اسپیکو

پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S18-1-ST پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S18-1-ST

11,487,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 32

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP4-60-1 پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP4-60-1

17,017,000 تومان

توان: 2.6 اسب_ 2kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP4-20-1 پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP4-20-1

14,255,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 200

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP4-40-1 پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP4-40-1

15,053,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.8 اسب -1.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 36

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-32-1-SS پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-32-1-SS

19,369,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2.6 اسب_ 2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 450

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-60-3-SS-OV پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-60-3-SS-OV

24,254,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-45-1-SS پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-45-1-SS

27,120,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3.5 اسب -2.6kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 420

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-45-3-SS-OV پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP6-45-3-SS-OV

212,090,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3.5 اسب -2.6kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 420

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل SI-23-1 پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل SI-23-1

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 29

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-50-3-SS-OV پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-50-3-SS-OV

استعلام موجودی

توان: 4.5 اسب -3.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 700

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50

مشخصات کامل
پمپ کف کش 3 اینچ اسپیکو مدل S-25-3 پمپ کف کش 3 اینچ اسپیکو مدل S-25-3

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 50

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S-18-A-3 پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S-18-A-3

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 33

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S18-3-ST پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S18-3-ST

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 32

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-60-3-SS-OV پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-60-3-SS-OV

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 670

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل
پمپ کف کش 3 اینچ اسپیکو مدل S-15-1 پمپ کف کش 3 اینچ اسپیکو مدل S-15-1

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل SI-23-3 پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل SI-23-3

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 29

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S28-1-ST پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S28-1-ST

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 32

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-20-3-SS-OV پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-20-3-SS-OV

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 750

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-30-1-SS پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-30-1-SS

استعلام موجودی

توان: 3.5 اسب -2.6kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 720

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S38-1 پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S38-1

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 26

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S32-AX پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S32-AX

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 34

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-20-1-SS پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-20-1-SS

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 750

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18

مشخصات کامل
پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-35-3-SS-OV پمپ کف کش خروجی بالا اسپیکو مدل SP8-35-3-SS-OV

استعلام موجودی

توان: 3.5 اسب -2.6kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 720

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35

مشخصات کامل
پمپ کف کش 3 اینچ اسپیکو مدل S-20-1 پمپ کف کش 3 اینچ اسپیکو مدل S-20-1

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 48

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S32-3-ST پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S32-3-ST

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 26

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S38-3 پمپ کف کش 2 اینچ اسپیکو مدل S38-3

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 26

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل
پمپ اسپلش اسپیکو مدل SPL-181 پمپ اسپلش اسپیکو مدل SPL-181

4,973,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4500

مشخصات کامل
پمپ آب اسپلش اسپیکو مدل SPL-183 پمپ آب اسپلش اسپیکو مدل SPL-183

4,973,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4500

مشخصات کامل
پمپ آب اسپلش اسپیکو مدل SPL-383 پمپ آب اسپلش اسپیکو مدل SPL-383

6,443,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6000

مشخصات کامل
پمپ اسپلش اسپیکو مدل SPL-381 پمپ  اسپلش اسپیکو مدل SPL-381

6,535,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2.6 اسب_ 2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6000 لیتر در دقیقه

مشخصات کامل
پمپ اسپلش اسپیکو مدل SPL-383-OV پمپ اسپلش اسپیکو مدل SPL-383-OV

7,223,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2.6 اسب_ 2kw

مشخصات کامل
پمپ لجن کش اسپیکو مدل SI-25-1 پمپ لجن کش اسپیکو مدل SI-25-1

7,350,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2.6 اسب_ 2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 400

حداکثر ارتفاع یا هد: 25

مشخصات کامل
پمپ لجن کش اسپیکو مدل C-10-1-K پمپ لجن کش اسپیکو مدل C-10-1-K

7,994,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 650

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10

مشخصات کامل
پمپ لجن کش اسپیکو مدل P-12-1-K پمپ لجن کش اسپیکو مدل P-12-1-K

8,102,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12

مشخصات کامل
پمپ لجن کش اسپیکو مدل C-10-3-OV پمپ لجن کش اسپیکو مدل C-10-3-OV

8,560,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 650

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10

مشخصات کامل
1 2 ... »

آشنایی با برند اسپیکو

این برند که از تولید کنندگان مطرح ایرانی است در زمینه طراحی و تولید انواع پمپ سیالات همانند پمپ کفکش، شناور و لجنکش به فعالیت می پردازد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا