0
ورود به پنل کاربری

توان تک

پمپ کف کش توان تک مدل TMR 80.4 W

پمپ کف کش توان تک مدل TMR 80.4 W

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 80 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TMK 15.7 S

پمپ کف کش توان تک مدل TMK 15.7 S

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

حداکثر آبدهی: 54

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TMK 18.7 W

پمپ کف کش توان تک مدل TMK 18.7 W

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TMK 22.7 W

پمپ کف کش توان تک مدل TMK 22.7 W

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 72

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 16.4 S 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 16.4 S 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 16.4 S F 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 16.4 S F 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 S 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 S 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 34

حداکثر آبدهی: 13

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 S F 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 S F 200

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 13

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 45.4 S 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 45.4 S 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: 1.7 اسب -1.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 45.4 S F 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 45.4 S F 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: 1.7 اسب -1.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 S 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 S 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 S F 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 S F 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 W 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 W 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

حداکثر آبدهی: 12

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 80.4 S 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 80.4 S 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 80 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 80.4 W 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 80.4 W 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 80 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 100.4 S 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 100.4 S 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 100 متر

حداکثر آبدهی: 10

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 100.4 W 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 100.4 W 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 100 متر

حداکثر آبدهی: 10

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 70.6 S 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 70.6 S 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

حداکثر آبدهی: 19

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 70.6 W 200

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 70.6 W 200

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

حداکثر آبدهی: 19

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 13.6 S D 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 13.6 S D 210

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

حداکثر آبدهی: 19

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 13.6 S F D 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 13.6 S F D 210

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

حداکثر آبدهی: 19

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 S 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 S 210

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 S F 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 S F 210

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 S 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 S 210

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 21

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 S F 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 S F 210

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 21

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 S 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 S 210

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 19

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 S F 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 S F 210

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 19

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 W 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 W 210

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 19

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 S 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 S 210

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

حداکثر آبدهی: 19

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 W 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 W 210

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

حداکثر آبدهی: 19

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 62.6 S 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 62.6 S 210

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

حداکثر آبدهی: 19

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 62.6 W 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 62.6 W 210

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

حداکثر آبدهی: 19

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 15.7 S

پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 15.7 S

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

حداکثر آبدهی: 54

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 18.7 W

پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 18.7 W

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

حداکثر آبدهی: 62

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 22.7 W

پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 22.7 W

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 72

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 S 210

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 S 210

3,759,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

آشنایی با برند توان تک 

توان تک که فعالیت خود را در سال 1362 آغاز کرد، اولین تولید کننده فلوتر مکانیکی برای پمپ کفکش در ایران است.

021-22683706 تماس
تماس
بالا