد. این برند فعالیت خود را با این هدف اغاز کرد که راه حل هایی را برای صنایع مرتبط با سیالات ارائه دهد. این برند با تکیه بر اعتبارات بالا و ارتباط بین المللی خوب و قوی خود توانست در ابتدای فعالیتش شرکش ابارای ژاپن را که یکی از بزرگترین تولید کننده گان پمپ به شمار می آید را به عنوان سرمایه گذار به خود جذب کند. 

آبارا یا ابر پس از همکاری با ابارای ژاپن بسیار موفق تر عمل کرد و تنوع محصولی خود را بالا تر برد. همچنین محصولات با کیفیت تری را مطابق با استاندارد بین المللی وارد بازار کرد که این امر استقبال بالای بازار از محصولات ابر را در پی داشت. مشارکت شرکت صنایع پمپ آبارا با برند ابارا موجب شد که تکنولوژی و دانش تولید پمپ ژاپن به ایران منتقل شود و آبارا با راه اندازی خط تولید مدرن و مجهز به تولید پمپ های استاندارد برند ابر پرداخت.

ار مزیت های محصولات برند آبارا یا ابر این است که علاوه بر حفظ کیفیت، قیمت محصولات تمام شده آن بسیار مناسب تر از محصولات هم رده با برند های دیگر است. همچنین این برند به این منظور  که یک برند ایرانی است برای مشتریان ایرانی می تواند بسیار کاربردی تر باشد به این خاطر که پشتیبانی قوی و سریع تری را به مشتریان خود ارائه می دهد.

هم اکنون برند آبارا یا ابر علاوه بر تامین پمپ آب مورد نیاز بازار ایران محصولات خود را به دیگر کشور ها نیز صادر می کند. این برند در طراحی و تولید انواع پمپ آب کف کش، خانگی و صنعتی فعالیت می کند.

 

 

021-22683706 تماس
تماس
بالا