توان تک

پمپ کف کش توان تک مدل TMR 14.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 14.4

7,140,000 تومان

%6

6,711,600 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 18.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 18.4

7,140,000 تومان

%6

6,711,600 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 210

7,140,000 تومان

%6

6,711,600 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 F 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 18.4 F 210

7,665,000 تومان

%6

7,205,100 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 14.4 F پمپ کف کش توان تک مدل TMR 14.4 F

7,665,000 تومان

%6

7,205,100 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

حداکثر آبدهی: 16

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 18.4 F پمپ کف کش توان تک مدل TMR 18.4 F

7,665,000 تومان

%6

7,205,100 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 16.6 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 16.6

8,369,000 تومان

%6

7,866,860 تومان

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 34.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 34.4

8,369,000 تومان

%6

7,866,860 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 210

8,369,000 تومان

%6

7,866,860 تومان

توان: 1.7 اسب -1.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 200

8,369,000 تومان

%6

7,866,860 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 200

8,894,000 تومان

%6

8,360,360 تومان

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 19

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 30.6 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 30.6

8,894,000 تومان

%6

8,360,360 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 F 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 15.6 F 200

8,894,000 تومان

%6

8,360,360 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 16.6 F پمپ کف کش توان تک مدل TMR 16.6 F

8,894,000 تومان

%6

8,360,360 تومان

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 F 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 34.4 F 210

8,894,000 تومان

%6

8,360,360 تومان

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 34.4 F پمپ کف کش توان تک مدل TMR 34.4 F

8,894,000 تومان

%6

8,360,360 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 S F 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 27.6 S F 200

9,419,000 تومان

%6

8,853,860 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 50.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 50.4 210

9,440,000 تومان

%6

8,873,600 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 50.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 50.4 210

9,440,000 تومان

%6

8,873,600 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 50.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 50.4

9,440,000 تومان

%6

8,873,600 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل TPD 12.6 پمپ لجن کش توان تک مدل TPD 12.6

9,744,000 تومان

%6

9,159,360 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 50.4 F پمپ کف کش توان تک مدل TMR 50.4 F

9,965,000 تومان

%6

9,367,100 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 50.4 F 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 50.4 F 210

9,965,000 تومان

%6

9,367,100 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 30.6 F پمپ کف کش توان تک مدل TMR 30.6 F

9,419,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 200

10,164,000 تومان

%6

9,554,160 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 200 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 40.6 200

10,164,000 تومان

%6

9,554,160 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 40.6 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 40.6

10,164,000 تومان

%6

9,554,160 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 40.6 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 40.6

10,164,000 تومان

%6

9,554,160 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل TPD 12.6 F پمپ لجن کش توان تک مدل TPD 12.6 F

10,269,000 تومان

%6

9,652,860 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 65.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 65.4

10,385,000 تومان

%6

9,761,900 تومان

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 210

10,385,000 تومان

%6

9,761,900 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TMR 65.4 پمپ کف کش توان تک مدل TMR 65.4

10,385,000 تومان

%6

9,761,900 تومان

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 210 پمپ کف کش توان تک مدل TPT 65.4 210

10,385,000 تومان

%6

9,761,900 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل TPB 15.6 M پمپ لجن کش توان تک مدل TPB 15.6 M

10,458,000 تومان

%6

9,830,520 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل TPB 15.6 M پمپ لجن کش توان تک مدل TPB 15.6 M

10,458,000 تومان

%6

9,830,520 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش توان تک مدل HTP 28V پمپ لجن کش توان تک مدل HTP 28V

10,542,000 تومان

%6

9,909,480 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10 متر

مشخصات کامل

آشنایی با برند توان تک 

توان تک که فعالیت خود را در سال 1362 آغاز کرد، اولین تولید کننده فلوتر مکانیکی برای پمپ کفکش در ایران است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا