جمکو

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 7.5 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 7.5 اسب YU-B3

17,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 7.5 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 7.5 اسب YU-B3

18,700,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 10 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 10 اسب YU-B3

19,130,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 7.5 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 7.5 اسب YU-B3

20,690,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب -5.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 10 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 10 اسب YU-B3

21,115,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 10 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 10 اسب YU-B3

25,500,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 15 اسب YU-B3 الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 15 اسب YU-B3

31,175,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 15 اسب -11kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 42.

مشخصات کامل
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 15 اسب YU-B3 الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 15 اسب YU-B3

34,290,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 15 اسب -11kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 20 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 20 اسب YU-B3

38,260,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 25 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 25 اسب YU-B3

41,800,000 تومان

استعلام موجودی

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 20 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 20 اسب YU-B3

42,090,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 20 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 20 اسب YU-B3

51,020,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 30 اسب YU-B3 الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 30 اسب YU-B3

53,850,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 30 اسب -22kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 25 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 25 اسب YU-B3

53,850,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 30 اسب YU-B3 الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 30 اسب YU-B3

59,230,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 30 اسب -22kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 25 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 25 اسب YU-B3

64,475,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 25 اسب -18.5kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 40 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 40 اسب YU-B3

68,020,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 40 اسب -30kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 30 اسب YU-B3 الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 30 اسب YU-B3

68,020,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 30 اسب -22kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 50 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 50 اسب YU-B3

72,270,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 50 اسب -37kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 40 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 40 اسب YU-B3

74,820,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 40 اسب -30kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 55

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 50 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 50 اسب YU-B3

79,495,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 50 اسب -37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 60

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 40 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 40 اسب YU-B3

84,880,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 40 اسب -30kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 60

مشخصات کامل
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 60 اسب YU-B3 الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 60 اسب YU-B3

93,530,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 60 اسب -45kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 60

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 50 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 50 اسب YU-B3

97,775,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 50 اسب -37kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 65

مشخصات کامل
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 60 اسب YU-B3 الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 60 اسب YU-B3

102,875,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 60 اسب -45kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 60

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 75 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 75 اسب YU-B3

109,110,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 75 اسب -55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 65

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 75 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 75 اسب YU-B3

120,020,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 75 اسب -55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 65

مشخصات کامل
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 60 اسب YU-B3 الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 60 اسب YU-B3

126,830,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 60 اسب -45kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 75

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 100 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 100 اسب YU-B3

136,030,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 100 اسب -75kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 75

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 75 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 75 اسب YU-B3

140,285,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 75 اسب -55kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 75

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 100 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 100 اسب YU-B3

149,640,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 100 اسب -75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 75

مشخصات کامل
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 125 اسب YU-B3 الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 125 اسب YU-B3

150,200,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 125 اسب -90kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 75

مشخصات کامل
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 125 اسب YU-B3 الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 125 اسب YU-B3

165,220,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 125 اسب -90kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: چدنی

قطر شفت: 75

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 100 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 100 اسب YU-B3

252,370,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 100 اسب -75kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 125 اسب YU-B3 الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 125 اسب YU-B3

276,320,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 125 اسب -90kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 150 اسب YU-B3 الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 150 اسب YU-B3

286,500,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 150 اسب -113kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: چدنی

مشخصات کامل
1 2 ... »

آشنایی با برند جمکو

جمکو که یکی از برند های ایرانی است که فعالیت خود را در سال 1369 با هدف عدم وابستگی داخلی به محصولات خارجی آغاز کرد این برند در زمینه طراحی و تولید انواع الکتروموتور و ژنراتور به فعالیت می پردازد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا