0
ورود به پنل کاربری

جمکو

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 10 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 10 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

8,800,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 7.5 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 7.5 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

8,350,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 7.5 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 7.5 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

9,020,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 10 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 10 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

9,372,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 20 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 20 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

15,400,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 15 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 15 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

17,050,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 25 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 25 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

17,435,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 20 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 20 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

18,480,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 25 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 25 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

23,155,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 30 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 30 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

23,760,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 30 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 30 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

24,750,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 15 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 15 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

26,400,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 40 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 40 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

30,360,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 20 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 20 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

31,900,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 40 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 40 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

33,330,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 50 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 50 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

34,100,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 25 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 25 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

38,500,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 50 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 50 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

38,995,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 60 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 60 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

42,460,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 30 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 30 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

42,845,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 60 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 60 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

44,550,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 40 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 40 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

48,730,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 75 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 75 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

49,500,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 50 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 50 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

52,400,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 60 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 60 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

54,450,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 75 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 75 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

62,590,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 75 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 75 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

73,920,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 100 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 100 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

83,700,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 100 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 100 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

85,030,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 125 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 125 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

92,125,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 125 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 125 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

92,730,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 100 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 100 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

109,000,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 125 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 125 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

121,000,000تومان

استعلام موجودی

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 150 اسب YU-B3

0 از 0
الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 150 اسب YU-B3
مشاهده جزئیات

127,600,000تومان

استعلام موجودی

آشنایی با برند جمکو

جمکو که یکی از برند های ایرانی است که فعالیت خود را در سال 1369 با هدف عدم وابستگی داخلی به محصولات خارجی آغاز کرد این برند در زمینه طراحی و تولید انواع الکتروموتور و ژنراتور به فعالیت می پردازد.

نمایش بیشتر
021-22683706