توان تک

پمپ کف کش توان تک مدل TPT 16.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 16.4 200

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 F 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 F 200

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 210

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 210

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 80.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 80.4

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 80 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 F 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 F 200

استعلام موجودی

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر آبدهی: 13

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 45.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 45.4 200

استعلام موجودی

توان: 1.7 اسب -1.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 70.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 70.6 200

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 70.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 70.6 200

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 62.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 62.6 210

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 100.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 100.4 200

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 100 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 210

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 210

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 15.7 پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 15.7

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 22.7 پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 22.7

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMK 18.7 پمپ کف کش توان تک مدل TMK 18.7

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 80.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 80.4 200

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 80 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 210

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 62.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 62.6 210

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 200

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 45.4 F 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 45.4 F 200

استعلام موجودی

توان: 1.7 اسب -1.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 13.6 D 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 13.6 D 210

استعلام موجودی

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 13.6 F D 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 13.6 F D 210

استعلام موجودی

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMK 22.7 پمپ کف کش توان تک مدل TMK 22.7

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 16.4 F 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 16.4 F 200

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 200

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 200

استعلام موجودی

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

حداکثر آبدهی: 12

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 F 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 F 210

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 F 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 F 210

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMK 15.7 پمپ کف کش توان تک مدل TMK 15.7

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 80.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 80.4 200

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 80 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 100.4 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 100.4 200

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 100 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 F 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 F 210

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 51.6 210

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 18.7 پمپ لجن کش توان تک مدل TMK 18.7

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 210

6,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل

آشنایی با برند توان تک 

توان تک که فعالیت خود را در سال 1362 آغاز کرد، اولین تولید کننده فلوتر مکانیکی برای پمپ کفکش در ایران است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا